Uutisia terveydenhuollon tietotekniikan standardoinnista 17.9.1997 (CEN/TC251/WG5)

Kesä 1997 on ollut muutosten aikaa eurooppalaisen terveydenhuollon tietotekniikan standardoinnin organisaatiossa. Näillä muutoksilla on vaikutusta myös työryhmän WG5 toimintaan. Itse asiassa WG5 on lakannut olemasta mutta sen työkohteita ei ole lopetettu. Tämänkertaiset uutiset koskevatkin lähinnä organisaatioasioita eivätkä niinkään itse standardeja.

TC251:n uudelleenorganisointi

Koska vanha seitsemän työryhmän (WG) malli oli monien tahojen mielestä tullut tiensä päähän, tehtiin kesäkuussa päätös uudelleenorganisoida tehtävät neljän työryhmän alaisuuteen. Tässä yhteydessä TC251:n uudeksi nimeksikin päätettiin antaa "Health Informatics". Uudet työryhmät ovat tämän jälkeen (huomaa roomalainen numerointi):

Näistä WG IV on lähinnä entisen WG5:n perillinen. Uuden WG IV:n työkohteet ovat tämän jälkeen: Näistä työkohteista entisen kuvantamisryhmän (WG4) työkohteet ovat varsinaisesti loppuun työstettyjä muut paitsi 4.10. ja entisen älykorttityöryhmän (WG7) työkohde 7.4 on vielä hyväksyntää vailla, joten aktiivisimmat työkohteensa uusi WG IV on perimässä entiseltä WG5:ltä. Tätä korostaa se seikka, että eurooppalaisen lääketieteellisen kuvantamisen suurimmat firmat vetäytyivät WG4:n työstä ja työskentelevät suoraan DICOM-ryhmässä amerikkalaisten kanssa. WG IV:n vetäjinä toimivat Christoph Zywietz (D) ja Jörgen Bögholm (DK) joulukuun alkupuolelle saakka, jolloin paikka avautuu uudelleen. WG IV:n puheenjohtajuutta ei ollut hakenut kukaan, joten uusilla, jopa suomalaisilla kandidaateilla voisi joulukuussa olla mahdollisuuksia puheenjohtajaksi varsinkin, jos kandidaatti edustaa alan teollisuutta ja hänellä on edes hieman kokemusta standardointityöstä. Hakijan tulee hakemuksessaan esittää visio kyseisen ryhmän työn tulevaisuudesta, joten nyt on hyvää aikaa aloittaa sen pohdinta.

Matti Ojala kertoo, että kesäkuun TC251-kokouksessa WG IV:n tehtäviä pohdittiin seuraavasti: "Ryhmän päätehtävä on kehittää ns. Middleware osion standardeja. Lisäksi suuri osa WG4 Imaging ja WG 5 Medical Devices standardisoimissuunnitelmista voidaan toteuttaa uuden WG IV:n puitteissa. Tärkeätä on taata kuvan ja yleisten informaatio-objektien yhteensopivuus mm. sanomavälityksesä. Multimediaeksperttejä tarvitaan terveydenhuollon informatiikanstandardisoimistyössä myös ohjaamaan työtä siten, että otetaan huomioon muualla kehitetyt Publicly Available Spesifictionit (PAS) jne. standardisointimateriaali. Sama strategia soveltuu lääkintälaitteiden standardisointityöhön. Syntaksispesifisiä informaatiomallejen impelentointeja myös tarvitaan. Gunnar Klein ehdottaa, että EDIFACT implementointiohjeet jätetään EBES/EEGmed huoleksi. SMGL ja/tai ASN1 syntaksin implementoinnit saattaisivat sen sijaan olla TC251 toimialaa."

TC251 on avannut uudet WWW-sivut osoitteessa "http://www.centc251.org". Sivut ovat vielä alkutekijöissään, mutta kehittynevät TC251:n sihteeristölle (Karin Kajberg) lähetettävän palautteen kautta.

CENin uusi, nopea standardointiväylä - CEN Workshop Agreement

Heinäkuun alussa CENiin perustettiin uusi linja, jolla on tarkoitus saada aikaan standardeja nopeammassa tahdissa kuin mihin tähän asti on pystytty. Tästä menettelystä käytetään nimitystä CEN Workshop Agreement, CWA. Tätä varten on perustettu uusi yksikkö suoraan CENin sihteeristön alaisuuteen, eikä teknillisillä komiteoilla (TC) ole määräysvaltaa sen työohjelmaan eikä päätöksiin. Tarkoitus on, että tämä yksikkö organisoi nk. CEN Open Workshops toiminnan, jossa PAS-tyyppisiä dokumentteja ja de facto -standardeja erityisesti tietoliikenteen ja tietotekniikan alalta vahvistetaan CENin suosituksiksi ja julkaistaan CWA-julkaisusarjassa, jonka julkaisuja CEN tulee myymään. Näiden CWA-dokumenttien valmisteluun voivat osallistua kaikkien maiden asiantuntijat myös Euroopan ulkopuolelta. CWA-dokumenttien ei-lopulliset versiot on tarkoitus laittaa WWW:lle saataville, jotta eri tahot voivat niitä kommentoida. Kansallisilla standardointielimillä ei ole veto-oikeutta CWA-suosituksiin.

Uutta yksikköä johtaa britti John Ketchell. Hän haluaa TC251:ltä esityksiä siitä, mitkä TC251:n toimialaan liittyvät asiat voitaisiin siirtää nopeamman CWA-menettelyn piiriin. TC251.n johtaja Gunnar Klein on arvellut, että vanhan WG4:n (kuvantaminen) piiriin liittyvät asiat saattaisivat olla yksi tällainen kohde. Tästä asiasta ei kuitenkaan tehdä esityksiä ennen lokakuun kokousta (katso "Seuraavat kokoukset"). Lokakuussa saadaan myös lopullisempaa tietoa CWA:n säännöistä. Arvellaan, että CWAsta muodostuu toimintatapa, jolla "markkinavoimat" saavat vietyä omat tavoitteensa läpi CEN:n suosituksiksi.

