ISO/TC215 ja CEN/TC251-kokoukset Lillehammerissa 13.-17.11.2016

Norjan standardointijärjestö oli valinnut ISO/TC215 Health Informatics -komitean kokouspaikaksi Lillehammer-hotellin, jossa myös käytännössä kaikki osallistujat majoittuivat. Sunnuntaina 13.11. kokoontuivat ISO/TC215:n johtoryhmät CAG 01 ja CAG 02. Sunnuntaina pidettiin myös CEN/TC251:n eurooppalaisille suunnattu parituntinen kokous. ISO/TC215:n työryhmät pitivät kokouksiaan maanantaista keskiviikkoon ja päätöspäivänä 17.11. hyväksyttiin päätöslauselmia yhteissessiossa.

CEN/TC251 kokousosuus 13.11.2016

Puheenjohtajan katsaus

CEN/TC251:n puheenjohtaja Robert Stegwee (RS) piti yleiskatsauksen TC251:n tilanteesta. CEN/TC251 pyrkii toimimaan alueella, jossa EU:n Komissio toivoo saavutattavan edistystä. CEN/TC251 osallsituu avainhenkilöidensä kautta joihinkin Komission rahoittamiin projekteihin, joilla terveydenhuollon tietotekniikan yhteentoimivuutta pyritään edistämään myös jäsenmaiden rajat ylittävässä terveystietojen siirrossa. Seuraavassa kuivaillaan näitä projekteja ja yhteistyöelimiä.

Trillium II

Tämä EU-projekti jatkaa Trillium Bridge -projektin aikaansaannoksista aiheena kansainvälinen potilastietojen yhteenveto yhteistyönä EU:n ja USA:n välillä. CEN/TC251:n rooli on melko pieni ja liittyy tietenkin standardiasioihin, niiden viittauksiin ja testaukseen. Projetti alkaa tammikuussa 2017.

eHealth Stakeholder group

Tämän ryhmän tarkoituksena on toimia yhteistyöelimenä mm. terveystietojärjestelmien tuottajien, niiden käyttäjäorganisaatioiden, julkishallinnon ja standardointielinten välillä.  Ryhmän kokoonpano on uudistettu. Sen työskentelyaiheina ovat Citizens and Data, Care Continuum, Interoperability and Standards, Reimbursement Models, Shifting Balances. Lisäksi on tarkoitus vaikuttaa EU:n eHealth action planin seuraavaan versioon vuodelle 2020.

eHealth Network

eHealth Networkissä ovat jäseninä EU-maiden viralliset edustajat. Seuraava kokous on 21.11.2016. EU:n eHealth-startegia, monenkeskeinen sopimus potilastietojen vaihdosta, menettelytapasuositukset Big Data -tutkimukseen liittyen ja ohjeistot sähköisiin resepteihin ja potilastietojen yhteenvetoon ovat todennäköisesti asialistalla.

eHealth SDO Platform

Tällainen yhteistyöryhmä standardointiorganisaatioiden (IHE Europe, HL7 Europe ja CEN) välille on tarkoitus perustaa potilasyhteenvetoprojektin ohella. Asiasta ei ole vähään aikaan kuitenkaan kuulunut mitään. eHealth DSI Expert Group on todennäköisesti päällekkäinen ryhmä tälle alueelle. Potilastietojen yhteenvetoprojektiryhmä vie tätä yhteistyöryhmää eteenpäin. RS oli hieman epävarma siitä, tuleeko tämä SDO Platform toimimaan kunnolla käytännössä.

Open Medicine -projekti

Christian Hay (CH) esitteli Horizon 2020 -projektia, jonka tarkoituksena on myös tukea eurooppalaista ja kansainvälistä standardointia lääkkeiden koneellisessa tunnistamisessa ja lääkekorvauksissa. Asia on erityisen olleellinen tilanteissa, jossa lääke määrätään eri EU-maassa kuin mistä se ostetaan. Valitettavasti projektiryhmä on ollut kovin erimielinen ja sen toimikausi on päättymässä.

Projektiryhmä on kuitenkin julkaisemassa joukon suosituksia. Käsitteitä ovat medicinal product package (PCID), medicinal product (MPID). pharmaceutical product (PhPID) ja substance (SubstanceID). Kun lääkettä tunnistetaan, siitä pitäisi olla vähintään yksi näistä tunnisteista, pohti projektiryhmä. Tästä ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen, vaan keskustelu jatkuu. Kullekin PhPID:lle pitäisi antaa yksikäsitteinen koodi. Projektiryhmän mielestä Euroopassa pitäisi laatia alueelle standardeja ja yhteisiä ohjeistoja. Eri EU-maiden lääkekorvauskäytäntöjä pitisi keskusteluttaa EU-foorumeilla, jotta nähtäisiin, onko mahdollisuus päästä EU:n laajuisiin käytäntöihin. Eurooppaan pitäisi pystyttää IDMP-standardin kanssa yhteensopiva lääketietokanta.

eStandads-projekti

RS kertoi, että projektia arvioitiin kesäkuussa 2016 ja Komissio hyväksyi työn tulokset. Komissio kuitenkin toivoi standardointiprosessien uudistusehdotuksia, jotta uusiin tarpeisiin voitaisiin vastata nopeammin. IHE on jo pitkään suositellut toisten tekemiä standardeja profiileissaan ja vastaavaa toivotaan myös CEN:n tyyppisiltä organisaatioilta. Terveydenhuollon tietotekniikan standardien tulisi olla yhteensopivia parhaiden terveydenhoitokäytäntöjen kanssa. Parhaiden hoitokäytäntöjen tulisi ohjata tietotekniikkastandardien määrittelyä eikä toisin päin.

International Patient Summary (IPS)

Stephen Kay (SK) kertoi EU-projektista, jonka on tarkoitus yhtenäistää eurooppalainen/kansainvälinen potilastietojen yhteenveto. CEN/TC251:n strategiassa asetetaan eurooppalaiset standardointitarpeet etusijalle. Tässä projektissa pyritään kattamaan eurooppalaiset tarpeet tavalla, joka olisi hyväksyttävissä standardina myös globaalilla tasolla. Se hyödyntää muutamien muiden EU-projektien (ValueHealth, eStandars, Openmedicine, AccessCT) tuloksia. IPS-projekti aloitettiin syyskuussa 2016. IPS:ään kohdistuu erilaisia toiveita eri käyttäjäryhmiltä, mikä voi helposti paisuttaa potilastietojen yhteenvedon kovin suureksi. Lähtökohdaksi on otettu suunnittelematon (sisältäen hätätapaukset, mutta myös muut tapaukset, ei kuitenkaan harvinaiset sairaudet) potilaan hoitojakso toisessa maassa kuin mistä potilas on kokoisin ja tämän hoitojakson tietojen siirto potilaan kotimaahan. Tämä ei kuitenkaan riitä tyydyttämään kansallisia käyttötarpeita, joten perustietokokoelmaa on tästä laajennettava. Projekti on koonnut joukon arviointikriteereitä, joilla tietojen kokoonpanoehdotuksia arvioidaan. HL7:n INTERPAS-projekti (uudelleennimetty HL7-IPS:ksi) on inspiroinut tätä hanketta ja yheistyötä siihen on haettu. Standarointijärjestöjen globaali yhteistyöelin Joint Initiative Council (JIC) pidetään ajan tasalla CEN-IPS:n ja HL7-IPS:n yhtestyön tuloksista. Projektiryhmä raportoi EU:n Komissiolle 21.11.2016 ja suuntaa jatkotoimiaan Komissiolta saadun palautteen perusteella. Jatkossa on tarkoitus saada aikaan uusien standardien pitkälle valmisteltuja ehdotuksia CEN/TC251:lle. Keskustelusta kävi ilmi, että voi olla hyvin vaikea päätyä vain yhteen potilasteietojen yhteenvetoon, vaan että niitä voitaisiin laatia useita, eri tarpeisiin.

