Kokousraportti CEN/TC251/JWG-kokouksesta Odensessa 9.-12.5.1999

Yhteenveto

TC251:n kaikkien työryhmien kokous keskittyi käsittelemään pian RFC-lausuntokierroksille lähteviä dokumentteja. Näistä jotkut kiinnostanevat suomalaistakin alan teollisuutta, kun TC251 asettaa ne saataville WWW-palvelimelleen. Kovin mullistavia asioita ei kokouksessa tullut esille mutta pieniä uutisia kuului sieltä täältä.

Yleistä

Euroopan standardoimisjärjestön CEN:n teknillisen komitean TC251 Health Informatics kaikkien työryhmien yhteiskokous järjestettiin Odense Congress Centerissä Tanskassa 10.-12.5.1999, jota edeltävänä sunnuntaina pienryhmille oli järjestetty kokoustilaa. Paikalla oli noin 80 osallistujaa, joista 14 osallistui WG IV:n osuuteen. Kokous päättyi ohjelmaa aikaisemmin, koska kaikki työryhmät saivat asiansa käsiteltyä oletettua nopeammin. Lähiaikoina on siksi oletettavissa kohtalainen joukko First Working Dokumentteja (FWD) avoimille lausuntokierroksille kaikkien työryhmien alueilta. Näin on myös WGIV:n laita, josta on tulossa FWD laboratoriolaitteiden tietoliikenteestä, Interoperability-ryhmästä ja multimediaraportoinnista. Kun tämän kierroksen työkohteet on saatu valmiiksi esistandardiehdotuksiksi (todennäköisesti joulukuussa 1999), lienee TC251:llä edessään hiljaisempi jakso, koska uusista työkohteista ei ole tullut kovinkaan paljoa esityksiä TC251:n sihteeristölle.

Uutisia TC251:ltä

Gunnar Klein (GK) kertoi, että yhdeksän esistandardiehdotusta on saavuttanut hiljattain FWD-vaiheen ja on lähtenyt tai lähdössä lausuntokierrokselle (RFC, request for comments). Viisi muuta saavuttanee tämän vaiheen kesäkuuhun mennessä. GK toivoi, että ohjelmisto- ja laitevalmistajia sekä muita organisaatioita informoidaan näistä ja myös TC251:n vanhoista esistandardeista, jotta niitä kokeiltaisiin käytännössä ja niistä saataisiin arvokasta palautetta. Jotkut vanhemmista esistandardeista alkavat tulla siihen vaiheeseen, että niiden päivitystä, muuttamista standardeiksi tai poistamista tarvitaan. Näyttäisi siltä, että komissio ei tule jatkossa rahoittamaan TC251:tä nykyisessä laajuudessa, joten eri tahojen, jotka haluavat jatkaa yhteistyötä tulisi hakea rahoitusta esimerkiksi EU:n viidennen puiteohjelman Information Society Technologies ohjelmasta.

XML task force kokoontui ennen varsinaista TC251/JWG-kokousta keskustelemaan XML:stä terveydenhuollon tietotekniikan standardoinnissa. XML:ää ei tarvitse TC251:n sisällä enää markkinoida, sillä se näyttää lyövän itsensä läpi. Näin XML-ryhmä joutuu määrittelemään itselleen uutta tehtävää, joka voisi olla vaikkapa toimiminen eurooppalaisena seurantaryhmänä ISO/TC215:ssä tapahtuvalle XML-työlle. XML-osuudesta jäi kuitenkin se vaikutelma, ettei ryhmällä ollut kovin selkeitä tavoitteita tässä vaiheessa. Jotkut olisivat ehkä valmiita laittamaan sen työryhmän vetäjän prof. Joachim Dudekin syyksi. Dudeck mainitsi kokouksen aikana, että XML-standardin laatijat ovat tuottaneet uusia määrityksiä, jotka koskevat myös binääridataa ja nk. BLOBeja (binary large objects), joita tässä yhteydessä voisivat olla vaikkapa lääketieteelliset kuvat tai biosignaalirekisteröinnit. Jossain oli Dudeckin mukaan myös kokeiltu XML:ää tehohoitoympäristössä.

