Kokousraportti CEN/TC251/WG5/PT-021-kokouksesta Hannoverissa 12.-13.12.1996

Yleistä

Euroopan standardoimisjärjestön CEN:n teknillisen komitean TC251 projektiryhmän WG5/PT-021 loppuraportin valmistelukokous järjestettiin Hannoverissa Saksassa. Paikalla oli, suunnitellusti, alle puolet projektiryhmän jäsenistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi WG5:n johtaja Christoph Zywietz (CZ).

Uutisia TC251:stä

CZ kertoi kuulumisia TC251:n 4.12.1996 järjestetystä kokouksesta. TC251:n Business Plan ei ole vielä päätynyt BTS:n hyväksyttäväksi, vaan on seisahtunut jonkun virkamiehen pöydälle. Syynä pidetään sitä, että TC251 on pyytänyt 6 MECU:n rahoitusta ja sille on tarjottu 250 kECU:a. Tarjottu summa riittäisi käytännössä vain niukasti TC251:n sihteeristön ylläpitoon. Tarjouksen mukaan projektiryhmää kohti tulisi vain n. 10 kECUa, josta pitäisi kattaa myös käännöskulut. Koska tämä merkitsisi käytännössä nykymuotoisen projektiryhmätyöskentelyn loppua, TC251:n taholta pyritään saamaan aikaan parempi lopputulos. Se voi myös merkitä tarvetta uudistaa Business Plania ottamaan paremmin huomioon kehitys Intra- ja Internet- teknologioissa.

TC251:n puheenjohtajaksi TC251 valitsi jo ensimmäisellä äänestyskierroksella Gunnar Kleinin Ruotsista saksalaisen ehdokkaan vetäydyttyä viime hetkellä. Valinta varmistuu vasta, kun TC251:n sihteeristön uusi sijainti vahvistetaan. CZ arveli, että tämä valinta saattaa merkitä TC251:n linjan muutosta. Tällöin tulisivat paremmin huomioonotetuiksi terveydenhuolto-organisaatioiden piiristä lähtevät standardointiehdotukset teollisuuden standardointitarpeiden jäädessä vähemmälle huomiolle. Tämä voisi johtaa teollisuuden nykyistä vähäisempään kiinnostukseen TC251:n työtä kohtaan, koska standardiehdotukset eivät olisi heti sovellettavissa tuotteisiin.

WG5:n uudet projektiryhmät INTEROP, CALM ja EPAS

Kovin paljon uutta kerrottavaa ei ollut. Clinical analyzer interfaces (CALM) -työssä WG5:ssä mukana olleet ovat nyt tehneet laskelman, paljonko heidän piirissään on jo käytetty rahaa asian valmisteluun ja tämän perusteella anotaan 50-60 kECUa standardiehdotuksen laatimiseksi tehdyn työn pohjalta.

Terveydenhuollossa on lähes kaikkialla säästämistarpeita. Sen vuoksi eri puolilla maailmaa ollaan ottamassa käyttöön ns. intermediate caren periaatetta, joka tarkoittaa sitä, että tehohoitopotilaista hyväkuntoisia valvottaisiin teho-osaston ja tavallisen potilasosaston väliin sijoittuvalla intermediate care -osastolla. Tällä osastolla on liikkuvia potilasvalvontalaitteita, jotka kommunikoivat valvomon kanssa. TCP/IP-protokollaa muistuttavat liikennöintitavat ovat saamassa suosiota myös näissä laitteissa. Tämä voi vaikuttaa tulevaisuudessa perustettavan INTEROP-ryhmän työhön.

EU:n Health Telematics -tutkimusohjelmassa on avautumassa uusien tutkimusprojektien määrärahojen hakukierros. Pyritään kartoittamaan mahdollisuuksia saada standardointia sivuavalle tutkimushakkeelle rahoitusta tätä kautta, jotta hanke voisi myös tukea standardointityötä. Vaikka hakemus menisikin läpi, prosessi on niin hidas, että tutkimushanke alkaisi todennäköisesti vasta 1.1.1998.

WG5:n ja IEEE P1073:n yhteydenpito

Jan Wittenber (HP/USA) on Erlangenin lokakuisen WG5-kokouksen jälkeen päivittänyt P1073:n fysiologisia mittausparametrejä sisältävän koodiston ("nomenclatuura") PT-021:n koodistoa vastaavaksi. Hannoverissa koodistoa kuitenkin korjailtiin, joten toivotaan että myös korjaukset tulevat mukaan P1073:n koodistoon.

Vital Signs Information Representation -standardiehdotuksen käsittely

Keskusteltiin siitä, missä muodossa lopullinen versio standardiehdotuksesta tullaan jättämään. Koska dokumentti on pitkä se voidaan sääntöjen puolesta nyt TC251:n hyväksynnän jälkeen julkaista myös osissa, mutta osien täytyy olla toimivia kokonaisuuksia. Hiottiin oliomallia, koodistoa ja muutamia muita yksityiskohtia. Korjausten kanssa voi vielä tulla kiire, jos lopullinen versio yritetään saada aikaiseksi tammikuun loppuun mennessä.

Käytiin myös läpi biosignaalien ja muiden mittausten tiedostotallennusformaattia. Tämänhetkisestä versiosta puuttuu kokonaan joitakin osia ja jotkut osat tullaan kirjoittamaan uudestaan eikä dokumentti siksi ole vielä näytettävissä ryhmän ulkopuolisille. Tallennusformaatista pyritään laatimaan oma kokonaisuutensa, joka olisi itsenäisenä dokumenttina sllaisenaan toimiva. Konversioita muista tallennusformaateista pyritään helpottamaan esimerkkien avulla.

WG5:n seuraavat kokoukset

Seuraava WG5:n kokous oli tarkoitus pitää Brysselissä tammikuun 23.-25. päivänä 1997. Eri syistä CZ haluaisi siirtää kokusta helmikuulle, ehkä 20.-22.2. CZ tulee tiedottamaan WG5:n jäseniä tästä lähiaikoina.

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.