European eHealth Standards Summit, Bryssel 19.9.2013

Taustaa

Euroopan Komissio on perustanut 2013 pysyvän elimen nimeltä Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP). Sen tarkoituksena on neuvoa Komissiota tapauskohtaisesti siitä, mitä standardeja tms. kussakin käyttötapauksessa olisi syytä soveltaa. Kutsuvieraista koostuneen kokouksen tarkoituksena oli keskustella siitä, pitäisikö MSP:lle perustaa eHealth-alaosasto ja keitä MSP/eHealthin jäsenet olisivat sekä miten sen rahoitus järjestettäisiin.

CEN/TC251:n puheenjohtajan ajatuksia

Puheenjohtaja Robert Stegwee näki pysyvän MSP/eHealth-alaosaston perustamisen tarpeelliseksi. Se koordinoisi myös EU:n rahoittamien eHealth-projektien välisiä asioita. Jäseniksi kuuluisivat minimissään CENELEC/TC62, CEN/TC251, ETSI/eHealth-ryhmät, GS1 Healthcare Europe, IEC/TC62, IEEE/JTCxx, ISO/TC215 ja OMG/Healthcare DTF. Ympärillä olisivat myös CDISC/European 3C, COCIR, Continua Health Alliance/European Union Working Group, HL7 International Foundation/European Office, IHE/Europe ja IHTSDO.

Euroopan Komission ajatuksia

Benoit Abeloos EU:n Komission terveyden ja hyvinvoinnin yksiköstä esitteli EU:n Komission aktiviteetteja eHealth-alueella. Ne pohjautuvat EU:n eHealth Action Plan 2012-2020:n päätöksiin, jotka tavoittelevat yhteentoimivuutta ja eHealthin laajempaa hyödyntämistä yhteistyön avulla. Vuonna 2015 julkaistavan eHealth Interoperability Framework -suunnitelman on määrä saada tämä aikaiseksi. Tätä tukevia toimia ovat jäsenmaiden ja Komission eHealth Network, tutkimus ja kehitysprojektit (mm. EPSOS ja European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), yhteentoimivuuden testaus- ja sertifikointijärjestelmä ja Connecting Europe Facility (CEF). eHealth Network aloitti pysyvänä elimenä 2012. (Yleisökommentti totesi, ettei se saavuta tavoitteitaan.) CEF aloittaa pysyvänä elimenä 2014. Tälle on luonut pohjaa eHealth Governance Initiative (eHGI) -projekti, joka päättyy 2014. EU tekee vuonna 2010 solmitun sopimuksen perusteella myös yhteistyötä USA:n kanssa yhteentoimivuuden parantamiseksi.
Deloitte study suggests an eHealth governance structure in
      2013

Ehdotettu eHealth hallinnointimalli. Lähde: Health European Interoperability Framework – Deloitte, Specific contract N° 60, Framework contract N° DI/06691-00

COCIRin ajatuksia

COCIRin pääsihteeri Nicole Denjoy välitti teollisuuden (suurteollisuuden, totesi PK-yrittäjien järjestön edustaja) näkemyksen terveys-IT:n standardoinnista kokousväelle. Haasteina yrityksille ovat mm. erilaiset terveydenhuollon järjestämismallit EU:ssa, taloudelliset paineet, erilaiset termistöt ja erilaiset jäykkyydet rakenteissa. Standardeja tehdään monella taholla, mutta onneksi on olemassa koordinaatiotaho Joint Initiative Council (JIC) päällekkäisyyksien sovittelemiseksi. Yleisesti ottaen vain eurooppalaisia standardeja tulisi välttää ja suosia ISO-, IEC-, FICOM- ja HL7-standardeja. Myös yhteentoimivuudelle pitäisi päättää tuotestandardit ja teollisuuden pitäisi olla pienenä pidettävässä päättäjien piirissä mukana. EU:n hallintohimmeleitä eHealth-alueella tulisi selkiyttää siten, että pätösvalta tulisi elimille, joka koostuisi Komission edustajista ja jäsenmaiden sisäisistä standardeista päättävistä organisaatioista, jotka kuuntelisivat eri osallisryhmiä. eHGI:n pitäisi tehdä ehdotus standardeista eHealth Networkille pitäen MSP:a informoituna. COCIR ei näin kannattanut eHealth-osaston perustamista MSP:lle. PK-yritysten edustaja totesi omassa kommentissaan, että heidän jäsenkuntansa on vielä enemmän epätietoinen siitä, miten eHealth-asiat EU:ssa etenevät ja että asioiden organisointi on kovin sekavaa.

David Boydin (GE) näkemyksiä

USA:n entinen ulkoministeri Henry Kissinger kysyi aikoinaan, kenelle pitäisi soittaa, kun haluaa puhua Euroopan kanssa. eHealth-asioissa kysytään hieman samaa asiaa eli kuka tässä mahtaa oikein olla vastuutahona. Tarvitaan vähemmän laatikoita organisaatiokaaviossa, mutta enemmän tekemistä. EU-USA -yhteistyöhankkeella halutaan päästä eroon kaupan esteistä ja tämä kiinnostaa siksi korkeita poliittisia tahoja. Ehdotus on, että Komission pitäisi johtaa eHealth-yhteentoimivuutta vahvemmin ja CEN:n pitäisi toimia neuvonantajana. Euroopan politiikantekijät näyttävät kuitenkin olevan vailla riittävää ymmärrystä asioista ja teollisuus turhautuu, kun kauppoja jää tekemättä fragmentoituneiden vaatimusten takia.

Yhteenvetoa

Kokous ei saavuttanut yksimielisyyttä siitä, millainen olisi eHealth-alaosasto MSP:ssä ja onko sille ylipäätäen tarvetta. Komissiolle olisi syytä tehdä rakentavia ja hyviä ehdotuksia eHealth-yhteentoimivuusasioista, mutta vielä tällaisia ei ole saatu aikaan. Vaikka kokouksessa tuli esiin paljon negatiivisia asioita, pitäisi tulevaisuuteen suhtautua optimistisemmin. Vaaditaan lisää taustatyötä ja lisäkokouksia asian eteenpäin viemiseksi, jotta yhteentoimivuus tulevaisuudessa saavutettaisiin.

Alpo Värri, Tampereen teknillinen yliopisto, 23.9.2013