Uutisia ISO/TC215:ltä

ISOn teknillinen komitea Health Informatics kokoontui Berliinissä huhtikuussa 1999. Odensen kokouksessa WG I:n vetäjä Gerard Freriks ja WG IV:n puheenjohtaja Melvin Reynolds kertoivat näkemyksiään alkaneesta ISO-työstä ja kuvailivat sitä pääosin positiivisemmaksi kuin oli pelätty. Eurooppalaisia näkemyksiä voidaan yhteensovittaa amerikkalaisten kanssa (HL-7) varsinkin silloin, kun eurooppalaisilla on jotain annettavaa hyvinvalmisteltujen standardiehdotusten muodossa. Näin CEN/TC251:n työtä ei nähdä lainkaan turhaksi tai uhanalaiseksi. ISOssa ollaan ottamassa standardien rinnalle erilaisia alemman tason spesifikaatioita, joiden on tarkoitus valmistua nopeammin kuin standardien. Näitä voitaisiin myös käyttää hyväksi, vaikkei niistä vielä olekaan kokemuksia missään. Terveydenhuollon tietotekiikkaan vaikuttavat myös tietotekniikan valtavirran standardit ja de facto standardit, joka on myös syytä pitää mielessä terveydenhuollon omia standardeja laadittaessa.

Uutisia IEEE 1073:lta

IEEE 1073 on käynnistämässä äänestystä 1073.4:n ja 1073.3:n päivittämiseksi. Kyseessä ovat laiteliityntöjen OSI-mallin alimpien kerrosten osat, kuten liityntäkaapeli, jossa uuden ehdotuksen mukaan käyetttäisiin RS232:n tyyppistä liityntää. Äänestyksiin voivat ilmoittautua IEEE:n jäsenet IEEE 1073:n vetäjälle Bob Kennellylle (b.kennelly@ieee.org). IEEE 1073:n soveltamisesta löytyy (ainakin jonkin aikaa) artikkeli osoitteessa http://www.alarismed.com/news990212b.htm

WG IV:n kokousosuus

Läsnä oli keskimääräistä vähemmän väkeä eikä kovin merkittäviä asioita ollut esityslistalla. Tehtiin seuraavat päätöslauselmat:

  1. Kaikkien kolmen WG IV:n projektiryhmän esistandardiehdotuksen osalta pyritään valmistelemaan FWD:t siten, että ne voidaan hyväksyä TC251:n kesäkuun kokouksessa RFC-lausuntokierrokselle.
  2. WG IV:tä oli pyydetty ottamaan huomioon uudet middleware- teknologiat (DCOM, CORBA ym.) huomioon standardeja laadittaessa. WG IV toteaa kohteliaasti, että ehkä näihin pitäisi tutustua mutta se tullee tapahtumaan myöhemmin. Syynä on se, että harvalla WG IV:ssä on näistä riittävästi kokemusta ja aikaa käydä niitä syvällisesti läpi
  3. WG IV pyytää Nick Brownia (NB) osallistumaan Indianapoliksen ISO/TC215/WG2-kokoukseen ja välittämään sinne WG IV:n kuvantamisasiain näkökantoja.
  4. Kokouksen aikana Paul Woolman teki ehdotuksen uudeksi työkohteeksi, jossa määriteltäisiin XML-viesti, joka sisältäisi (URL-)linkin johonkin kuva- biosignaali- ym. tiedostoon muutamine liitännäisattribuutteineen. Tämän tarkoituksena olisi helpottaa telelääketiedesovellutuksia. WG IV päätti puoltaa tätä työkohde-ehdotusta, joka sai pitkän nimen Descriptive Elements for Interoperability of Device Data File Formats and Application Invocation.
  5. WG IV lähettää AAMI:n paranteleman version SCP-ECG:stä työryhmäläisten käsittelyyn, jotta se etenisi kohti virallista standardia (EN) syyskuun TC251-kokouksessa.
  6. Työkohde HISA toivotaan siirrettävän WG I:lle.
Keskusteltiin myös jonkun verran WG IV:n tulevaisuudesta. Kun nykyiset työkohteet on saatu vietyä loppuun, saattaa tulla ajankohtaiseksi pohtia sitä, miten tehohoidon tiedot, joita Vital Signs Information Representation esistandardiehdotus (VITAL) ja INTERMED-projektiryhmä käsittelevät, välitetään sairaalan tietojärjestelmään. USAssa HIMS ja DICOM-komitea yrittävät samaa HL-7:n ja DIMOMin välillä kuvantamisen alalla. On todennäköistä, että markkinoille alkaa lähivuosina tulla langattomasti tietoliikennöiviä lääkintälaitteita (Bluetooth-, GSM-, UMTS- yms. tekniikat) Jossain vaiheessa tullee ajankohtaiseksi ottaa tarkasteluun näiden laitteiden erityispiirteet standardoinnin kannalta.

