CEN/TC251/WG5-kokous Berliinissä 18.-20.1.1996

Yleistä

Euroopan standardoimisjärjestön CEN:n teknillisen komitean TC251 työryhmän WG5 (lääketieteellisten laitteiden tietoliikenne) kokous järjestettiin tällä kertaa Berliinissä Saksan standardoimisjärjestön DIN:n tiloissa saksalaisen Christoph Zywietzin johdolla. Paikalla oli parhaimmillaan 25 osallistujaa edustaen lääketieteen tekniikan teollisuutta, maidensa standardoimisjärjestöjä ja tutkimuslaitoksia. Osanottajamäärä oli pienempi kuin edellisessä vuoden 1995 syyskuussa Tampereella järjestetyssä kokouksessa.

Projektiryhmän PT-021 kokous

Ennen WG5:n kokousta WG5:n projektiryhmä PT-021 "Vital signs information representation" piti oman kokouksensa. Kokouksessa valmisteltiin PT-021:n seuraavaa väliraporttia (First Working Document, FWD), jonka Zywietz pyrkii toimittamaan Brysseliin tammikuun loppuun mennessä. FWD tulee olemaan paksuhko dokumentti, mutta sitä on melko vaikeaa supistaa, koska sen pitää kattaa niin suuri joukko asioita. FWD tullaan levittämään ns. "Red Cover Proceduren" kautta kaikkien kiinnostuneiden arvioitavaksi. Arvioinnista kiinnostuneiden tulisi saattaa yhteystietonsa TC251:n johtajan Georg de Mooren tietoon, jotta he pääsisivät TC251:n postituslistalle.

FWD:n luovutus on myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan. Yhtenä syynä on se, että mitattavien suureiden luokittelussa ("nomenclature") otettiin käyttöön uusi, useimmille projektiryhmän jäsenille outo menetelmä, jonka käyttö vaatii iteraatiokierroksia ja opettelua. PT-021 pyrkii tiedottamaan työnsä tuloksista mm. konferensseissa.

WG5:n yleisiä asioita

Varsinaisen WG5-kokouksen alussa todettiin osanottajat ja se seikka, että kliinisten analysaattorien liitäntöjen standardoinnin työryhmä (CALM-ryhmä) kuten myös PT-021:n työtä jatkamaan ajateltu ns. "Interoperability-ryhmä" (INTEROP) oli melko pieni. Syynä oli ilmeisesti se, että koska INTEROP- ja CALM-projektiryhmiä ei oltu perustettu, työskentelyinto ja ehkä myös matkarahat olivat vähissä. Zywietz kertoi, että projektiryhmien perustaminen on lykkääntynyt lähinnä siitä syystä, että TC251:n Georg de Moor haluaa esittää samanaikaisesti ison joukon projektiryhmien perustamisehdotuksia ylemmälle taholle, joka päättää niiden perustamisesta. Zywietz otti myös esille vaihtoehdon, että CALM-työlle esitetään "hold"- statusta, kunnes projektiryhmä perustetaan, vaikka tämä olisi teollisuuden toiveiden vastaista.

TC251 kokoontuu tammikuussa WG5:n kokousta seuraavalla viikolla. CEN:n säännöissä on pieniä muutoksia. Eri maat saivat äänestyksiä varten eri painoja: esim. Saksa, Ranska, Italia ja Britannia 10 ääntä ja Suomi 3 ääntä. Lokakuussa 1995 järjestettiin CEN:n ja Japanin standardointijärjestön (MEDIS) kesken kokous, jossa pohdittiin yhteistyö-mahdollisuuksia. Tavoiteena on, että standardointi etenisi G7-maiden tasolla. Japanin standardointia tukevat maan hallitus, MITI ja teollisuus. Japanilaiset ovat aloittamassa "Medical Informatics"- tyyppisen standardointityön, joka vastaa CEN:n TC251:tä. Medical Records Instituutilla USA:ssa on WWW-sivu standardoinnista. TC251:n WWW-sivuilla (Belgiassa) on keskeneräisiä standardidokumentteja, mutta valmiita standardeja ei, koska niitä myymällä hankitaan osa CEN:n rahoituksesta.

Jokin ryhmittymä on Euroopassa tehnyt standardeja anestesian alueella. He pelkäävät päällekkäisyyttä WG5:n standardien kanssa.

TC251/WG8 on aloittanut työnsä. Se koordinoi muiden työryhmien työtä TC251:ssä.

