Kokousraportti CEN/TC251/JWG-kokouksesta Delftissä 15.-18.10.2000

Yleistä

Euroopan standardoimisjärjestön CEN:n teknillisen komitean TC251 Health Informatics kaikkien työryhmien yhteiskokous järjestettiin Hollannin standardoimisjärjestön NEN:n tiloissa Delftissä 16.-18.10.2000. Kokoukseen oli ilmoittautunut n. 70 osanottajaa eli suurin piirtein sama määrä kuin edelliseen kokoukseen Oslossa. Osanottajakunnan ukkoutumista on vaikea olla huomaamatta.

Uutisia TC251:stä

EU:n komission eEurope-hanke edellyttää terveydenhuollon osalta standardien laatimista ja siksi TC251:n johto katsoo luottavaisesti eteenpäin standardointityön rahoituksen osalta. Tähän liittyen tiedostetaan, että uudet, kansalaisten osallistumista ja liikkuvien päätelaitteiden käyttöönottoa tukevia standrdeja olisi syytä saada aikaan. TC251:n joulukuun 2000 kokous on tarkoitus pitää poikkeuksellisesti kaksipäiväisenä, jotta osallistujilla olisi tilaisuus kuulla paikalle kutsuttavilta kansallisten terveydenhuolto-organisaatioiden edustajilta, mitä toiveita he asettavat terveydenhuollon tietotekniikan standardoinnille. Toisaalta TC251:ssä aletaan myös tiedostaa sitä, että sellaiset erilliset standardit, jotka eivät mitenkään liity tai ovat suorastaan ristiriidassa HL-7:n version kolme referenssi-informaatiomallin (RIM) kanssa, tuskin tulevat näkemään paljoa käytännön sovellutuksia.

Uutisia ISO/TC215:stä

TC215/WG2 piti kokoustaan viimeksi elokuussa 2000 Dresdenissä IEEE 1073:sta ja TC251/WG IV:stä lähteneillä työkohteilla on nyt ISO-numeroita, vaikkeivät ne vielä valmiita olekaan. (Kaikki nimet alkavat: Point of Care Medical Device Communication):

17109 Nomenclature
17110 Transport Profile, Cable Connected
17111 Physical Layer, Cable Connected
17116 Domain Information Model
18811 Framework and Overview
18813 Transport Profile, Infrared Based Protocol

17109 on stilisoitavana ja sen jälkeen tulossa WG2:n sähköpostiäänestykseen DIS-tyyppisenä (Draft International Standard). Jos WG2 sen hyväksyy, se pitää vielä hyväksyttää TC215-tasolla, joten ainakin vuosi kuluu, ennen kuin siitä tulee julkaistu ISO-standardi, vaikkei kukaan missään vaiheessa vastustaisi. On valmisteltu paperi, jossa esitetään prosessi, miten 17109:ään voitaisiin jatkossa lisätä termejä. Siinä on kuitenkin omat ongelmansa, koska pitäisi saada aikaan julkaisu, jonka tekijänoikeudet olisivat sekä ISO:lla, IEEE:llä että CEN:llä.

17110 on IEEE:ssä stilisoitavana ja valmistuttuaan tulossa WG2:n sähköpostiäänestykseen DIS-tyyppisenä.
17111 on toimitettu TC215:lle, mutta IEEE-tyylisasussa eli sekin pitäisi vielä stilisoida ISO-asuun.
17116 on vielä sisällöltäänkin muokkauksen alla, koska sen tulisi yhdistää WG IV:n VITALin ja INTERMEDin oliomallit.
18811 on raakaversiona kommentoitavissa ja siitä on tarkoitus tehdä CD-tyyppinen (committee draft) ehdotus TC215:lle, mikä mahdollistaa sisällölliset muutokset dokumentin jatkokäsittelyssä TC:ssä.
18813 on toimitettu TC215:lle melkein oikeassa ISO-dokumentin ulkoasussa.