WG I

Matthias Pocs (MP), uusi työryhmän puheenjohtaja esitteli itsensä lyhyesti ja sen jälkeen siirryttiin keskustelemaan brittien ehdottamasta uudesta työkohteesta PAS 277 Criteria for developers of health and well-being apps. Nicholas Outbridge (NO) kertoi dokumentin taustasta Britanniassa. Terveydenhoitoon liittyviä mobiilisovellutuksia tehdään paljon  ja vaihtelevalla osaamistasolla. Osa voitaisiin luokitella lääkintälaitteiksi, osa ei. Standardidokumentti laadittiin tarjomaan edes vähimmäisvaatimuksia sille, miten näitä sovellutuksia laaditaan. Dokumentti voi sisääöltään hyvin vielä muuttua nyt, kun se on hyväksytty CEN/TC251:n työohjelmaan. ISO/TC215/JWG7:n toimiala on laajentunut myös tälle alueelle. PAS 277:n kirjoittajat eivät olleet tietoisia JWG7:n samaa aluetta kattavan juuri julkaistun standardin 82304-1 Health Software - Part 1: General requirements for product safety kehityksestä ja dokumentit eivät ole siksi täysin yhteensopivia. Charlie McKay (CM) on yksi PAS 277:n pääkirjoittajista. Seuraavaksi tarvitaan projektin vetäjä ja ekspertit viemään hanketta eteenpäin. CM on käytettävissä. CENELEC on pyytänyt TC251:ä keskeyttämään työn. Toinen ISO/TC215/JWG7:n puheenjohtajista Todd Cooper (TC) kertoi, että JWG7 on perustamassa esityökohdetta samasta aiheesta. CEN/TC251:n sihteeri Shirin Golyardi (SG) kertoi, että kun EN 82304-1 on julkaistu, CEN ei voi tehdä päällekkäistä standardia. NO sanoi, että PAS 277:n toimiala on jossain määrin erilainen. SG kertoi, että EU:n Komissio on ottanut tämän dokumentin keskeiseksi edistämiskohteekseen. (Lillehammerin kokouksen jälkeen pidettiin puhelinkokous, jossa CENELECin Peter Lindersin ja PAS 277:n edistäjien näkökantoja soviteltiin. Sovittelua jatketaan ja huhtikuun 2017 ISO/TC215:n kokoukseen mennessä toivotaan erimielisyydet saatua selväksi.)

EU:n komissio on tehnyt standardointipyynnön aiheesta Data protection by design in eHealth products and services. MP haluaisi lähettää aiheesta kirjeen EU:n Komissiolle ja esitteli sen sisältöä kokouksessa. MP on valmistelemassa uutta työkohde-ehdotusta, jolla data protection by design otettaisiin huomioon tuotteissa. Pseudonymisointi on osa tätä kononaisuutta. Alpo Värri totesi, että jos halua olisi riittävästi, uusi tietosuojadirektiivi otettaisiin huomioon jo valmisteilla olevassa standardissa ISO/IEC 62304 Ed 2, Health Informatics - Software lifecycle processes. Tietosuojadirektiivin toimeenpanoon valmistaudutaan eri EU:n jäsenmaissa.

WG II

Työryhmän puheenjohtaja AV esitteli WG II:n toimintaan liittyviä asioita. AV esitteli WG II:lle kuuluvat standardidokumentit ja niiden tilanteen. Muutamista standareista aika oli jo ajanut ohi ja niiden poistamista työohjelmasta tullaan esittämään. Nämä vanhat työkohteet eivät myöskään kiinnostaneet WG II:een nimettyjä eksperttejä, kun sitää heiltä verkkokyselyssä tiedusteltiin. Eksperteiltä tiedusteltiin myös mahdollisia uusia standardointikohteita, mutta niitä ei esitetty. Niinpä WG II vain jatkaa EN 1064 Standard Communication Protocol -Electrocardiology (SCP-ECG) -standardin päivittämistä, kun sen päivityken jatko hyväksyttiin kesällä 2016 äänestyksessä. AV kertoi ISO/TC215/WG2:n ja JWG7:n tilanteensta, koska ne liittyvät läheisimmin WG II:een. AV kertoi myös osallistumisestaa IEC:n Systems Committee Active Assisted Living (SyC AAL):n työskentelystä ja vierailustaan SyC AAL:n työryhmässä WG 2. Tämä työryhmä suunnittelee arkkitehtuuria tietojärjestelmille, jotka tukevat avun tarpeessa olevien (useimmiten vanhukset) itsenäistä suoriutumista kotonaan. SyC AAL on kiinnostunut yhteistyöstä muiden lähellä olevien standardointikomiteoiden kanssa. Lopuksi AV kertoi EU-projektista EU USA eHealth Workforce (http://ehealthwork.com/), joka pyrkii selvittämään terveydenhuollon tietotekniikan koulutuksen laajuuden EU-maissa ja USAssa ja suosittaa keinoja havaittujen osaamisvajeiden korjaamiseksi.

TC251:n tiedotusasiat

CEN/TC251:llä on nyt www-sivusto: http://www.ehealth-standards.eu. CEN/TC251:n aktiivien Twitter-tilit voitaisiin kytkeä tähän sivuun. Aihepiiriin liittyviä artikkeleita voitaisiin linkata tähän. TC251:n uutiskirje ilmestyy ennen vuodenvaihdetta. CEN/TC251 kokoontuu seuraavan keeran kesäkuussa 2017, mutta SG on keskustelussa väläyttänyt mahdollisuutta toiseenkin kokoukseen huhtikuussa 2017. 14.-16.5.2017 pidetään PHealth-konferenssi Hollannissa.

