TTY / Tite / TLT / TT / S.Heikkinen
Kevään 2010 toteutus

TLT-3700 Seminaari, Tietoliikenteen turvallisuus, 3 op, kevät 2011

Seminaari on päättynyt.
Saatavana on raportti (1,1 MB),
jota koskee Creative Commons -lisenssi Nimeä-Tarttuva 1.0.

Seminaari pidettiin maalis-huhtikuussa 2011.

Seminaarin otsikko on

Kiistämättömyys ja sen sovellukset

Seminaarissa tutustutaan erilaisiin kiistämättömyysprotokolliin ja niiden sovelluksiin. Seminaarin kieli on suomi.

Seminaarissa tutustutaan kiistämättömyyteen tietoliikenteen tietoturvan osana ja siihen, kuinka kiistämättömyysperiaatteita voidaan soveltaa osapuolten välisen reilun vaihdon toteuttamiseen. Toisin sanoen, osapuolten ei pidä pystyä kiistämään osallisuuttaan viestien vaihtoon, eikä kummankaan osapuolen pidä saada etulyöntiasemaa vaihdon kohteena olevan informaation suhteen. Vaikka kiistämättömyyden voidaan ajatella olevan lähellä autentikointia, niin perustavanlaatuinen ero on siinä, että voidaanko vastaavat todisteet esittää aukottomasti myös kolmannelle osapuolelle.

Perinteisesti kiitämättömyys voidaan ajatella toteutettavan esimerkiksi vaihtamalla sähköisesti allekirjoitettuja viestejä, mutta tämä ei vielä takaa reiluutta, sillä toinen osapuoli voi olla lähettämättä omaa viestiään. Sovelluskohteena voidaan nähdä vaikkapa sähköinen kaupankäynti, jossa toinen osapuoli ei haluaisi luovuttaa kauppatavaraa ennen maksua ja toinen taas ei haluaisi maksaa ennen varmuutta tavaran saannista.

Seminaariaiheet julkaistaa myöhemmin, mutta opiskelijat voivat ehdottaa myös teemaan sopivia omia aiheitaan etukäteen kurssin vetäjälle (Seppo Heikkinen, etu.suku@tut.fi).

Esitietovaatimuksena on TLT-3201 Tietoturvallisuuden jatkokurssi. Mahdollinen seminaarisuoritus kirjataan vasta, kun TLT-3201 on tullut suoritetuksi. Tänä(kin) vuonna esitiedoiksi vähintäänkin suositellaan kurssia Verkon tietoturva.

Seminaarin tutkintovaatimuksena on 1-2 omaa seminaarityötä ja -esitelmää sekä aktiivinen, oppiva osallistuminen seminaari-istuntoihin, joka voi sisältää myös toisten esitelmien opponoinnin. Niistä oppimista voidaan testata myös tentillä.

Suorituksen vaiheista yleisesti

Kumpaakin esitelmäkertaa varten tehdään vähintään 2000-3000 sanan käsikirjoitus. Sen pitää siis olla valmiina oman esityskerran alkuun mennessä ja toimitettuna Moodle-alustalle(opiskelijat saavat avaimen tänne myöhemmin POP:n kautta), jossa myös muut osallistujat näkevät sen. Ennakkotutustumista varten alustalle on myös hyvä toimittaa esityksen materiaali.

Kukin opiskelija toimii vuorollaan kirjurina ja lähettää esitetyt kommentit, kysymykset ja vastaukset esitelmän pitäjälle jatkokäsittelyä varten.

Kummastakin kirjoitelmasta tehdään yleensä palautteen perusteella toinen versio, joskus myös kolmas. Tekstin määrä näissä muokkauksissa todennäköisesti kasvaa. Jos joillain aiheilla on riippuvuuksia toisistaan, opiskelijoita voidaan edellyttää muokauksissa ottamaan huomioon myös toiset tekstit, kun ne ovat kaikki tulleet esitellyiksi.

Jos opiskelija ei korjaa osoitettuja puutteita vielä kolmannessakaan versiossa tai mikäli jonkin korjauksen toimitus venyy yli neljän viikon siitä, kun korjauspyyntö on annettu, seminaarin suoritus raukeaa.