PT-34 Multimediaraportointi

Kokouksen aikana käytiin läpi niitä kommentteja, joita WG IV:n sisältä oli tullut FWD:n raakaversiosta. Päästiin yksimielisyyteen siitä, miten raakaversiota muutetaan, ennen kuin FWD päästetään julkiselle lausuntokierrokselle kesäkuussa.

PT-35 Tehohoidon laitteiden yhteentoimivuus (INTERMED)

Projektiryhmä on saamassa valmiiksi FWD:tään ja sitä esiteltiin WG IV:lle. Työ pohjautuu VITAL-ehdotukseen ja täydentää sitä dynaamisilla malleilla ja määrittelemällä tarkemmin lääkintälaitteen ja ICU-keskusvalvomon tietoliikennettä. Pohjana ovat ISO/OSI:n ACSE- ja CMDISE-määrittelyt, jotka nyt on toteutettu. Laitteiden liittämistä varten on tehty kaksi profiilia (baseline ja polling mode). Niistä laajempi kattaa useimmat modernit laitteet ja polling mode sellaiset yksinkertaiset laitteet, jotka eivät lähetä mitään tietoa, jos niiltä ei sitä pyydä. Projektiryhmä on jakanut työtä IEE 1073:n kanssa siten, että koko alue saataisiin katettua eikä päällekkäistä, mahdollisesti ristiriitaista työtä tehtäisi. Siksi IEEE:n 1073.2.0- dokumentilla on tärkeä merkitys myös tälle työlle. FWD tullee kaikkien halukkaiden kommentoitavaksi kesäkuussa.

PT-36 Analyyttisten instrumenttien tietoliikenne (CALM)

Projektiryhmä tuotti esiversion FWDstään WG IV:n sisäiseen käyttöön, jotta WG IV voisi arvioida sitä ennen kuin se lähetetään FWD:nä TC251:lle. Pikapuoliin on tulossa myös itse FWD, jota suomalaisten laboratoriolaitteita valmistavien yritysten on syytä selailla ja kommentoida, jos se sisältää jotain virheellistä ja haitallista. Lyhyesti sanottuna FWD:n sisältönä on rajoittaa ASTM-standardin monia vaihtoehtoisia toteutustapoja, jotta standardin toteutus olisi helpompaa.

Vaikkei ENV 1613 Laboratory Message esistandardi PT-36:n työhön liitykään, se alkaa tulla ajankohtaiseksi, koska on aika päättää jatkaako se vielä pari vuotta esistandardina, muutetaanko sitä vai tehdäänkö siitä hankintapäätöksiä EUssa sitova standardi. Tätä aihetta pohdiskeleva dokumentti jaettiin kokouksessa. Siinä pyydettiin toimittamaan kommentteja ENV 1613:sta Norjaan Edgar Glückille (edgar.gluck@kith.no). Jos tämän esistandardin sijasta Suomessa käytetään yleisesti muita viestimuotoja ja tästä pääsee vahingossa tulemaan standardi, voi siitä aiheutua haittaa, joten asianosaisten tulisi ottaa kantaa aiheeseen.

Kuvantamisen standardointiuutisia

WG IV:n piirissä kuvantamisen piirissä ei ole juuri tapahtunut muuta, kuin kuin että Alistair Morgan jatkaa TC251:n esistandardien viittauksia DICOMin dokumentteihin ja jos havaitsee niissä viittauksia standardeihin, joista on jo uusi versio, tekee tältä osin parannusehdotuksia. NB kertasi ISO/TC215:n suhtautumista kuvantamisen standardointiin huhtikuisen Berliinin ISO/TC215- kokouksen pohjalta. Helmikuussa WG IV:n kokouksessa vastustusta saanutta DIAGPROC-työkohde-ehdotusta kehitellään edelleen paremmaksi ja se aiotaan tuoda WG IV:lle uudestaan käsittelyyn.