ISO/TC215-kokousosuus

CAG 02

Chairman's Advisory Group 02 (CAG 02) koostuu muutamasta valitusta edustajasta ja tästä kokouksesta alkaen CAG 02:n vakituisiin jäseniin liitettiin myös ISO/TC215:n työryhmien puheejohtajat. Tämä tuntui olevan hyvä järjestely. TC215:n puheenjohtaja Michael Glickman (MG) on hyväksynyt kokouksiin kuulijoiksi myös muita kiinnostuneita ja niinpä allekirjoittanutkin taas osallistui kokoukseen.
Referenced Standards Portfolio -asiat
ISO/TC215 on puhunut viimeaikaisissa aikaisemmissa kokouksissaan standardinipuista (standards bundle), jotka kattaisivat jonkun terveydenhuollon tietotekniikan osa-alueen oleelliset standardit. Nyt tälle nipulle on keksitty virallisempi nimi Referenced Standards Portfolio (RSP). Ensimmäinen tällainen nippu lääketieteellisen kuvantamisen alueelle, ISO 21860 Referenced Standards Portfolio Clinical Imaging (RSP-CI) läpäisi uuden työkohteen äänestyksen 18.9.2016. RSP-CI on ISO/TC215:n ja DICOMin yhteistyöprojekti. RSP: olisi tarkoitus kattaa semanttisen, teknisen ja toiminnallisen yhteentoimivuuden sekä kriteerit yhteentoimivuustestaukselle ja sertifioinnille ja ohjeita standardien implementointiin. RSP-CI kattaa lääketieteellisen kuvantamisen. DICOM-standardi, joka on ISO-standardi 12052, on tämän alueen kulmakivi. Esiteltiin luonnos prosessista, jolla RSP-CI saataisiin aikaan eri standardointiorganisaatioiden yhteistyönä. MG kysyi, mikä olisi seuraava RSP, kun tämä kuvantamisalue on saatu alulle. Seuraava voisi olla IDMP, Identification of Medicinal Products, jossa on jo nyt tunnistettavissa yhdeksän alueelle kuuluvaa standardia. IDMP on kuitenkin hieman erilainen tapaus, jonka erityispiirteet tulee ottaa huomioon.
Uusien työkohteiden esitysprosessi
CAG02:n pitäisi koordinoida uusien työkohteiden perustamista, jotta työkohteista muodostuisi yhtenäinen kokonaisuus TC215:ssä. Pohdiskeltiin, miten tämä onnistuisi nykyistä paremmin TC215:ssä ottaen huomioon, että työkohteita yleensä esitetään työryhmien sisällä. Nykyään uuden työkohteen ehdottaja joutuu odottamaan puoli vuotta, että CAG 02 käsittelee sen ja antaa työn aloitukselle käynnistysluvan. Jos CAG02 kokoontuisi TC215:n kokouksen lopuksi, odotusaika lyhenisi huomattavasti.
SKMT ja ISO Online Browsing Platform
ISO/TC215:n termitietokanta SKMT pitäisi kattaa kaikki TC215:n uusien standarien termimääritykset, mutta standardien laatijat eivät ole riittävästi syöttäneet sinne termimääritelmiä. SKMT:n käyttöä yritetään liittää jatkossa päätöslauselmiin siten, että kunkin standardin vetäjä velvoitetaan syöttämään termien määritelmät SKMT-tietokantaan ennen standardin julkaisua. ISO Online Browsing Platform sisältää ISO:n standardien termimääritykset. Vaikka olisi tietysti hyvä, että TC215:n termit voisivat käyttää samoja määritelmiä, mutta aina ne eivät vain sovi ja termille on tehtävä terveydenhuollon tietotekniikan ympäristöön sopiva määritelmä. WG3:n puheenjohtaja Heather Grain (HG) kertoi, miten SKMT:n käyttö on suunniteltu tehtäväksi uuden standardin kohdalla. HG kertoi, että on tekeillä opetusvideo SKMT:n käytöstä, jotta se tulisi kaikille helpoksi. HG kertoi, että HL7:n terminologiatyöryhmä on aloittanut kaikkien HL7 standardien termien perkauksen, koska mukana on todella vanhentuneita määritelmiä. TC215 voisi käynnistää jotain samanlaista prosessia.
Aging communities
USA:n delegaation johtaja Todd Cooper (TC) kertoi olleensa hiljattain tekemisissä usean organisaation kanssa koskien ikääntyvien yhteiskuntien terveydenhuollon tietotekniikkaa. TC esitti, että tästä aiheesta voitaisiin perustaa jonkinlainen projektiryhmä, joka tarkastelee alueella jo olevaa standardointia ja toimintaa ja miten sitä pitäisi TC215:ssä lähestyä yhdessä muiden standardointiorganisaatioiden kanssa. Tästä yritetään luonnostella päätöslauselmaa päätöspäivälle.
Registry Informatics Standandards
Valtiot ovat jo pitkään koonneet tilastotietoja kansanterveydestä. Tälle alueelle olisi hyödyllistä saada standardeja. Lääkintälaitteiden turvallisuustietokanta voisi olla myös yksi standardoitava asia. RS kertoi, että esimerkiksi harvinaisten tautien potilasrekisterit ovat EU:n Komission suunnittelulistalla. Tähänkin voitaisiin perustaa määräaikainen projeketiryhmä määrittelemään TC215:n lähestymistapaa aiheeseen.
Pictorial presentation of health
Gora Datta kertoi, että aihe liittyy mobiiliterveydenhuoltoon. Se tarkoittaa sitä, miten terveyttä kuvataan graafisesti. Voisiko tämä olla TC215:lle kuuluvaa työtä. Ajanpuutteen vuoksi asiasta ei ehditty keskustelemaan kuin 2 minuttia. Jos työ lähtee liikkeelle, sen tulokset kiinnostavat varmasti myös Suomessa, jossa tehdään mobiilililaitteilla käytettäviä terveyssovellutuksia.
Genomiikka
Richard Dixon-Huges (RDH) Australiasta otti esiin genomiikkaan liittyvän tietorakenteiden standardoinnin. TC215 ei tee tarpeeksi tällä alueella. MG kertoi, että kyllä TC215 toimii alueella, mutta parantamisen varaa on.

CAG 01

Chairman's Advisory Group 01:een kuuluvat CAG02:n jäsenten lisäksi jäsenmaiden delegaatioiden johtajat. Käytiin läpi viimeaikaiset työryhmien puheenjohtajanimitykset. Lori Reed-Fourquet, Hedeyuki Midoyara  ja Heather Grain jatkavat, Sherman Eagles ei jatka kauden päättyessä

ISO/TC215:n Business Plan on valmistumassa. Sen sisällöstä on keskusteltu jo etukäteen IEC SC62A:n kanssa. AV ehdotti scope-lausekekappaleen tiivistämistä ja Anna Orlova Big Datan lisäämistä ajankohtaisiin aiheisiin. Kommentteja oli vielä mahdollista lähettää ISO/TC215:n sihteeerille Lisa Spellmannille (LS), MG:lle ja Jeremy Thorpelle.

LS kertoi, että ISO 80003 mittayksikköstandardiperheestä on nyt lopullisesti luovuttu. Se korvataan uudella aktiviteetilla ja yhteistyöryhmällä. Koska yhteistyöryhmän jäsenistössä ei näyttäny olevan tuttuja nimiä ISO/IEEE 11073:n eksperttien piiristä, AV ehdotti TC:n kanssa, että IEEE 11073:n Paul Schluter lisätään työryhmään.

CAG 02:n laajennettu osallistujajoukko näytti toimivan hyvin. RSP-CI:stä keskusteltiin Pyritään laatimaan kustakin WG:stä Framework-dokumentti, joka kuvaa sitä, miten työryhmän standardit liittyvät kokonaisuuteen.

Liaison-tarkastelussa käytiin läpi kaikki muut standardointiryhmät, joihin TC215:llä on yhteistyösuhde. Pyydettiin osallistumaan aihetta koskevaan äänestykseen ja ehdottamaan nimiä. TC215:n johto tapasi JTC1:n johdon Lillehammerissa 12.11.2016 ja se helpottaa yhteistyötä jatkossa merkittävästi. Lista tullaan päivittämään äänestyksen jälkeen.

SKMT:tä tullaan käyttämään tehostetusti TC215:ssä, kuten CAG 02:ssa keskusteltiin.

Kerrottiin seuraavien kokousten ajankohdat. Euroopan pitäisi järjestää kevään 2019 kokous, jos mahdollista.

Operations Advisory Group (OAG)

Tämä ryhmä keskustelee komitean sisäisistä menettelytavoista. Tällä kertaa keskusteltiin tavasta koota päätöslauselmaehdotuksia ja SKMT-termitietokannan käytöstä. Standardien laatijoita pyritään kannustamaan SKMT:n käyttöön yhä enemmän. Toivottiin, että SKMT:n ylläpitäjät tarjoisivat helpon työkalun jolla iso joukko termimäärityksiä saataisiin helposti ladattua tietokantaan.

ISO/TC215:n aloituskokous

Jacob Mehus Norjan standardointijärjestöstä puhui yleisölle nauhoitetun videon välityksellä. Tämä kokous on toinen Norjan järjestämä ISO/TC215-kokous. Ensimmäinen oli Oslossa 2003. Maiden nimenhuutojen jälkeen ilmoitettiin pHealth 2017 -konferenssista Hollannissa 14.-16.5.2017, http://www.phealth2017.eu.

