TTY / Tite / TST / TT / J. Koskinen

TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet, 2011-2012 kevät

Kurssin aiempi toteutus: 2011 kevät

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

14.2.2013 Ylimääräisen tentin tulokset
Excel-taulussa. Jakauma on tässä: Tenttiä oli hyvin perustein pyytänyt 2 opiskelijaa, siihen ilmoittautui 10, saapui 8, läpi pääsivät alkuperäiset 2, ja 2 on myös arvosanojen summa.

16.11.2012 Neljännen tentin tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Negatiivisen korrelaation takia jätettiin huomiotta tehtävät 5, 16, 30, 56, 57 ja 58, sekä harhaanjohtavuuden takia tehtävä 2.

Tässä tentissä tehtiin kolmenlaisia ennätyksiä. Ensinnäkin kokonaistulos oli huono. Toiseksi yksi tenttijä sai kaikki vastaamansa 13 kohtaa oikein ja tämä riitti hyvien alkupisteiden kanssa arvosanaan 2. Kolmas ennätys oli se, että yhteen kysymykseen (55) vastasivat kaikki samalla tavalla joka oli oikein. Valitettavasti myös kysymyksessä 2 vallitsi suuri konsensus, kun 29 vastaajaa oli sitä mieltä, että liikenneturvallisuus on yritysturvallisuuden osa-alue. Näin ei ole opetettu eikä yritysturvallisuuden neuvottelukunta esitä asiaa näin. Jostain lähteestä voi vastakkaisen väitteen löytää, esim. vakuutusyhtiö Pohjolan sivulla. Niinpä nyt nekin, jotka eivät olleet lukeneet tehtävää tarkasti, pääsevät pisteen verran ylöspäin suhteessa rajoihin.

13.11.2012
Tenttivastaukset
cdaba aaddb bddaa dacaa
caabc ccdcc abddd cbcba
dadbd cdbcb cbddd bcbad

19.9.2012 Kolmannen tentin tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Negatiivisen korrelaation takia jätettiin huomiotta tehtävät 4, 9, 23, 30 ja 35. Lisäksi kolmessa tehtävässä hyväksyttiin oikeaksi kaksi vastausta. Nämä tehtävät ja niiden vastaukset ovat: 5: c & d, 10: a & d, 13: b & d.

Tähän tenttiin osui ennätyksellinen negatiivinen korrelaatio -0.46 tehtävään 10. Epäonnisen sanavalinnan vuoksi vaihtoehto a keräsi eniten valintoja ja oikea eli d vain yhden. Molemmat siis hyväksyttiin. Muut vaihtoehdot olivat selvästi väärin, joten tehtävää ei ollut tarpeen nollata. Tehtävän 5 kohtalo oli samantapainen vaikka siinä korrelaatio sattui positiiviseksi -- eli ainoa ennakko-oikean valinnan tehnyt sai hyvät pisteet. Kolmas tehtävä, joka pisteytettiin nyt vastaavalla tavalla oli 13.

Keväisen tentin yhteydessä jäljempänä on pohdintaa, siitä miksi tänä vuonna tentit ovat sujuneet viime vuotta heikommin. Yksi asia jäi silloin havaitsematta, ja se paljastui tässä tentissä selvästi. Keväällä korrelaatio tenttipisteiden ja harjoituspisteiden välillä oli 0.15. Harjoitusten tavoitteena oleva aktiivisuus ja oppiminen ei siis näkynyt tentissä kovin hyvin. Nyt syyskuussa vastaava korrelaatio oli -0.21. Tämä voi olla merkki siitä, että harjoituksista hankitut hyvät pisteet saavat suhtautumaan tenttiin vähemmällä vakavuudella. Vähillä alkupisteillä on pakko yrittää hieman enemmän, mutta kuten jäljempänä todettiin, alkupisteet on tarkoitettu läpäisyrajan osittaiseen saavuttamiseen. Siispä yritystä olisi vähien alkupisteiden tapauksessa tarvittu selvästi enemmän kuin aiempina vuosina.

12.9.2012
Tenttivastaukset
cbccd cbabd ddbbb ddbab
babbc dbbdc abacb badac
dbccd dccca cccbb dcaaa

26.6.2012 Toisen tentin tulokset
Excel-taulussa ja jakaumassa. Tehtävät 10, 22, 28, 48 ja 55 jätettiin huomiotta. Joitakin tilastollisia huomioita on lisätty jäljemmäs I tentin analyysin yhteyteen.

