Tampere University of Technology - Department of Information Technology - Institute of Software Systems
TIE-22100


Johdatus tietokantoihin - 4 op

Periodi 4

2016-2017
Pääsivu
Opinto-opas
SähköpostiPääsivu
Suoritusvaatimukset
Luennot
Harjoitukset
Tentit
Henkilöstö
Materiaali
Linkit
Tulokset

Sivukartta
HUOM: Tätä sivua ei enää ylläpidetä. Ajantasaisempi tieto on POPissa ja Moodlessa.

Kurssin tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelijan pitäisi ymmärtää tietokantojen ja tietokantajärjestelmien perusajatukset, tuntea alueen terminologia, osata käyttää relaatiotietokannan hallintajärjestelmää, luoda valmiiksi kuvattu tietokanta sekä tehdä ei-triviaaleja tietokantahakuja SQL-kieltä käyttäen. Kurssi koostuu luennoista ja viikkoharjoituksista. Suoritusvaatimuksina ovat  hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät ja tentti. Ks. kurssin arvostelu.

Luentoajat ja paikat

08.03.2017 - 28.04.2017
Keskiviikko 14 - 16 (TB109) ja Torstai 12 - 14 (TB109)
Osa torstain luennoista (ainakin kurssin alkupäässä) tullaan korvaamaan tällä toteutuskerralla opetusvideoilla.
Tarkemmat tiedot Moodlesta

Materiaali

    Kurssikirja: Connolly, Begg, Database Systems, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Vähintään kolmas laitos (third edition).
    Luentomoniste: Jaetaan kurssin kotihakemiston kautta. Katso lisätietoja kohdasta materiaali.

Kurssin tiedotus

Tiedotus hoidetaan Moodlen kautta ja luennoilla.

-