MG kertoi, että Business Plan on valmistumassa. RSP-CI edistyy, sille on jo ISO-standardinumero. ISO/TC215:n ja JTC1:n johto tapasi Lillehammerissa 12.11.2016 ja siitä näyttää muodostuvan alku hyvälle yhteistyölle.

RS totesi, että CEN/TC251 on hyvässä yhteistyössä ISO/TC215:n kanssa. International Patient Summary edistyy. Privacy by design edistyy Euroopassa. IDMP-työ ja Open Medicine -projekti ovat tärkeitä myös Euroopalle.

LS kertasi puheenjohtajanimitykset. Beatrice Faria Leao Brasiliasta on WG 1:n uusi varapuheenjohtaja.

Jeremy Thorpe kertoi Business Planin päivitysprosessista. Standardointimaailma näyttäisi olevan kohtaamassa valtionhallintojen kanssa. Versio 10 esiteltiin Lillehammerissa ja lopullinen versio on syntymässä Lillehammerin kommentiien perusteella. Koska scope-lauseketta ollaan muuttamassa, se vaatii vielä ISO:n keskussihteeristön hyväksynnän ennen kuin lopullinen versio voidaan saada valmiiksi. Scope-lauseke on tällä kertaa neuvoteltu IEC TC62A:n kanssa siten, ettei 62A enää vastusta sitä, vaan tunnistetaan pääällekkäisyys ja työskennellään yhdessä tällä alueella JWG7:n puitteissa. Scope-lauseke kuuluisi:

Standardization in the field of health informatics to facilitate the capture, interchange and use of health-related data, information, and knowledge to support and enable all aspects of the health system.
NOTE: This scope includes items that are also within the scopes of other committees; such areas will be addressed through cooperation including formal liaison relationships.”


LS kertoi, kuinka ehdotettu 80003-standardisarja on peruutettu, mutta uutta työtä alueella käynnistetään. Kootaan nykyiset standardit, niiden aukot ja markkinatarve, suunnitellaan uusi työkohde, jolla aukot täytetään ja lopulta työ on tarkoitus käynnistää. Mukana on useita standardointiorganisaatioita, joilla on edustus projektiryhmässä tai sen johtoryhmässä.

LS kertoi, kuinka ISO/TC215:n liaison-organisaatioiden listaa oli käyty läpi tarkoituksena poistaa turhat linkit listalta. Tarvitaan aina joku henkilö tai kaksi henkilöä, jotka toimivat viestinviejinä organisaatioiden välillä. Yhteyshenkilön pitää seurata toisen organisaation dokumentteja ja raportoida niistä työkohteista, jotka tuntuvat koskevan myös TC215:ä.

LS tiedotti SKMT:n kattavammasta käytöstä ISO/TC215:n standardien termimäärittelyjen varastona. Kun varasto on kattava, ryhdytään tutkimaan mahdollisuuksia supistaa saman termin eri määritelmien määrää TC215:n sisällä.

Seuraava kokous on Kiinassa 17.-21.4.2017. Kiinaan tarvitaan viisumi ja suositellaan viisumihakemusten jättämistä jo nyt hyvissä ajoin. Sitä seuraava kokous on Liverpoolissa Englannissa 6.-10.11.2017. Vuoden 2018 kokoukset ovat Brasiliassa ja Malesiassa. Keväälle 2019 toivottiin kokousta Eurooppaan, koska syksyn 2019 kokousta on suunniteltu Koreaan.

MG kertoi hyvistä kokemuksiata CAG 02:n uudesta kokoonpanosta. Aging communities on uusi kiinnostava aihe, jossa Todd Cooper on vetäjänä. Peter Goldman esitteli Patient Registries -aiheen, jota ryhdytään myös selvittämään. PG kertoi, että myös mobiiliterveyteen liittyviä graafisia symboleita ryhdytään selvittämään.

WG 2 Systems & Device Interoperability kokousosuus

Paikalla oli 33 osallistujaa useista maista puheenjohtaja Bron Kislerin johdolla. Japani, Korea ja USA olivat parhaiten edustettuina, mutta Euroopasta oli kovin vähän osallistujia paikalla. Toivottiin, että joku suostuisi vapaaehtoiseksi WG 2:n sihteeriksi.

Käytiin läpi työryhmän työkohteet yleisellä tasolla. Päätettiin pudottaa spirometriaraportti pois työohjeman tulevien työkohteiden listalta, koska siitä ei ole pariin vuoteen kuulunut mitään edistystä. John Rhoads nimettiin aikanaan edistämään dokumentin editointia HL7:ssä, mutta häneltä ei ole riittänyt työlle aikaa.

Kiyokazu Nakajima Japanista esitti ehdotuksen: standardoidaan laparoscope/endoscope interventio. Endoskopialaitteiden markkina on kasvussa. Laitteita valmistaa kolme japanilaista valmistajaa, joista Olympuksella on 70 % markkinaosuus. Japanilaiset kliinikot ja valmistajat ovat valmiita aloittamaan standardoinnin alueella. Tarkoituksena olisi standardoida laitteiden tuottama ulostulodata. Dataa käytettäisiin ADR, ESD, EMR, ERCP -käyttökohteissa ja sitä käytettäisiin kirurgisissa operaatioissa. HL7:ssä on CCD endoskopiaa varten, mutta tässä ehdotuksessa pitäisi päätyä standardiin, jossa tallennetaan enemmän tietoa endoskopisesta tutkimuksesta. Tuloksena pitäisi olla HL7 CDA-R2 -tyyppinen raportti tutkimuksesta, joten työkohteessa tulisi tehdä yhteistyötä HL7:n kanssa. Esitys hyväksyttiin.

