next up previous contents
Next: Vapaat ohjelmistot Up: MÄÄRITELMÄT Previous: MÄÄRITELMÄT

Open Source Definition

Yritykset eivät olleet innostuneita vapaisiin ohjelmistoihin 1990-luvun alkupuolella pääasiassa Richard Stallmanin ohjelmistokehittäjien vapauksien painotuksen vuoksi. Niinpä pieni ryhmä ihmisiä päätti muuttaa tämän käsityksen keksimällä uuden termin, joka laajemmin kuvaa vapaita ohjelmistoja. Tähän ryhmään kuuluivat Todd Anderson, Chris Peterson, John Hall, Larry Augustin, Sam Ockman ja Eric Raymond. He perustivat Open Source Initiative -järjestön, jonka tarkoitus on edistää Open Source -ohjelmistojen käyttöä ja kehitystä. Open Source Initiative järjestön toisena tehtävänä on antaa sertifikaatteja ohjelmistolisensseille. Tällaisia sertifioituja lisenssejä ovat mm. GPL, BSD-lisenssi ja MPL.

Termi ``Open Source'' on Chris Petersonin keksintöä. Termi syntyi edellämainittujen ihmisten pitämässä aivoriihessä. Vakiintunutta suomennosta kyseisellä termillä ei ole, eikä sille ole löydetty hyvää suomenkielistä vastinetta. Tässä diplomityössä käytetään alkuperäistä englanninkielistä muotoa.

Bruce Perens kehitti Open Source -määritelmän [2] Debian GNU/Linux käyttöjärjestelmälevitykseen hyväksyttävien ohjelmistojen lisenssirajoitusten (Debian Free Software Guidelines) pohjalta. Debian Free Software Guidelines dokumentti syntyi kuukauden kestäneen sähköpostikeskustelun aikana, jossa oli mukana monia Debian distribuution kehittäjiä. Bruce Perens jalosti Debian Free Software Guidelines dokumentin Open Source -määritelmäksi Eric Raymondin pyynnöstä. Ainoat Debian Free Software Guidelines dokumenttiin tehdyt muutokset olivat Debianiin liittyvien viittausten poisto.

Eric Raymond on erittäin aktiivisesti toiminut Open Source -määritelmän kannattajana ja puolestapuhujana. Häntä käytetään usein viitteenä, kun alan lehdissä puhutaan Open Source -ohjelmista. Hän on kohdistanut toimintansa erityisesti yrityksiin. Häntä on usein pidetty katalyyttinä Open Source -ohjelmistojen leviämiselle. Eric Raymondin toiminta on ollut tärkeää, mutta Open Source -liikettä ei voida kuitenkaan pitää hänen ansionaan. Hän on saanut monet perinteistä hakkerikulttuuria kannattavat henkilöt vihaisiksi markkinahenkisillä puheillaan.

Määritelmä asettaa ohjelmistolisensseille tietyt rajat, jotta niitä voidaan kutsua Open Source -ohjelmistoiksi. Seuraavaksi Bruce Perensin Open Source -määritelmän epävirallinen suomennos.

1.
Vapaa uudelleenlevitys.

Ohjelmaa pitää pystyä levittämään edelleen yksin tai muiden ohjelmien kanssa. Minkäänlaisia rojalteja ei saa vaatia.

2.
Lähdekoodi.

Ohjelmapaketin tulee sisältää lähdekoodi ja sen tulee sallia lähdekoodin ja binäärisen muodon uudelleenlevitys.

3.
Polveutuvat tuotteet.

Muutoksien tekeminen ohjelmaan ja polveutuvat tuotteet tulee sallia ja niitä tulee voida levittää saman lisenssin alaisena.

4.
Alkuperäisen kirjoittajan oikeudet.

Alkuperäinen kirjoittaja saa estää muutetun lähdekoodin levittämisen. Kuitenkin tulee sallia erillisten muutospakettien levittäminen. Muutospaketeilla tarkoitetaan ohjelmaa käännösaikana muuttavia paketteja. Lisenssi saa vaatia, että polveutuvat tuotteet on nimetty eri tavalla tai että niiden versiointi on suoritettu eri tavalla kuin alkuperäisen ohjelmiston versiointi.

5.
Ei syrjintää tiettyjä henkilöitä tai ryhmää kohtaan.

Ohjelmiston lisenssi ei saa rajoittaa ohjelmiston käyttöä tai kehitystä tietyn henkilön tai ryhmän osalta.

6.
Ei syrjintää tiettyjä aloja kohtaan.

Lisenssi ei saa myöskään syrjiä mitään tiettyä alaa. Esimerkiksi lisenssi ei saa kieltää ohjelmiston käyttämistä liiketoiminnassa tai geenitutkimuksessa.

7.
Lisenssin levitys.

Ohjelmaan liitettyjä oikeuksia tulee voida soveltaa kaikkiin henkilöihin, joille ohjelmisto levitetään, ilman erillistä lisenssiä.

8.
Lisenssi ei saa olla liitetty mihinkään tuotteeseen.

Lisenssiin liitetyt oikeudet eivät saa riippua siitä, onko ohjelmisto liitetty johonkin laajempaan kokonaisuuteen vai ei. Jos ohjelma otetaan erilleen tällaisesta laajemmasta kokonaisuudesta, tulee kaikilla osapuolilla olla samat oikeudet kuin alkuperäisen levityksen yhteydessä.

9.
Lisenssi ei saa rajoittaa muita ohjelmistoja.

Lisenssi ei saa asettaa rajoituksia muille ohjelmille, joita levitetään ohjelmiston kanssa. Esimerkiksi lisenssi ei saa vaatia, että kaikki ohjelmat, jotka levitetään samalla medialla, ovat Open Source -ohjelmistoja.

10.
Yhdenmukaiset lisenssit ja sertifiointi.

Open Source -tuotemerkkiä saavat käyttää vain sertifioidut lisenssit tai ohjelmistot, jotka ovat yleisomaisuutta.

Nämä ehdot täyttäviä ohjelmistolisenssejä voidaan sanoa Open Source -lisensseiksi. Nämä ehdot rajaavat miltei kaikki nykyiset kaupalliset ohjelmistolisenssit pois heti ensimmäisellä kohdallaan tai viimeistään toisella. Nämä ovat varsin kiusallisia vaatimuksia yrityksille, jotka haluavat tehdä Open Source -ohjelmistokehitystä, mutta joiden yritystoiminta nojaa siihen olettamukseen, että lähdekoodi on suljettu. Asiakkaan näkökulmasta nämä ehdot ovat erittäin mieluiset, koska ne sallivat ohjelmiston muuttamisen omiin tarpeisiin ja ne edellyttävät, että ohjelmisto on saatavilla ilmaiseksi.

Kaikki perinteiset vapaat ohjelmistolisenssit täyttävät tämän määritelmän vaatimukset suoraan. Ne on haluttu päästää läpi suoraan ilman muutoksia. Määritelmään on otettu useita perinteisissä lisensseissä olleita perusvaatimuksia, kuten vapaa uudelleenlevitys ja polveutuvien tuotteiden salliminen.


next up previous contents
Next: Vapaat ohjelmistot Up: MÄÄRITELMÄT Previous: MÄÄRITELMÄT
Lehti Rami
1999-09-30