KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Läsnä

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertoi CEN/TC251:n standardoinnin seurannan tilasta Suomessa. Aiemmin seurantaa on hoidettu STAKESista käsin, mutta Lääkelaitos on hiljattain irtisanonut STAKESin kanssa asiasta tehdyn sopimuksen. Tällä hetkellä STAKESin ja Lääkelaitoksen johdon välillä käydään neuvotteluja siitä, miten seuranta jatkossa hoidetaan. STAKESissa TC251-asioista on aiemmin vastannut Raija Tervo-Pellikka, mutta vuoden 1996 alusta TC251/WG5 asioiden hoito on ollut PK:n vastuulla. Tilanne jatkuu tällaisena, kunnes asiasta syntyy päätös STAKESin ja Lääkelaitoksen välillä. Vaikka WG5-asiat saattavat siirtyä pois STAKESilta, tämänkertainen WG5-kokous päätettiin kuitenkin järjestää tarkoituksena selvittää, missä laajuudessa Suomen tulee osallistua WG5:n työhön ja sen seurantaan.

AV piti esityksen WG5:een liittyvistä asioista. Euroopalaisista standardoimisjärjestöistä (CEN, CENELEC, ETSI,...) CEN:lle ja sen teknilliselle komitealle TC251 on Euroopassa annettu valtuudet laatia standardeja lääketieteellisestä tietojenkäsittelystä. Amerikassa tilanne on sekavampi, koska lähellä WG5:n toimialaa toimii useita standardeja laativia organisaatioita (IEEE, HL7, ASTM, LOINC). Näistä tärkein on IEEE:n P1073, jonka työ menee melko paljon päällekäin WG5:n työn kanssa. TC251 jakaantuu työryhmiin WG1-WG8, joista kullakin voi olla "alaisuudessaan" projektiryhmiä (PT). Projektiryhmällä on tehtävä ja valtuutus laatia standardiehdotus PT:lle rajatulle alueelle. Kun PT jättää ehdotuksensa, CEN:n jäsenmaat äänestävät sen hyväksynnästä. Jos hyväksyntä saadaan, ehdotuksesta tulee eistandardi, joka on voimassa kolme vuotta. Tämän jälkeen standardi joko hyväksytään viralliseksi standardiksi ja vahvistetaan direktiivillä tai hylätään. WG5:n piiristä on syntynyt SCP-ECG-esistandardi, PT-021 on parhaillaan työstämässä standardia fysiologisten mittausten tallennusmuodosta ja mallinnuksesta ja kolmea uutta projektiryhmää (INTERMED, CALM ja EPAS) anotaan perustettavaksi. INTERMEDin tehtävänä on jatkaa siitä, mihin PT-021 lopettaa, jotta eri valmistajien laitteet voitaisiin tehohoito- ja vastaavissa ympäristöissä liittää valvomoon keskenään vaihtokelpoisesti. (TC251:n toimialaan ei kuitenkaan kuulu fyysisten liitäntöjen kuten kaapelit, liittimet, jännitetasot tms. standardointi, vaan tässä TC251:n täytyy olla yhteistyössä CENELECin sopivan työryhmän kanssa. CALM- projektiryhmän pitäisi laatia standardiehdotus kliinisten analysaattorien liittämiseksi laboratoriotietojärjestelmiin. Tämän aiheen valmistelu on WG5:n piirissä jo pitkällä ja turhautumista PT:n hitaaseen perustamiseen esiintyy. EPAS-projektiryhmän pitäisi laatia suuntaviivoja siitä, miten arvioidaan fysiologisten mittausjärjestelmien ohjelmistojen toimivuutta. Kun CEN:n jäsenmaat äänestivät TC251:n projektiryhmien perustamisesta, WG5:n ehdotukset CALM ja INTERMED saivat varauksetonta tukea, mutta EPASin kohdalla tuki oli hieman vähäisempää ja vastustustakin esiintyi. WG5:n työtä voi periaatteessa seurata kolmella tasolla: osallistumalla WG5:n kokouksiin (vapaa pääsy, kun ilmoittautuu WG5:n johtajalle), osallistumalla WG5:n Suomen seurantaryhmän kokouksiin tai hankkiutumalla WG5:n Suomen seurannan postituslistalle. On myös mahdollista hankkiutua standardiehdotuksia laativiin projektiryhmiin siinä vaiheessa, kun niitä ollaan perustamassa. WG5:n työtä tulisi seurata ainakin sellaisen laitevalmistajan, jonka laitteissa on tietoliikenneosia, joita WG5 projektiryhmineen standardoi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta käytiin läpi kierros, jossa kysyttiin kunkin osallistujan kiinnostuksen tasoa WG5-asioiden seurantaan. PI:n mielestä WG5:n työn seuranta on tärkeää ja on hyvä, että WG5:n kokouksia seuraa suomalaisedustaja. AG:n mielestä tiedon saanti WG5:stä ja erityisesti CALM-aktiviteetista on tärkeää Kone OY:lle. Tällä hetkellä Kone OY seuraa työtä lähinnä osallistumalla kansallisen seurantaryhmän kokouksiin. LL:n mukaan Fuchs Medicalille tärkeintä on saada tietoa PT-021:ssä kehiteltävästä fysiologisten signaalien ja mittausten tallennusformaatista. Kun tähän liittyvästä asiasta puhutaan, Fuchs Medical on kiinnostunut lähettämään edustajansa kansallisen seurantaryhmän kokoukseen. PS totesi, että Kuntaliittoa kiinnostaa koko TC251:n toiminta lähinnä laitteistojen käyttäjien ja ostajien näkökulmasta. Osallistumisen sopiva taso on mukanaolo WG5:n Suomen seurantaryhmän kokouksissa. PS:n mielestä olisi tärkeätä saada selväksi, kuka TC251-asioita Suomessa hoitaa. EE:n mukaan Datex-Engströmin tuotteet liittyvät juuri WG5:n toimialueelle ja siksi WG5:n seuranta on tärkeää. Osallistumisen tasoa mietitään Datexissa tarkemmin myöhemmin. MR:N mukaan Clids OY:n tuotteet liittyvät lähinnä CALM-ryhmän toimialaan ja sen työn edistymisen seuranta on tärkeää. Tässä vaiheessa ei vielä ollut selvää, missä laajuudessa seuranta Clids OY:ssä jatkuu.

PK kokosi keskustelun tulokset yhteen ja totesi, että näyttäisi tarpeelliselta, että Suomessa edelleen seurattaisiin WG5:n työtä oman edustajan kautta. Kun selviää, mikä organisaatio Suomessa ottaa vastuun TC251-asioista, siitä on syytä tiedottaa. WG5:n Suomen seurantaryhmä kokoontunee jatkossa noin kaksi kertaa vuodessa, mutta tietoa voidaan toimittaa useamminkin, mikäli tiedotettavaa on. AV näki tärkeäksi, että kansallinen edustajaorganisaatio seuraa tarkasti ja tiedottaa nopeasti, milloin uusia projektiryhmiä ollaan perustamassa, jotta yritykset ja muut organisaatiot ehtivät lähettää niihin edustajiensa hakemuksia. Koska kellään ei ollut enää mitään kysyttävää tai ehdotettavaa, PK kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

*Tämä on tarkistamaton pöytäkirja, mahdolliset virheet ovat allekirjoittaneen*

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.