Yoshiaki Yamamura Japanista esitti silmälääketieteen laitteiden tuottaman datan standardointia otsikolla Common specification of the output data of the opthalmic examination equipment. Optalmologiassa on käytössä useita laitteita, jotka tuottavat tulokseksi tekstimuodossa olevaa tietoa. Auto Reflectometer mittaa silmän refraction, ympyrän, sylinterin ja akselit. Non-contact Tonometer mittaa silmänpainetta. Auto Lensmeter (Lensometer) mittaa silmän linssiä. Japanilaisilla valmistajilla on yli 50 % osuus alan markkinoista. Japanin sisällä standardointia on jo tehty JOIA:n johdolla. JOIAssa on 111 jäsentä. IHE-EC ilmeisesti aikoo hyväksyä JOIA Std.001-standardin työkohteekseen. Uudessa standardissa laitteet tuottaisivat XML-muotoista ulostulodataa, josta muodostettaisiin HL7 CDA-R2-tyypinen dokumentti sähköistä potilaskertomusta varten. WG2:n varapuheenjohtaja Byoung-Kee Yi ei ollut oikein varma, pitäisikö CDA-R2-pohjaista standardia tehdä WG2:ssa eikä HL7:ssä. Michio Kimura kertoi, että yksi kysymyksistä on potilaiden tunnistus. Näkötutkmuksissa ei ole aikaa syöttää potilaiden nimitietoja laitteisiin, vaan nimen ym. tunnistetietojen liittäminen tutkimusraporttiin tulisi tehdä myöhemmässä vaiheessa. Charles Parissot ehdotti, että yksityiskohtainen standardointityö tehtäisiin HL7:ssä ja sitten tulos tuotaisiin ISO/TC215:een. Michio sanoi, että työnkulut ovat kovin erilaisia eri maissa ja siksi ISO olisi luontevampi paikka kuin amerikkalainen HL7-ryhmä. Amerikkalainen hammashoitoyhdistyksen edustaja totesi, että terveydenhuollon tiedonhallintajärjestelmien edustajat pitäisi saada mukaan näihin standardointikohteisiin, jotta standardeja käytettäisiin. Tämä puuttui aikoinaan hammaslääketieteen laitteiden standardointihankkeesta ja standardia ei sovellettu käytäntöön. Yamamuran esitys hyväksyttiin.
OML (Omics Markup Language and WGML (Whole Genome Markup Language)
Jun Nakaya Japanin JISCistä esitteli uuden työkohteen äänestyksen tuloksia ja keskusteltiin jatkotoimista. Koska työkohde on hyväksytty, seuraava askel olisi Committee Draft, jonka aikataulutavoite olisi vuoden päästä, Liverpoolin ISO/TC215-kokouksessa. ISO:n bioteknologiakomitean TC276 edustajalla oli kysymyksiä aiheesta, koska hän havaitsi päällekkäisyyksiä oman komiteansa työn kanssa. Siksi hän toivoi yhteistyötä päällekkäisen työn välttämiseksi. MG kannatti komiteoidenvälistä yhteistyötä, koska selvästikin on muita ryhmiä, jotka työskentelevät samalla alueella. Tammikuussa on WG2:n, HL7:n ja DICOMin yhteiskokous, jossa asiaa käsitellään seuraavaksi.
ISO/PWI 17583 Health informatics–Terminology constraints (Binding) for coded data elements expressed in ISO harmonized data types used in healthcare information interchange - New "Binding" project
Ted Klein esitteli Terminology Constrains -projektin nykytilaa sen jälkeen, kun 17583 päätettiin lopettaa Amsterdamissa 2016. Koska työkohde oli jo pitkällä, sitä kuitenkin jatketaan, koska ainoa ongelma oli aikataulun lipsuminen. Dokumentin laatimisen aikana itse standardoitava alue on laajentunut ja siksi scope-lausekettakin on hyvä kehittää. Ensimmäiseksi työkohde pitäisi saada esityökohteeksi ja sitten uuden työkohteen äänestykseen Kiinan ja Liverpoolin ISO/TC215:n kokousten välillä. Tässä vaiheessa otetaan vastaan toiveita siitä, mitä uutta pitäisi standardiin sisällyttää. Kävi ilmi, että WG3:ssa voi olla osin päällekkäistä työtä meneillään (ISO 11179) ja päällekkäisyys pitää tarkistaa.
ISO 12052 - ISO/TC215:n DICOM-standardi
LS kertoi, että vaikka nyt ollaan kehittelemässä RSP-CI:tä, ISO/TC215:n DICOM-standardi 12052 pitäisi myös päivittää ajan tasalle. Kevin O'Donell on editoinut uuden version 12052:sta, lopullisen version FDIS-äänestys on tähtäimessä heinäkuulla 2017. Tämänhetkinen luonnos käytiin lyhyesti läpi kokouksessa. Sanan conformance esiintyminen 12052-dokumentissa aiheutti keskustelua siitä, että ISO:n keskussihteeristö aiheuttaa ehkä sen takia harmia standardin julkaisun aikataululle lisäkysymyksillään.
NP 21860 Reference Standards Portfolio for Clinical Imaging (RSP-CI)
RSP on uusi nimitys sille, mistä ISO/TC215 käytti aikaisemmin nimitystä "bundle" -standardinippu. RSP-CI läpäisi uuden työkohteen äänestyksen syyskuussa 2016. Projektia vetää Bron Kisler. RSP-CI tulee siis sisältämään kuvauksen joukosta standardeja, joilla kliinisen lääketieteellisen kuvantamisen yhteentoimivuus taataan, ja ohjeita siitä, miten näitä standardeja sovelletaan. Työ lähtee käyttötapauksista, joista johdetaan vaatimuksia. Tämän vaiheen jälkeen valitaan ja harmonisoidaan standardeja JIC:ssä. Sitä seuraa sovellutusohjeiden ja konformanssikriteerien laadinta. Julkaistua RSP-standardia pidetään yllä, kun standardit, joihin se viittaa, päivittyvät.
ISO 21090 Harmonized datatypes in medicine
Ted Klein sanoi, että tämä standardi ei ole enää implementoitavissa kokonaisuudessaan. Joiltain datatyypeiltä on käytännössä loppunut tuki ja uusia on tullut tilalle. Hänen mielestään standardi on siten päivitettävä tai hylättävä. Äänestystulos kuitenkin oli sellainen, että standardi voidaan vahvistaa sellaisenaan. Jäsenmaissa ei siis katsottu kovinkaan tarkkaan standardin sisältöä. Richard Dixon-Hughes sanoi, että päivitys olisi todennäköisesti aika suuri työ.
TR 21835 Clinically relevant data which a person daily generates
Il Kon Kim Koreasta esitteli tämän teknillisen raportin edistymistä. Projektiryhmässä on mukana myös Teemupekka Virtanen Suomesta. Työkohteella on vahva yhteys henkilökohtaisiin terveysarkistoihin (personal health record, PHR). Tiedon lähteinä ovat henkilökohtaiset terveyttä seuraavat laitteet ja (matkapuhelin)sovellukset. Tarkoituksena on sisällyttää raporttiin myös näiden lähteiden rajapinnat muihin järjestelmiin. Seuraavassa ISO/TC215-kokousessa tullaan näkemään, miten projektiryhmä on toteuttanut ne kommentit, joita tähän hyväksyttyyn työkohde-ehdotukseen oli saatu. Malcolm Clarke kommentoi, että raportin kohteena olevia laitteita on ollut jo 15-20 vuotta ja näitä voitaisiin käyttää esimerkkeinä raportissa. Hän odotti kuitenkin, että raporttiin tulisi myös uutta tietoja laitteista, joita ei vielä ole käytössä, mutta tulossa muutaman vuoden kuluessa.
DTR 20841 Trans-national health record
Il Kon Kim Koreasta kertoi, että koska on jo olemassa Internationa Patient Summary -hankkeita, se jätettiin tämän raporttihankkeen ulkopuolelle. Raportti kattaa ne tiedot, joita potilailta kerätään, kun he tulevat uuteen terveydenhuollon toimipisteeseen kotimaansa ulkopuolella terveyspalveluita käyttämään. Esimerkkeinä olivat syöpä ja vastasyntyneiden seulonnat, rokotukset ja yleiset terveystarkastukset sekä lääkereseptipyynnöt. Kim esitteli, mitä eroja tällä tietokokoelmalla on IPS:ään ja matkustajien terveystietokokoelmaan. Michael Nussbaum totesi, että tätä työkohdetta pitäisi koordinoida muiden vastaavien ISO/TC215:n piirissä edistettävien hankkeiden kanssa. On myös olemassa ISO:n tekniset raportit 12773-1 ja 12773-2 vuodelta 2009, jotka tulisi ottaa huomioon.

