next up previous contents
Next: OHJELMISTOKEHITYS Up: LISENSSIT Previous: Artistic License

Lisenssin valinta

Lisenssiä valittaessa on oltava hyvin tarkkana, koska kullakin lisenssillä on hyvät ja huonot puolensa. Nämä kannattaa harkita tarkoin, ennen kuin tekee päätöksensä. Tiettyjen lisenssien valinta karkottaa mahdollisia osallistujia projektista. Tietysti täytyy myös olla selvillä miten paljon omaa tekijänoikeutta halutaan suojata.

Mikäli ohjelmistoa tehdään yritykselle, tulee tarkoin miettiä lisenssin valinnasta aiheutuvat vaikutukset yrityksen toimintaan. Open Source -ohjelmistokehitystä tekevien yritysten rahoituslähdejakauma on varsin erilainen kuin tavallisissa ohjelmistoyrityksissä.

Kuvassa 1 on asetettu erilaiset ohjelmistolisenssit kenttään, jonka akseleina ovat lähdekoodin avoimuus ja lisenssin kaupallisuus. Kuvan tarkoituksena on selventää erilaisten lisenssien eroavaisuuksia. Kuvasta näemme, että vaikka GPL on erittäin vapaa, pyrkii se kuitenkin olemaan vapaa jossakin määrin avoimuuden kustannuksella. LGPL puolestaan on avoimempi kuin GPL, koska se sallii kaupallisten ohjelmien linkittämisen sillä lisensoituihin ohjelmiin. MPL puolestaan pyrkii olemaan käyttökelpoinen lisenssi ohjelmistotaloille säilyttäen silti avoimuutensa.


  
Kuva 1: Ohjelmistolisenssien eroavaisuudet
\includegraphics[width=13.7cm]{Lisenssikartta.eps}

Näemme myös kaksi eri ääripäätä ohjelmistolisensseissä: julkisomaisuutta olevat julkisohjelmistot ja perinteiset kaupalliset ohjelmistolisenssit. Kuitenkin on huomattava, että mikä tahansa julkisomaisuutta oleva ohjelmisto voidaan lisensoida uudelleen millä tahansa lisenssillä.

Lisenssien valinta ei aina ole helppoa. Esimerkiksi GGI-projektissa oli pitkän aikaa epäselvää millaista lisenssiä projektissa pitäisi käyttää [10]. GGI (General Graphics Interface) on usean osaprojektin yhteenliittymä. Sen tavoitteina on tehdä useissa eri käyttöjärjestelmissä ja laitteistoarkkitehtuureissa toimiva grafiikkaohjelmointikirjasto, syöttölaiteohjelmointikirjasto ja käyttöjärjestelmäytimeen lisättävä moduuli, jolla hoidetaan nopea ja turvallinen grafiikkakortin käsittely.

Projektissa mukana olevat henkilöt halusivat sallia kaupallisten moduulien tekemisen heidän tekemällään rajapinnalla. Tämä aiheutti ongelman, koska eri käyttöjärjestelmien ytimet on lisensoitu eri tavalla. GGI-projektissa päätettiin lopulta käyttää X-konsortion käyttämän BSD-tyylisen lisenssin kaltaista lisenssiä käyttöjärjestelmäytimessä käytettäville ajureille. Ajurien ja käyttöjärjestelmäytimen välisen kerroksen koodiin sovelletaan käyttöjärjestelmästä riippuvaa lisenssiä. Kaikki ohjelmointikirjastot käyttävät X-tyylistä lisenssiä. Muut osat ovat joko yleisomaisuutta tai sen kirjoittajan valitseman lisenssin alaisia.

Tämä valinta saattaa vaikuttaa monimutkaiselta ja sitä se onkin. Se on kuitenkin ainoa tapa, jolla voidaan tyydyttää kaikkia osapuolia. GGI-projektin lisensointi oli erityisen vaikea juuri käyttöjärjestelmäytimeen tehtävän moduulin lisensoinnin takia. Sovellusohjelmakehityksessä tällaisia lisensointiongelmia harvemmin tulee. Yleisimmin tunnettu ongelma on kaupallisen kirjaston käyttäminen ohjelmassa, joka on lisensoitu GPL:n alla. Tällöin ohjelmaa ei saa uudelleenlevittää binäärimuodossa lainkaan.


next up previous contents
Next: OHJELMISTOKEHITYS Up: LISENSSIT Previous: Artistic License
Lehti Rami
1999-09-30