25.6.2012
Tenttivastaukset
adbac ddaba accdb aabcd
bcccd cbabd bdbdd babaa
ddaaa bdddc cdabd adccc

14.6.2012
Lisätty muutama huomio rastitenttimisestä sivun Yleistä luennoista... loppuun.

25.5.2012 Ensimmäisen tentin tulokset (+joitain tilastomainintoja myöhemmistä)
Excel-taulussa ja jakaumassa (korjatut versiot 28.5.). Seuraava tenttikerta on jo kesäkuun lopulla. Kuten monessa yhteydessä on todettu, alkupisteet pysyvät voimassa ja harpo-harjoituksista niitä voi kerätä lisää tenttiin asti.

Ensimmäisen tentin tehtävät 26 ja 56 korreloivat negatiivisesti tentin kokonaispisteisiin ja ne jätettiin huomiotta. Läpäisyrajaksi tuli sen mukaan 28, ja muiden arvosanojen rajat laskivat tästä viiden kerrannaisten päähän. Pelkällä tentillä pääsi läpi 23% osallistujista. Alkupisteet paransivat arvosanaa 32%:lla opiskelijoista ja läpäisyprosentti nousi niillä 41,4:ksi.

Viime vuonna harjoitukset olivat osaksi pakollisia ja niiden nettovaikutus oli arvosanoja ja läpäisyprosenttia laskeva. Silti silloin samankokoisesta osallistujamäärästä pääsi läpi melkein 70%. Tehtävät oli arvottu samasta valikoimasta ja tällä kerralla julkisten eli etukäteen nähtävillä olleiden osuus oli viime vuotista suurempi (nyt 23 kpl, silloin 14).

Mikä muuttui viime vuoteen verrattuna? Läpäisyraja oli nyt korkeampi, koska alkupisteet oli tarkoitettu sen osittaiseen saavuttamiseen. Ilman alkupisteitä tenttiin tuli tasan 1/3 osallistujista. Suositellun 11 alkupisteen sijasta keskimääräinen annos kaikilla osallistujilla oli vain 4,8. Jotain tehneilläkin se oli vain 7,2. (Toisessa tentissä nämä luvut olivat vielä pienemmät: 4,1 ja 5,8) Jos erotus 11 - 4,8 = 6,2 lisättäisiin kaikkien pistesaaliiseen, saataisiin läpäisyprosentiksi 67,8 eli oleellisesti sama kuin vuosi sitten.

Miksei alkupisteitä kerätty enempää, vaikka muistuttavia ja selittäviä sähköposteja tuli kurssin kuluessa moninkertaisesti viime vuoteen verrattuna? Taustaa on vaikea päätellä pelkkien numeroiden valossa, mutta seuraava taulukko kyllä kertoo jotain.

Läpäisyprosentti niille, jotka hankkivat edes jonkin pisteen
(I tentti)(II tentti)
harpo-harjoituksista 51,7 (59,4)
oppimisraportista 74,2 (85,7)
lisäpisteistä (kilvat ja innovoinnit) 70,0 (53,8)
Alkupisteitä oppimisraportista, kilpailuista tai innovoinneista hankki 28,7% opiskelijoista ja kaikki heistä hankkivat myös harpo-harjoituksen pisteitä.

Toinen suoriutumiseen vaikuttava ero viime vuoteen on siinä, että tänä vuonna jokainen tenttijä jätti keskimäärin 16 vastausta 60:stä tyhjäksi (toisessa tentissä 14), kun viime vuonna vastaava luku oli 10. Merkillisintä on, että tyhjyyden nousu oli julkitehtävissä 127 % mutta piilotehtävissä vain noin puolet tästä (59%). Jokainen vastattu tehtävä tuotti kullekin osallistujalle keskimäärin 0,64 pistettä (toisessa tentissä 0,60). Jos siis kaikki olisivat vastanneet samalla "tuotolla" vielä kuuteen tehtävään, pistelisäys olisi ollut 3,8. Tällä olisi läpäisyprosentti noussut noin 55:ksi. Vähäisempikin "tuotto" yhdessä edellä arvioidun harjoitusahkeruuden parantamisen kanssa olisivat johtaneet jo ennätyksiin: mainituilla maksimiarvoilla, eli yhteensä 10 pisteellä, tulos olisi ollut 78%.

22.5.2012
Tenttivastaukset (22.5.)
acbad dcaad ddacd ccddc
bdcad bdccb baacd cbaaa
bccaa bddaa dbabb cccdb

HARPOn salasanatutkimus. Toivottavasti tentti sujuu yhtä hyvin kuin Harpon salasanan valinta. Yhtä vaille kaikki olivat oppineet valitsemaan sellaisen salasanan, jota tunnettu John the Ripper -murtaja ei löytänyt perusasetuksillaan runsaan vuorokauden kuluessa. Ainoa paljastunut muodostui tavallisesta sanasta (viisi merkkiä, ensimmäinen isolla) ja numerosta (3 merkkiä).