Britannian seurantaryhmä valitti, etteivät he ole saaneet ajoissa korjattuja dokumentteja ja aikovat esittää niiden hylkäämistä, jos paperit esimerkiksi EPAS-hankkeesta eivät tule ajoissa. Ranskalaiset aikovat äänestää järjestelmällisesti uusien työkohteiden hylkäämistä, jos niitä koskevia ehdotuksia ei ole käännetty ranskankielelle. Tämä voi olla myös yksi syy siihen, miksi CALM- ja INTEROP-projektiryhmien perustaminen on viivästynyt.

Yhteistyöstä IEEE:n P1073 standardointityöhön ei ollut paljoa uutta kerrottavaa. "Framework and Overview"-dokumentti on kohta tulossa hyväksytyksi. Mandaatteja HL7:n kanssa selvitellään eikä kysymys ole ongelmaton. Jan Wittenber kehittää P1073:ssa MDDL-osuutta ja on "istunut sen päällä" odottaen, että WG5 edistyisi omalta osaltaan mittasuureiden luokittelussa, jotta P1073:ssa ja WG5:ssä tulisi käyttöön sama luokittelu.

WG5:n seuraava kokous järjestetään Milanossa 8.-10.5.1996 samanaikaisesti muiden työryhmien kokousten kanssa. (Täten yksi edustaja Suomesta ei pysty seuraamaan joka WG:n kokousta, toim. huom.) WG5 ehdottaa, että kokouksessa järjestettäisiin yhteinen sessio kaikille WG:lle, jossa kukin WG voisi esitellä työtään keskinäisen kommunikaation parantamiseksi. Milanon kokousta ennen PT-021 kokoontuu Pisassa Italiassa 14.-16.3.1996 ja sen jälkeen Madridissa 27.-29.6.1996. WG5 kokoontunee Milanon jälkeen Erlangenissa Saksassa 10.-12.10.1996 ja sen jälkeen vuoden 1997 alussa vielä määrittelemättömässä paikassa.

PT-021:n FWD:n käsittelyä

PT-021:n väliraportin (FWD) versiota 1.5 käsiteltiin koko läsnäolevan työryhmän WG5 voimin. Kai Hassing esitteli oliomallin uusia osia. DIMiin (Domain Information Model) lisätään seuraavaksi malli hälytyksistä. Jonkinlainen "Conformance Statement" eli tekstiosuus, jossa selvitetään mitä osia tuotteen pitää standardista täyttää, jotta sen valmistaja voisi väittää standardiyhteensopivuutta, nähtiin tarpeelliseksi ottaa mukaan PT-021:n lopulliseen standardiehdotukseen.

Standardointityöhön liittyviä tutkimushankkeita

EU:n rahoituksella on lähdössä liikkeelle ainakin kolme tutkimus- projektia, joissa on tarkoitus soveltaa TC251:n tuottamia standardeja. Tri Ruiz Madridista kertoi AORTICS-projektista (Advanced Open Resources Telematics in Critical Care Situations), jonka määräraha on noin 500 kECUa. Hankkeessa on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa TC251/WG5:n määrittelyjen mukainen tehohoitolaitteiden liityntä- kokonaisuus, jotta voitaisiin testata suunniteltavien standardien käyttökelpoisuutta. Hankkeessa yritetään välttää hardware-työtä ja käyttää mahdollisimman paljon olemassaolevia laitteita paikallis- verkon toteutuksessa. IEEE:n P1073-standardin mukainen kaapelointi ja alimman tason protokolla on tarkoitus ottaa käyttöön. Verkkoon liitettäviksi laitteiksi voisivat tulla kyseeseen esimerkiksi EEG- ja EMG-laitteet ja pulssioksimetrit.

Thomas Penzel Marburgista Saksasta kertoi ENN-projektista (European Neurological Network), jossa on tarkoitus telematiikkaa hyödyntäen laatia kokeiluympäristö neurologisten sairauksien diagnoosin ja hoidon avuksi kohderyhmänä lähinnä terveyskeskuslääkärit. Hankkeessa on partnereita monesta EU-maasta ja sen kokonaisbudjetti on 2 MECUa. TC251/WG5:n standardia aiotaan soveltaa lähinnä projektissa koottavan esimerkkisignaalitietokannan tallennusformaatissa, kun sen määrittely valmistuu.

Zywietz kertoi hyvin lyhyesti I4C-hankkeesta (Integration, Communication and Continuity in Cardiac Care), jossa on tarkoituksena kehittää yhdenmukainen multimediapotilaskertomus lähinnä kardiologian näkökulmasta. Tämä toteutettaisiin erityiseen kardiologian työasemaan, jonka käyttökelpoisuutta projektissa on myös tarkoitus evaluoida.