WG IV:n kokousosuus

WGIV:n työhön osallistui Delftissä 12 henkilöä. Kokouksessa ei tehty mitään ennakolta arvaamattomia päätöksiä vaan lähinnä seurattiin eri työkohteiden edistymistä. Edellisessä kokouksessa käsiteltyihin jatkon toimintaa suuntaaviin linjauksiin oltiin edelleen tyytyväisiä. Uusien työkohteiden aloittamisessa päätettiin odottaa joulukuun TC251-kokouksen tuloksia ja sieltä lähinnä kansallisten terveydenhuollon erikoisalojen edustajien toiveita. Todettiin myös, että aiemmin on keskitytty lähinnä tehohoitolaitteiden standardointitarpeisiin ja että uusia laiteryhmiä, kuten dialyysilaitteet pitäisi ottaa mukaan tarkastelun kohteeksi WG IV:n puheenjohtajan Melvin Reynoldsin (MR) mukaan. Tämä vaatisi kuitenkin näiden uusien laitteiden asiantuntijoiden mukaantuloa työskentelyyn.

WG IV:n dokumenteista ENV 13734 VITAL on mennyt julkaistavaksi, samoin ENV 13735 INTERMED. CR xxx MULTIMED multimediaraportointidokumentti ei ole vielä saanut dokumenttinumeroa eikä siis vielä ole julkaistavana. Se on hieman harmillista, sillä juuri multimediaa koskevat kirjoitelmat vanhenevat nopeasti. TC251 oli hyväksynyt WG IV:n Nick Brownin (NB) valmisteleman Short Strategic Studyn (SSS) aiheesta Strategy for production and maintenance of standards for interoperability within and between service departments and other healthcare domains (DIS). Se ei todennäköisesti aiheuta suurempia muutoksia TC251:n työhön. Pääosin MR:n laatima SSS aiheena Health Information Infrastucture on myös hyväksytty TC251:ssä. Raportin tarkoituksena oli tarkastella, miten HISA-arkkitehtuuria ja muuta WG I:n työtä voitaisiin sovittaa toisiinsa. Koska tulevaisuus näyttää olevan HL-7:n kolmosversiosta kiinni, alkuperäinen kysymyksenasettelu on jo menettänyt merkitystään.

Uusina mahdollisina työkohteina mainittiin

Käynnissä on SSS lyhenteenään HIDE - Strategies for Harmonisation and Integration of Device-level and Enterprise-wide Methodologies for Communication. Tässä tarkastellaan teho-osaston ja sairaalan tietojärjestelmän välisen tietoliikenteen standardien yhteentoimivuutta. Lääkintälaitepuolella ovat IEEE 1073:n ja WG IV:n VITAL ja muut (esi)standardit, sairaalajärjestelmän puolella taas HL-7 ja LOINC. LOINC ja VITAL ovat osittain päällekkäisiä ja niiden yhteensovittaminen voi muodostua ongelmalliseksi SSS:n väliraportti toimitetaan marraskuussa.

WG IV esittelee työnsä tuloksia yleisölle Medica-messuilla Düsseldorfissa 23.11.2000. Erään saksalaisen opiskelijan diplomityössään tekemä VITAL-toteutus on katsottavissa internetistä osoitteessa http://www.fryder.de. Läsnäolijoista Alberto Bernal on Madridin yliopistossa jatko-opiskelijana prof. Ricardo Ruizin johdossa toteuttamassa prototyyppiä tehohoitotietoliikenneympäristöstä VITALin pohjalta.

PT-35 Tehohoidon laitteiden yhteentoimivuus (INTERMED)

Keskeneräistä osaa Optional packages lähdetään noin vuoden tauon jälkeen viemään eteenpäin. WG:n jäseniä pyydettiin ehdottamaan mitä laajennuksia he ehdottaisivat INTERMEDiin ja samalla VITALiin. Näitä tullevat olemaan lääkintälaitteiden kauko-ohjaus, kotihoidon laitteet ja jotkin pienet attrbuuttien lisäykset oliomalliin. Suunnittelua varten varattiin seuraavaan kokoukseen helmikuussa puolet sunnuntaipäivästä.

PT-36 Analyyttisten instrumenttien tietoliikenne (CALM)

Paikalla ei ollut yhtään laboratoriotietojärjestelmien tietoliikenteen standardoinnin asiantuntijaa. Siksi todettiin vain, että PT-36:n määrittelyjä on ryhdytty ottamaan käyttöön. Jatkossa alueen standardoinnissa täytyy ottaa huomioon HL-7:n työ tälläkin alueella. Myös VITALia voitaisiin laajentaa laboratoriojärjestelmien suuntaan. ISO/TC215:ssä on äänestys meneillään ENV 13728:n ottamisesta työkohteeksi Draft International Standard (DIS) -muodossa mutta tuloksia ei vielä ole saatavilla.