Terveydenhuollon tietotekniikan ISO-komitea

Lontoossa järjestettiin 19.6.1997 terveydenhuollon tietotekniikan ISO-komitean perustamisesta keskustellut kokous, jossa oli edustus Euroopan ohella USAsta, Japanista ja Australiasta. Kokouksessa oli perustamiseen myönteisesti suhtautuva tunnelma. Komitean nimeksi äänestettiin "Health Informatics". USA, Englanti ja Ruotsi tarjoutuivat uuden komitean isäntämaaksi eli sihteeristön sijaintipaikaksi. Komitean toimialaksi rajattiin "terveystiedon ja terveyden tieto- ja tietoliikennetekniikan standardointi tavoitteena itsenäisten järjestelmien yhteensopivuus ja yhteentoimivuus". Päätettiin, että uuden komitean tulisi olla ISO:n eikä ISO/IEC JTC1:n alaisuudessa. Seuraava kokous päätettiin järjestää Bermudalla 11.9.1997. Bermudalla käsiteltävinä aiheina ovat mm. työkohteet ja työryhmien perustaminen ja niiden tehtävien jakaminen. Näitä pohdittanee vielä tämän jälkeenkin.

Syyskuun alussa ANSI jätti aloitteen ISO/TC Health Informaticsin perustamisesta ISOon. Asia käsitellään kansallisella tasolla ennen joulua ja päätös perustamisesta tehtänee vuoden vaihteessa.

(Entisen) WG5:n tilanne

Toukokuisen WG5-kokouksen jälkeen puheenjohtaja Christopher Zywietz ei ole toimittanut WG5:n jäsenille tietoa WG5:een liittyvistä asioista. Syynä on ilmeisesti ollut se, että TC251:n uusi työryhmäjako on tuonut epävarmuutta työn jatkumisen suhteen. Käytännössä jotkut WG5:n jäsenet ovat viimeistelleet Vital Signs Information Representation -dokumenttia yhtenä aiheena pyrkimys harmonisoida mittausten koodisto IEEE/P1073:n kanssa.

Työkohteille 5.3 ja 5.4 (katso yllä) on myönnetty yhteensä 90 kECUa. Jää nähtäväksi, miten tämä raha jaetaan työkohteiden välillä. Summa tuskin riittää muuhun kuin eksperttien kokousmatkakuluihin. Raha saadaan käyttöön ilmeisesti vuoden 1998 alusta.

WG5 tuotti aikoinaan SCP-ECG standardiehdotuksen, joka on myös lähtenyt leviämään käyttöön. Nizzassa 14.-19.9.1997 järjestetyssä lääketieteen tekniikan ja fysiikan maailmankongressissa kävi ilmi, että on olemassa nk. ICMIT-konsortio, joka pyrkii laajentamaan DICOM-standardia uusille alueille. Yksi näistä uusista alueista olisi EKG-rekisteröinnin tallennusformaatti, johon konsortiolla oli jo DICOMin päälle rakennettu ehdotus. Nähtäväksi jää, tuleeko laajenevasta DICOMista uusi kaiken terveystiedon kattava ja muut syrjäyttävä standardi. ICMIT-konsortiossa on mukana teollisuutta ja yliopistoista Imperial College Lontoosta ja MIT USAsta. Nizzassa hanketta esittelivät mm. professorit C. Forbes Dewey (MIT) ja R.I. Kitney (IC).

WG5:n piirissä valmistellun biosignaalien ja -mittausten tiedostotallennusformaatin ensimmäinen yleisölle avoin luonnosversio on valmistunut. Se on zip-pakattuna MS-Word 6.0 dokumenttina noudettavissa kommentoitavaksi ftp:llä osoitteesta "ftp://sotka.cs.tut.fi/pub/eeg-data/standards/cenf060.zip".

Seuraavia kokouksia

TC251:n kaikkien työryhmien yhteiskokous järjestetään Berliinissä 16.-18.10.1997 DIN:n tiloissa. Kokoukseen voi ilmoittautua TC251:n sihteeristölle Ruotsiin mainiten ilmoittautumisen yhteydessä minkä työryhmän kokouksesta on ensisijaisesti kiinnostunut.

Suomen TC251-työryhmien seurantaorganisaatio kokoontuu Helsingissä 9. lokakuuta ennen Berliinin kokousta. Tässä kokouksessa pyritään keskustelemaan suomalaisen TC251:n työryhmien seurannasta ja Suomen strategiasta TC251:ssä. Asiaa koskevia ehdotuksia voi toimittaa Matti Ojalalle STAKESiin.

EU:n komissio mainostaa Telematics Applications Program -projektien yhteiskokousta, jossa esitellään myös EU:n viidennen puiteohjelman sisältöä terveydenhuollon telematiikan kannalta. Kokous järjestetään 4.-7.2.1998 Barcelonassa. Lisätietoja ja kutsun voi saada lähettämällä yhteystietonsa sähköpostiosoitteeseen "invite-request@cscdc.be". Viidennen puiteohjelman dokumentteja voi käydä katsomassa myös WWW:ltä osoitteesta "http://www.cordis.lu". Komission ehdotuksessa lääketieteen tekniikalle esitetään vähemmän rahoitusta kuin aiemmin, mutta terveydenhuollon tietotekniikkaan liittyville hankkeille suunniteltu rahamäärä voi jopa nousta.

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.

Takaisin otsikkosivulle