Paul Rubel Lyonista Ranskasta kertoi 1.7 MECUn hankkeesta European Telecommunication for the Assistants. Hankkeessa on paljon partnereita eikä raha siksi riitä varsinaisesti mihinkään uuden kehittämiseen ja siksi onkin tarkoitus lähinnä validoida olemassaolevia järjestelmiä. Hankkeessa mukana olevat yritykset toimivat alueilla, joissa terveydenhuoltopalveluita välitetään tietoliikenneyhteyksien kautta kuten esimerkiksi laivoille. Eräs tulos hankkeesta voi olla ehdotus sairausvakuutusviestien standardiehdotus, joka pohjautuisi Edifact- määrityksiin. (Viimeksi mainittuun kohtaan tuli kommentti yleisöltä, jossa todettiin, että TC251 yritti vakuutusviestien standardointia, mutta koska Euroopassa on kaksi hyvin erityyppistä sairausvakuutus- järjestelmää (skandinaavinen ja keskieurooppalainen), yritys ei tuottanut tulosta.)

Ron Kirkham Dublinista Irlannista esitteli lyhyesti Synopsis- projektia, jonka vetäjät ovat Dublinista. Tässä kolmivuotisessa hankkeessa yritetään 2.7 MECUn rahoituksella tutkia CEN-standardien käyttökelpoisuutta.

Lars Lindström esitteli pelkästään paikallista hankettaan, jossa kerätään signaaleja tietokantaan Göteborgin yliopistosairaalassa ja pyysi neuvoa, miten WG5:n työtä pitäisi ottaa huomioon. Koska hankkeella ei ollut laajempaa eurooppalaista merkitystä, sitä ei juurikaan kommentoitu.

Höhne Dräger-yhtiöstä Saksasta mainitsi, että EC pyytää ehdotuksia standardointikohteista rahoittaakseen ne. Myös INCO-ohjelmassa, jossa mukana on myös Itä-Euroopan maita voitaisiin kehittää standardointia. Höhne ehdotti tällaisia rahoitusjärjestelyjä, jollei INTEROP- ja CALM-työhön ei muuten saada rahoitusta. Zywietz ei halunnut vielä lähteä hakemaan CEN:n ulkopuolista rahoitusta WG5:lle, jotteivät suhteet Georg de Mooriin menisi pilalle.

Keskusteluja koodistoista

Thomas Norgallin paperin pohjalta keskusteltiin siitä, miten erilaisille mittasuureille olisi tarkoituksenmukaisinta antaa koodeja. Joillekin laitteille 8-bittiset koodit voivat jo olla liian pitkiä kun taas toisille 32-bittisetkin olisivat aivan hyväksyttäviä. HP:n Kai Hassing ei pitänyt dynaamisista koodeista, jotka voivat muuttua monitorointijakson aikana. Zywietz pyysi ehddotusten lähettämistä itselleen jatkokeskustelujen pohjaksi.

Fysiologisten signaalien tallennusformaatti

PT021:n stanardin osaksi olisi tarkoitus laatia määrittely yleisestä fysiologisten signaalien ja muiden mittausten tallennusformaatista. Tästä on aikaisemmin PT021:ssä käytetty nimitystä "Archival format", mutta jatkossa siitä päätettiin käyttää nimitystä "File exchange format". Työtä jatketaan pääosin alaryhmässä, jonka jäseniä ovat Thomas Penzel, Günther Hellmann, Kim Nielsen, Alberto Macerata, Alpo Värri ja Lars Gottlieb.

Yhteenveto CALM-alaryhmän kokouksesta

Kliinisten analysaattorien tietoliikenteen parissa työskentelevä CALM- alaryhmä raportoi kokouksen päätteeksi Berliinissä käymistään keskusteluista. He totesivat, että nykyinen CALM-ryhmä ei voi tehdä standardiehdotusta, koska heillä ei ole siihen mandaattia. CALM-ryhmä tarvitsisi lisää asiantuntemusta mikrobiologiasta. Tätä varten haluttaisiin kutsua ryhmään mukaan eräs asiantuntija. Kokouksessa kehiteltiin laadittavan standardin käyttöskenarioita. Mallinnuksessa toivottiin asiantuntemusta mm. Thomas Norgallilta. Mallinnuksessa käytetään hyväksi myös muiden projektiryhmien työtä. Zywietz totesi lopuksi, että Georg de Mooria on painostettava mandaatin ja rahoituksen saamiseksi CALM-ryhmälle.

Lopuksi

PT021:n First Workin Document on luovutettu CEN:lle viikolla 6. Se on pian saatavissa sähköisessä muodossa joiltakin ftp-palvelimilta. Dokumentti on Microsoft Word 6.0 -muodossa.

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.

Takaisin otsikkosivulle