Toisessa kommentissa pohdiskeltiin, onko tämä standardointiyhteisö oikea ryhmä päättämään, mitkä ovat ne tietosisällöt, joita tulisi mukaan sisällyttää. Ehkä tässä pitäisi olla mukana vahvempi lääkärikunnan osallistuminen insinööriväen sijasta. Keskustelussa nostettiin myös esiin eri koodistojärjestelmät, mitä maailmalla käytetään, LOINC ja SNOMED ehkä parhaina esimerkkeinä. Miten siirtää tietoja eri maiden välillä, jos mailla on eri koodistojärjestelmä? Alkoi hieman muodostua sellainen kuva, että projektiryhmä on haukkaamassa hieman liian isoa palaa, kun otetaan huomioon kuinka suurilla resursseilla muita vastaavia kansainvälisiä terveystiedon siirtohankkeita on tehty.
DTR Person-owned Document Repository for PHR applications and HIE
Byoung-Kee Yi kävi läpi muutoksia, joita on tehty dokumentin edelliseen versioon. Tällainen potilaan hallinnoima dokumenttivaranto voi sijaita matkapuhelimella, PC:llä tai pilvipalvelussa. Malcolm Clarke kommentoi, että jotkut maat tarjoavat kansalaisilleen PHR-palvelun, jotka voitaisiin myös ottaa mukaan esimerkkeinä raporttiin.
TC215 ja Olympialaiset
Michael Nussbaum esitti idean, että ISO/TC215 demonstroisi seuraavissa olympialaisissa, kuinka terveystietoa voisi välittää eri maiden kansalaisista olympialaisten terveydenhoito-organisaatiolle hyödyllisellä tavalla standardien pohjalta. Olympiakomitealla on maininta tällaisesta toiminnasta teknillisessä käsikirjassaan. Olympialaisten valmisteluun ja seuraamiseen osallistuu satojatuhansia ihmisiä, joista tietty prosentti tulee tarvitsemaan terveydenhoitoa ja he tulisivat hyötymään tästä. GE Healthcare on sponsoroinut USA:n olympiajoukkuetta ja antanut Centricity EMR-järjestelmänsä heidän käyttöönsä. Jatkossakin tulisi olla yhteistyössä GE:n kanssa. Rion olympialaisissa ei vielä uskallettu ottaa tätä haastetta vastaan, mutta seuraava tilaisuus olisi Korean 2018 olympialaisissa. Nyt ollaan kysymässä eri maiden kiinnostusta osallistua tällaiseen demonstraatiohankkeeseen. Jonkun verran rahoitustakin hanke tarvitsee. Jos näyttää siltä, että ei ehditä vuoden 2018 talveen mennessä, seuraava tilaisuus on 2020 Tokion olympialaisissa. Tämä voisi olla myös paikka, jossa kansainvälisille markkinoille tähtäävä suomalaisyritys voisi saada näkyvyyttä.
ISO/IEEE 11073, ISO:n kommentit työkohteeseen 11073-10417 Glukoosimittari
Malcolm Clarke kertoi aluksi, kuinka IEEE 11073-lähtöiset standardit ensin kehitetään IEEE 11073 -komiteassa ja sitten tuodan valmiina hyväksyttäväksi ISO/TC215:een. Tällä kertaan hyväksymisäänestyksessä tuli esille poikkeavan paljon kommentteja standardista 11073-10417. Hankalimmat niistä tulivat Ruotsista ja osoittivat, että kommentoija ei tuntenut tätä jo vaikiintunutta IEEE 11073:n ja ISO/TC215:n yhteistyöprosessia. Siksi oli tarpeen virkistää WG 2:n jäsenten muistia tästä prosessista. Valitettavasti ketään ruotsalaista ei ollut tätä kuulemassa. MC kertoi, että ei ole pakko olla IEEE:n jäsen, jos haluaa kommentoida valmisteilla olevaa standardia, mutta jos haluaa äänestää, pitää olla IEEE:n jäsen. IEEE:n yleisteksti jokaisen standardin alussa ei oikein sovi juuri IEEE 11073:n tyyppisten standardien alkuun ja siksi yksi ruotsalaisten kommenteista oli ymmärrettävä. 11073-ryhmä on siksi ollut yhteydessä IEEE:n johtoon asian ratkaisemiseksi. IEEE 11073-standardeihin on jo sisälletty huomautus, että laitteita, joita 11073-standardit koskevat, saattaa koskea myös muita mm. turvallisuuteen liittyviä standaredeja, joita valmistajan edellytetään ottavan huomioon. 11073-ryhmä on valmistellut vastaukset myös muihin 10417:ään tulleisiin kommentteihin, mutta niitä ei haluttu käydä yksityiskohtaisesti läpi kokouksessa.
IEEE 11073-työohjelma
Katherine Bennet kävi läpi IEEE 11073:n työohjelman yleisellä tasolla. 11073-10101 Nomenclature vuodelta 2004 on saanut päivityksen. 11073-10417 on juuri saanut ISO/TC215:n kommentit ja käsitellyt niitä. -10422 odottaa äänestyksen jälkeen FDIS-versiota standardista. 11073-90101 PoC-MD-Analytical Instruments oli ISO-äänestyksessä ja sen jatkaminen sai kannatusta, vaikka sille on ilmeinen päivitystarve. -10419 läpäisi FDIS-äänestyksen vuoden alussa, kuten -10424, -10425 ja -20601.  -20161:een on tullut jo IEEE-puolella korjausdokumementti, mutta se ei ole vielä ehtinyt ISO/TC251-puolelle.
TS 22077-4 Medical waveform format part 4: Stress test electrocardiography
Satoshi Kobayasi esitteli uuden työkohteen äänestyksen tuloksia ja standardin valmisteluryhmän kommentteja esitettyihin kommentteihin. Technical Specificationiin tähtäävä dokumentti on osa japanilaista MFER-standardiperhettä. Seuraavaa luonnosta odotellaan helmikuulle 2017 ja sitä käsitellään ISO/TC215:n kokouksessa Kiinassa huhtikuussa 2017. Seuraava osa viisi MFER-standardiperhettä voi olla EEG-signaalien tallennusformaatti. TC kysyi, tuleeko viitososaan liite, joka kertoisi, miten 11073-koodisto liittyy kyseiseen määritykseen.
FinTech - Financial Technology
Varapuheenjohtaja Byoung-Kee Yi piti esityksen talousteknologiasta, joka liittyy sähköisiin maksuihin ja lohkoketjuihin. Sähköisiä maksutapoja on useita, ainakin 10 oli listalla. Sähköistä kuittia voisi pitää pääsylippuna omiin terveystietoihinsa. BKY kertoi lyhyesti lohkoketjuteknologiasta. Ledger-tyyppejä on traditionaalinen ledger (oma pannkkitili) ja muita. Lohkoketjuilla voisi ratkaista monia yhteentoimivuuteen, yksityisyyden suojaan ja väärennösten suojaan liittyviä asioita. Sync 4 Science. BKY ehdotti, että perustetaan pieni ryhmä tekemään katsauksen aihepiiristä. TC piti esitystä hyvänä ja ajankohtaisena. ISOon on perustettu lohkoketjujen teknillinen komitea T307. Kirjallisuutta aiheesta on jo olemassa myös terveydenhuoltosovellutuksiin liittyen. Aiheesta tehtiin esityökohde WG2:lle (PWI) Healtcare applications of block chain technology.
Yhteistyö SyC AAL:n kanssa
AV esitteli vuonna 2014 perustetun  SyC AAL komitean työtä ja ehdotti yhteyshenkilön nimittämistä AAL:n suuntaan. Asian valmistelua pitää vielä jatkaa, koska ilmeistä yhteyshenkilöä ei löytynyt, vaikka kiinnostusta yhteistyöhön ilmeni.
Aging communities
TC esitteli ikääntyvän väestön ongelman ja ehdotti ad hoc -ryhmän perustamista kartoittamaan tilannetta. Parhaassa tapauksessa saadaan aikaan RSP, joka kattaa tämän alueen. SK ehdotti, että seuraavaan ISO/TC215-kokoukseen Kiinassa tulisi jo kokonainen sessio tästä aiheesta. Suomi on mainittu yhtenä aihepiiristä kiinnostuneista maista. Kesällä 2016 julkaistiin International Workshop Agreement IWA 18 Framework for integrated community-based life-long health and care services in aged societies. Suunitellaan verkkokokouksia pidettäväksi aiheesta kahden viikon välein. Olisi käyttöä eurooppalaiselle varapuheenjohtajalle, joka olisi mukana valmistelemassa aihepiiristä raporttia Liverpoolin ISO/TC215-kokoukseen mennessä syksyllä 2017.
WG1:n ja WG2:n yhteissessio TR 19669 Use case strategy with reusable components
Gary Dickinson käsitteli listan äänestyskommenteista tähän teknillseen raporttiin. Termien määrittelyihin oli tullut useita helposti ratkaistavia kommentteja. Kun nämä on toteutettu raportin seuraavaan versioon, raportti voidaan lähettää julkaistavaksi.
DTS 21089 Trusted end-to-end information flows
Gary Dickinson kävi läpi tähän dokumenttiin tulleet äänestyskommentit, joita oli vain kaksi sivua. Kokous hyväksyi esitetyt tavat toteuttaa kommentit uuteen versioon ja niiden tultua toteutetuksi dokumentti voidaan viedä julkaisuäänestykseen.
DTS 20428 Metadata for structured clinical genomic sequencing report in EHR
Uuden työkohteen äänestykseen oli tullut kaksi negatiivista kommenttia, toinen USAsta ja toinen Suomesta. Soo-Yong Shin Koreasta kävi nämä läpi ensiksi. Enemmistö maista oli kuitenkin esittänyt hyväksyntää, osa kommenttien kanssa, joten työkohde etenee. Sen nimeen ehdotettiin muutosta ja muutos hyvksyttiin. Uusi nimi on Data elements and their metadata for describing structured clinical genomic sequence information in electronic health records. Komitean ISO/TC276 edustaja pyysi TC215:n jäseniä yhteistyöhön koskien TC 276:n työkohteita, koska havaitsi tässä työkohteessa päällekkäisyyttä TC276:n työhön. Tästä saadaan lähiaikoina lisätietoa.
NP 21860 Reference standards portfolio for clinical imaging (RSP-CI)
Bron Kisler ja Anna Pavlova esitteli lyhyesti jo WG2:n omassa kokouksessa käsitellyn lääketieteellisen kuvantamisen standardinipun tavoitteita ja tilannetta. Tällaisen standardin laatiminen on haastavaa, koska viitattavia standardeja on niin paljon. Keskusteltiin siitä, voiko tällainen RSP olla normatiivinen varsinkin, kun standardit, joihin se viittaa, päivittyvät yksi kerrallaan koko ajan.
ISO-HL7-FHIR uutiskatsaus
HL7:n edustaja kertoi HL7/FHIR:n viimeisimmästä kommenttikierroksesta. DSTU 2.1 on viimeisin virallinen versio, mutta seuraavasta STU3:sta on jo äänestetty. STU3:een tuli noin 1500 kommenttia, joita nyt käsitellään. Vuoden 2017 lopussa tuleva äänestys tulee olemaan merkittävä, sillä siinä on tarkoitus kiinnittää suuri osa määrityksistä normatiiviseksi. Argonaut-projektin sovellutusohjeet julkaistaan vuoden lopussa. Valmistellaan suunnitelmia, millä kehittäjiä ja toteutuksia sertifioitaisiin. FHIR:n kypsyysmalli esiteltiin. Korkein taso on viisi, jossa FHIR-komponenttia sovelletaan kansainvälisesti. FHIR:n ympärillä on muutakin toimintaa kuin vain standardin uuden version kehittäminen, kuten ontologiatyö, CIMI, FHIRPAth, CDS resurssit jne. Perustettiin FHIR-säätiö standardin tukemiseksi ja käyttäjien kouluttamiseksi.  Connecthaconeja järjestetään, seuraava tammikuussa San Antoniossa USAssa. ja sitä seuraava Madridissa toukokuussa 2017.
Lääkintälaitteet ja FHIR
TC kertoi IHE:n Pohjois-Amerikan Connactheconista, joka järjetetään tammikuussa Clevelandissä, USAssa. HL7:n laiteryhmässä FHIR:stä keskusteltu, mutta vasta nyt keskustelu on johtamassa konkreettisempiin suunnitelmiin. Tavoitteena on saada reaaliaikaiset laitteet kommunikoimaan semanttisesti yhteensopivasti muiden järjestelmien kanssa. Continua osallistuu 15.-16.11.2016 FHIR kehiitäjien tilaisuuteen Amsterdamissa ja muitakin tilaisuuksia tullaan järjestämään. Aihe kiinnostaa myös useita yrityksiä, jotka ovat hankkeissa mukana.
JIC standardijoukko: Patient Summary
Elisabeth Keller (EK) kertoi JIC:n näkökulman potilastietojen yhteenveto -aiheeseen. JIC koostuu useista standardisointiorganisaatioista, joilla jo voi olla potilastietojen yhteenveto -standardi. JIC:n näkökulma on, ettei tehdä vain yhtä standardia, vaan standardijoukko. JIC seurasi myös muita samanaikaisia hankkeita oman hankkeensa lisäksi. JIC:n standardisetti ei ole vain yhden organisaation tuotteista koostuva. Lähtökohtana on käyttötapaus, jossa henkilö joutuu turvautumaan terveydenhuollon palveluihin toisessa maassa. Potilaan tunnistetietojen lisäksi allergiat ja varoitukset kuuluvat perustietojoukkoon. EK kertoi, että ISO 19669 käyttötapausmalli on ollut työlle hyödyllinen.