DICOM-komitealta on ilmestynyt kommentoitavaksi Supplement Multidimensional data capture object. NB seuraa sen kehitystä. JPEG-standardointiryhmä on valmistelemassa uutta wavelet- pohjaista kuvaformaattia työnimellä JPEG-2000. Sen valmisteluun toivottiin NB:n mukaan kommentteja myös lääketieteellisen kuvantamisen sektorilta.

MR oli keskustellut DICOMin Dean Bidgoodin (DB) kanssa DICOMin supplementista 30, Waveform data exchange. DB kertoi, että biosignaalien tallennuksen standardointi ei kuulu varsinaisesti DICOMin toimialaan, mutta että tämä laajennusosa tehtiin lähinnä markkinointisyistä kardiologien suuntaan. Jatkossa DICOM-komitea haluaisi keskittyä kuvantamisen alueelle eikä rönsyillä kovin paljoa muille alueille, joilla toivotaan voitavan käyttää muita standardeja.

Health Care Information Systems Architecture (HISA)

HISAsta ja sen tulevaisuudesta järjestettiin kaksi panelikeskustelua. HISAn edistämiselle on joukko aktiivisia puolustajia ja vastustajia. Siksi ei päästy jatkotoimenpiteistä yksimielisyyteen vaan yleisölle esitettiin pyyntö tehdä ehdotuksia lyhyen strategisen tutkimuksen (SSS) tekemiseksi HISAn suhteesta muihin TC251:n työkohteisiin ja jatkotoimenpide-ehdotuksia. Ehdotukset pitää toimittaa TC251:n sihteeristöön viimeistään 21.5.1999. Lisätietoja TC251:n dokumentissa CEN/TC251/N99-037.

Evaluation of physiological analysis systems (EPAS)

Koska TC251 ei rahoittanut tätä hyväksyttyä työkohdetta, britit hakivat sen liikkeellesaattamiseen kansallista rahaa ja heille myönnettiin sitä. Raha on kuitenkin edelleen jossain brittibyrokratian syövereissä eikä työtä ole sen takia aloitettu. Kun se aikanaan tulee, britit ottavat yhteyttä myös muihin WG IV:n piirissä asiasta kiinnostuneihin, jotta työtä voitaisiin tehdä sähköpostin välityksellä laajemminkin.

Biosignaalien tiedostotalletusformaatti (FEF)

Parhaillaan odotellaan, että TC251:n sihteeristö saisi aikaiseksi tarjospyynnön projektiryhmän perustamiseksi, jolloin siihen voitaisiin vastata. Frankfurtissa pidettiin 15.3.1999 workshop, jossa oli paikalla edustus noin kymmenestä pienehköstä yrityksestä, jotka toimivat tällä alalla. Näistä kahden yrityken edustajat ilmoittivat halukkuutensa lisäjäseneksi projektiryhmään. Tämänhetkiseen keskeneräiseen määrittelyyn saatiin myös joitakin kommentteja, jotka tullaan käsittelemään aikanaan.

SCP-ECG Elektrokardiografioiden siirto- ja tallennusformaatti

USAssa AMIAn kardiografiasta kiinnostunut alaryhmä on käynyt läpi SCP-ECG:tä ja parannellut sitä rajoittaen joitain optionaalisia piirteitä. Christoph Zywietz (CZ), joka oli kantavia voimia SCP-ECG:n luonnissa Euroopassa, on ollut mukana tässä prosessissa. AMIAn kannalta valmis dokumentti on lähetetty ANSIin, jonka on tarkoitus tuoda se ISOon melko pian. CZ toivoo, että koska dokumentti on nyt saatavilla ja kommentoitavissa, kommentteja myös tarvittaessa tehdään. CZ toivoo, että WG IV vie päivitetyn version myös TC251:n hyväksymisprosessin läpi. Tätä kannatettiin. CZ:n mukaan SCP-ECG voisi sopia myös esimerkiksi ambulanssin ja sairaalan väliseen ECG:n lähetykseen.

Seuraavat kokoukset

TC251 kokoontuu seuraavan kerran kesäkuussa, sitten syyskuussa ja vielä joulukuussa 1999. Työryhmien yhteiskokous tultanee järjestämään Prahassa lokakuun 18.-20. päivinä 1999. ISO/WG2 kokoontuu Indianapoliksessa, USAssa heinäkuussa 1999.

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.