PT-40 Biosignaalien ja -mittausten tiedostotallennusformaatti (FEF)

Projektiryhmä on myöhässä laatimastaan aikataulusta ja yrittää saada aikaiseksi First Working Dokumenttinsa kuuden viikon sisällä, jotta se voitaisiin lähettää viralliselle Request For Comments (RFC) lausuntokierrokselle. Oslon JWG-kokouksessa saadut kommentit on pyritty ottamaan huomioon. Tällä hetkellä dokumentissa on jo yli 130 sivua, vaikka monisivuisuus ei ollut lainkaan tavoitteena.

ENV 1064 SPC-ECG

ENV 1064:stä on tehty uusi versio AMIA-yhteistyön seurauksena Hannoverissa (Christoph Zywietz, CZ). AMIA:n äänestykset uuden version hyväksymisestä lässähtivät, koska riittävän moni ei äänestänyt, vaikkei varsinaista vastustusta ollutkaan. Asian tuominen ISOon on harkinnassa. Jos WG IV hyväksyy uudistetun ENV 1064:n, MR:n mukaan pitäisi ehdottaa ISO:lle Wienin sopimuksen menettelyä ja tuoda ehdotus ISOoon. MR ehdotti, että CZ:n nimissä ehdotus toimitettaisiin ISOon Draft International Standardin muodossa. Koska niin harva WG IV:ssä oli vielä ehtinyt lukea päivitettyä ehdotusta, päätettiin äänestää asiasta elektronisesti jonkun ajan kuluttua. Periaatteessa suhtautuminen oli myönteistä, sillä ENV 1064 on jo yleisesti käytössä. WG IV:n jäseniä pyydettiin keräämään kommentteja kansallisilta seurantaryhmiltään.

Lääketieteellinen kuvantaminen

CEN/TC251 teki aikoinaan päätöksen hyväksyä DICOM 3:n myös eurooppalaiseksi (esi)standardiksi. Asia toteutettiin lyhyellä dokumentilla, jossa viitattiin senhetkisiin valmiisiin osiin DICOM-standardia. Nyt viittaukset ovat vanhentuneet, koska DICOMin osia on uusittu. Vuonna 2001 tulee tehdä päätös, mitä näille DICOMin vanhoihin osiin viittaaville esistandardeille tehdään. Teknillisten asioiden ohella tuleva toimenpide antaa myös eri tahoille signaalin siitä, miten TC251 jatkossa suhtautuu DICOMiin. Vaihtoehtoja on ainakin neljä:

  1. Annetaan esistandardien raueta, koska ne ovat vanhentuneita
  2. Päivitetään viittaukset koko uusimpaan DICOMin versioon
  3. Päivitetään viittaukset vain niihin DICOMin osiin, jotka hyväksyttiin vuoden 1998 dokumenteissa. Näin ulkopuolelle jäisivät kiistanalaiset Supplement 23 (Structured Reporting) ja Supplement 30 (Waveforms), joita ei niellä purematta TC251:ssä.
  4. Madalletaan DICOMin statusta TC251:ssä hyväksymällä se nk. workshop agreementiksi, joka on standardeihin verrattuna lähinnä suositus

Läsnäolijoita pyydettiin kotimaassaan kyselemään, mitä kukin maa suosittelee tehtäväksi asiassa.

Byrokratian koukeroihin unohtunut ENV 13939: HIS/RIS-PACS and HIS/RIS-Modality interface hyväksyttiin TC251:ssä. Sen jatkokohtalosta päätetään kuitenkin uudestaan jo ensi vuonna samassa yhteydessä muiden DICOMin osien kanssa.

DICOMin kattaman alueen lisäksi terveydenhuollossa käytetään muitakin kuvia. Tänä vuonna valmistuvaksi suunniteltu JPEG-2000 standardi saattaisi sopia näihin tarkoituksiin. Asiaa tarkastellaan uudelleen ensi kokouksessa, mutta koska siitä ei ole olemassa virallista työkohdetta, mitään jäsenmaita sitovia päätöksiä ei voida lähiaikoina tehdä. Myös tästä pyydettiin kommentteja kansallisilta seurantaryhmiltä.