Don Newsham kertoi, kuinka vaikeaa oli rajata sitä, mitkä standardit välttämättä liittyvät aiheeseen. Aluksi kerättiin pitkä lista standardeista, jotka voivat liittyä aiheeseen ja sitten pyritään rajaamaan joukkoa ennaltamääritettyjen kriteerien perusteella. Mukaan otettavien standardien on tuettava yhteentoimivuutta (semanttinen, tekninen ja toiminnallinen taso) ja sovittava käyttötapauksiin.

Michael Nussbaum (MN) kertoi konformanssitestauksesta aiheeseen liittyen. MN:n johtama ryhmä tuottaa kaksiosaisen loppuraportin. Ensimmäinen osa kuvaa konformanssitestausken viitekehyksen ja toinen osa kuvaa ne kohteet, joiden konformanssia tarkistetaan. ISO 17000 määrittelee, mistä konformanssitestauksessa on kyse. ISO:lla on CASCO-niminen konformanssiasoiden työryhmä, joka on tuottanut 29 hyödyllistä dokumenttia aiheesta.

Stephen Kay (SK) kertoi vetämästään alaryhmästä, jonka tehtävänä oli laatia sovellutusohjeita potilastietojen yhteenvetoon liittyvien standardien yhteisäyttöön. Tässä ohjeistuksessa pyritään ottamaan hieman huomiota myös eri maissa olevaa potilastietoihin liittyvää säännöstöä. Euroopassa on tämän hankkeen kanssa rinnakkainen hanke normatiivisesta potilastietojen yhteenvedosta ja HL7:llä on omansa. SK:n mielestä JIC:n työ on informatiivista tai koulutuksellista. "ContSys-seuralla" on oma versionsa yhteenvedosta osoitteessa https://contsys.org/concept/electronic_patient_summary. SK toivoi palautetta ja vinkkejä, miten sovellutusohjedokumenttia voitaisiin parantaa.

Dipak Kalra kommentoi, että vain kansainvälisten standardien mukaanotto on järkevää. Kuitenkin kansallisissa sovellutuksissa voi olla paremmin tunnistettu kansainvälisten standardien puutteet. Tämä tieto pitäisi saada JIC:n projektiryhmän tietoon, jotta lopputuloksesta tulisi hyvä.

SK kertoi CEN/TC251:n potilastietojen yhteenvetotyöstä, jossa on myöskin kyseessä henkilön terveystietojen käyttö toisessa maassa tilanteessa, kun hoitoa ei ole etukäteen suunniteltu tapahtuvaksi toisessa maassa. Yhteenvetoon kohdistuu eri toiveita lääketieteen eri aloilla, mikä tekee kaikille kelpaavan yhteenvedon laatimisen erittäin vaikeaksi. Kansainvälisten käyttötapausetn lisäksi yhteenvedon olisi syytä toimia myös kansallisesti, koska näitä käyttökertoja on todennäköisesti enemmän. SK kuvasi myös HL7:n IPS-hanketta ja kertoi CEN:n ja HL7:n yhteisestä IPS-kokouksesta heti tämän ISO/TC215-kokouksen jälkeen. JIC tulee informoiduksi molemmissa ryhmissä työskentelevien projektiryhmäläisten kautta.

ISO/TC215 päätöskokous äänestyksineen

Liaison-listaa on päivitetty. Pyritään pääsemään eroon liaison-linkeistä, joille ei enää ole tarvetta, koska näitä on jo niin paljon. Kutakin liaison-suhdetta ylläpitämään tarvitaan henkilö, joka raportoi kahdesti vuodessa. Ei ole pakko matkustaa toisen komitean kokouksiin, jos siihen ei ole rahoitusta. Yhteiskokous JTC1:n kanssa 12.11.2016 oli tuloksellista ja johtaa jatkoyhteydenpitoon. MG muisteli niitä kaikkia hyviä saavutuksia, joita TC215:llä jo on. Erityisesti WG6 on aktiivinen pitämään viikottain verkkokouksia, joissa IDMP-standardiperhettä on edistetty.

SKMT-termitietokannan käytöstä käytiin vilkas keskustelu, koska esitettyä melko tiukkaa SKMT:n käyttöä vaativaa päätöslauselmaehdotusta kaikki eivät olleet valmiita hyväksymään. Päätettiin hyväksyä hieman vesitetympi muotoilu, jonka takia kaikkia termejä ei ehkä edelleenkään saada mukaan SKMT-tietokantaan helposti.

Kerrattiin 80003-standardiperhe-ehdotuksen hylkääminen. Uutta mittayksikköyhteistyötä lähdetään tekemään olemassaolevien käytäntöjen pohjalta.

Don Newsham raportoi JIC:n tilanteesta. Huhtikuussa 2015 JIC asetti tavoitteekseen tuottaa sovellettavissa olevien standardijoukkojen määritelmiä terveydenhuollon tukemiseksi. Tällainen standardijoukko ei ole uusi standardi, vaan dokumentti, joka suosittaa tiettyjen olemassaolevien standardien yhdistelmää jonkin alueen yhteentoimivuusongelmien ratkaisuksi. Ajankohtaisin työkohde on International Patient Summary jota kehitetään neljän projektiryhmän voimin. ISO 19660 käyttötapausstandardi on otettu tässä työssä käyttöön. JIC työskentelee myös  UDI-asioiden parissa. eStandards Development Lifecycle on CEN/TC251-alkuinen työkohde JIC:ssä.

ISO/TC276:n edustaja Martin Golebiewski Heidelbergistä Saksasta esitteli ISO/TC276 Biotechnologyn työtä. Suomi ei ole tähän mennessä ollut siinä mukana. Komiteassa on viisi työryhmää, joista WG5 Data processing and integration on lähinnä ISO/TC215:ä. ISO/IEC/JTC1SC29 WG11 työskentelee genomin kompressoinnin parissa yhteistyössä WG5:n kanssa. ISO/PWI 20691 on dokumentti, joka kokoaa yhteen tietoja olemassaolevista standardeista ja määrityksistä, jota life sciences alueella on olemassa.
WG 1:n raportti, Stephen Kay
Osallistujia oli 26 yhteensä 11 jäsenmaasta. ISO 13606:n viisi osaa on synkronoitu keskenään yhteensopiviksi ja ne ovat menossa DIS-äänestykseen 2017. HISA-standardista keskusteltiin, mutta siitä ei ole päätöslauselmaa tässä kokouksessa. Potilasrekistereistä on tulossa uusi iso työkohde WG1:een. Julkaistavaksi esitetään dokumentteja  ISO/TS 20428, Health Informatics - Data elements and their metadata for describing structured clinical genomic sequence information in electronic health records ja ISO/TR 19669 Health Informatics-- Re-usable Component Strategy for Use Case Development.
JWG1:n raportti, Ken Toyoda
14 osallistujaa viidestä maasta otti osaa kokouksiin. Neljästä työkohteesta on keskusteltu Lillehammerissa. Kahdeksan maata, Suomi mukaanlukien pidättyi JWG1:n päätösluselmaedotuksista, jotka koskivat traditionaalisen kaukoaasialaisen lääketieteen tietotekniikkaa.
WG 2 raportti, Bron Kisler
35 osallistujaa kahdeksasta maasta oli parhaimmilaan paikalla. Kisler kuvaili lyhyesti, miten aikaisemmin tässä kokousraportissa esitetyt työkohteet olivat kokouksessa edenneet. Kuvantamisen RSP-CI:sta tullaan pitämään verkkokokouksia.
WG3 raportti, Heather Grain
38 osallistujaa 10 jäsenmaasta osallistui kokouksiin. Erilaiset metadatamääritykset kuuluvat WG3:n toimialaan. WG3 pyrkii täyttämään todellisia tarpeita ja priorisoi työkohteitaan. WG3 päivittää 21090-standardin datatyypeistä. Aika monta muutakin työkohdetta on tällä hetkellä listoilla. Grainin eteenpäin viemä SKMT-tietokannan pakollinen käyttö ISO/TC215:n termien tallennukseen herätti keskustelua.
WG 4:n raportti, Lori Reed-Fourquet
19 osallistujaa 13 maasta osallistui tietoturvatyöryhmän kokouksiin. WG4 on ollut yhteyksissä JTC1/SC27:n kanssa. Pilvilaskennasta on jo monta standardia JTC1:ssä ja ne huomioidaan WG4:ssä. Tulevaisuuden työkohde on PWI 20405 Framework of Event Data & Reporting Definitions for the Safety of Health Software. WG4 aikoo harmonisoida IHE:n Audit Trail Node Authentication (ATNA) Integration Profile -standardin ja ISO 27789 Audit Trails for electronic health records -standardin. Sähköisten allekirjoitusten standardia 17090-4 olisi tarkoitus lähteä päivittämään. Työ jatkuu ISO/TS 11633 lääkintälaitteiden ja tietojärjestelmien etäohjauksen tietoturvastandardin kanssa.
WG6 raportti, Christian Hay
41 usallistujaa 11 maasta osallistui kokouksiin. WG6 haluaa laajentaa scopeaan kohti laitteita, jotka käsittelevät lääkkeitä. Medication Safety Alerts ja Data Quality Criteria for Clinical Decision Support ovat ehdotettuja uusia työkohteita. Työkohteet 11238 ja 19844 lykkääntyvät puolella vuodella suuren työmäärän takia.
JWG7 raportti, Todd Cooper
37 osallistujaa, 10 maata oli edustettuna JWG7:n kokouksessa Frankfurtissa lokakuussa 2016. Software and Network Advisory Group (SNAG) pitäisi hajottaa ja perustaa toinen elin joka tekisi yhteistyötä ISO/TC215:n ja ISO/TC210:n kanssa. Tietoturvalähestymistapa uudistetaan JWG7:ssä. Yhteyttä ISO/TC215/WG4:ään vahvistetaan. Riskienhallinnassa otetaan mukaan ISO 31000 -standardin käyttömahdollisuus. UK PAS 277:n osalta parhaan menettelytavan valinta on meneillään. Standardiperhe 80001 tullaan päivittämään alkaen osasta 80001-1, jonka uudeksi nimeksi tulee Safety, effectiviness and security in the implementation and use of  connected medical devices and connected health software.
Päätöslauselmat
Tarkempia tietoja ISO/TC215:n Lillehammerin päätöslauselmista löytyy liitteestä.

Alpo Värri 18.12.2016