WG IV:n DICOM-yhteyshenkilön NB:n mielestä ISO on harmissaan siitä, että DICOM on äänestänyt Structured Reporting Supplement 23:n ja Waveform Supplement 30:n hyväksytyksi. ISO/TC215 on pyytänyt vuoden 2000 loppuun mennessä raporttia, miten muita kuvia kuin DICOM voitaiiin käyttää sairaalassa. DICOM haluaisi miehensä raportinkirjoitusryhmään. Keskustelu asiasta jatkuu. NB:n vaikutelma on, että DICOM-väki on agressiivisesti etenevää eikä kovin yhteistyökykyistä omasta ryhmästään ulospäin.

Loppukeskustelussa pohdiskeltiin kuvantamisen standardoinnin eurooppalaista strategiaa. Sellainen pitäisi laatia nyt vaihteeksi top-down -menetelmällä eikä niin kuin nyt lähtien yksittäisistä pienistä työkohteista. Keskustelussa tuli esiin myös tulevaisuudennäkymiä, joissa tiedonsiirto on entistä enemmän langatonta ja potilaat siirtävät tietoa omilta kotihoitolaitteiltaan terveydenhuoltoyksiköille (myös muuten kuin kuvantamiseen liittyen). Tästä voi tulla iso markkina jatkossa.

EPAS - Evaluation of physiological analysis systems

Työkohteen tarkoituksena on määritellä yleiset säännöt eri laitetyyppien suorituskykyarviointien laatimiseksi. Britanniassa tehty työ on saatu päätökseen ja siitä tehty raportti on toimitettu WG IV:n käytettäväksi. Brittiryhmällä oli paljon materiaalia radiologian laitteiden arvioinnista, mutta muista laitteista vähemmän. Vaikeutena olikin yleistää radiologian alueen menettelytavat kaikille laitteille sopiviksi. Jatkossa yleisestä dokumentista laadittaneekin eri laiteryhmiä koskevia erityismäärityksiä. CEN/TC215:n (anestesialaitteet) edustaja Bernard Hayes arveli, että monet erikoislaitekomiteat odottavat joitain tällaisia dokumentteja. MR ehdotti, että jälleen käännyttäisiin kansallisten seurantaryhmien puoleen ja kysyttäisiin niiden mielipidettä. Jos palaute on hyvää, dokumentti voitaisiin viedä heti eteenpäin WG IV:n First Working Doccumentina (FWD).

IEEE 1073

Puheenjohtaja Bob Kennelly on eronnut ja tilalle on astunut Todd Cooper. Cooper yrittää vauhdittaa IEEE 1073:n www-sivuston päivitystä, sillä se laahaa pahasti jäljessä. 1073:n piirissä toimivat henkilöt yrittävät perustaa rahoitetun teollisuusryhmän liaisoimaan CEN:n kanssa, jotta 1073:n jäsen voisi olla mukana WG IV:n kokouksissa.

USAssa on vaikuttanut Point of Care Connectivity Industry Consortium -niminen teollisuustaustainen ryhmä. Sen tavoitteena on ollut saada nopeasti aikaiseksi liityntämäärittelyt, jolla tehohoitoympäristöstä siirretään dataa sairaalan verkkoon. Pohjaksi otettiin IEEE 1073:n irda-työ ja LOINC, HL version 2 pohjalta, koska versio 3 ei vielä ole valmis. Työ yritetään päättää maaliskuun loppuun mennessä. Se liittyy myös laboratorioanalysaattoreihin potilaan sängyn vieressä. Osoitteesta http://www.poccic.org saa lisätietoa.

Seuraavat kokoukset:

Palautetta suomalaisilta toivottaisiin siis seuraaviin asioihin:

Mainittuja dokumentteja voi tarvittaessa kysyä allekirjoittaneelta.

Alpo Värri
Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: Alpo.Varri@tut.fi.

Takaisin CEN/TC251/WG IV:n Suomen seurannan WWW-sivulle: http://www.cs.tut.fi/~varri/finwg5mir.html