Kokousraportti CEN/TC251/WG5-kokouksesta Erlangenissa 10.-12.10.1996

Yleistä

Euroopan standardoimisjärjestön CEN:n teknillisen komitean TC251 työryhmän WG5 kokous järjestettiin tällä kertaa Erlangenissa Saksassa Erlangenin yliopistolla. Paikalla oli parhaimmillaan noin 25 henkeä. Osanottajista suurin osa kuului projektiryhmään PT-021, joka valmistelle Vital signs information representation -standardia (VITAL), noin viisi henkeä oli paikalla kliinisten analysaatorien tietoliikennestandardoinnin takia (CALM) ja loput alle viisi henkeä oli muita WG5:n jäseniä. Kokouksen puheenjohtajana toimi WG5:n johtaja Christoph Zywietz (CZ).

Uutisia TC251:stä

CZ kertasi TC251:n viimeaikaisia tapahtumia. Euroopan parlamentin leikattua standardointirahat komannekseen myös TC251:n rahoitus pieneni radikaalisti eikä suunniteltua työohjelmaa voida rahoittaa niin kuin ajateltiin. Parlamentin tavoitteena on kuulemma saada teollisuus enemmän mukaan standardoinnin rahoitukseen. Tällöin standardointi kohdistuu paremmin teollisuutta hyödyttäviin kohteisiin. Mm. budjettileikkausten takia TC251:n puheenjohtaja Georges de Moor erosi ja uuden puheenjohtajan haku on käynnissä. Paikkaa on hakenut ruotsalainen Gunnar Klein ja englantilainen Ray Rogers sekä eräs espanjalainen, jolla ennestään tuntemattomana olettiin olevan huono mahdollisuus tulla valituksi. Myös TC251:n sihteeristö siirtynee pois Belgiasta. Sekä Ruotsi että Englanti on tarjoutunut ottamaan sihteeristön. Asiat saattavat ratketa jo TC251:n kokouksessa joulukuun 4. 1996. CZ arveli, että uudelta puheenjohtajalta kuluu puoli vuotta ennen kuin toiminta lähtee kunnolla taas käyntiin.

WG5:n uudet projektiryhmät INTEROP, CALM ja EPAS

CZ arveli, että projetiryhmiä ei perusteta lähimmän puolen vuoden aikana rahapulan ja TC251:n uudelleenorganisoinnin takia. CZ piti mahdollisena, että kahdelle projektiryhmälle, Interoperability o medical devices (INTEROP) ja Clinical analyzer interfaces (CALM) voisi tulla rahoitusta, koska näiden ryhmien tarkoituksena on laatia standardeja, joita teollisuus voi suoraan hyödyntää. Tässä suhteessa WG5 on yksi todennäköisimmistä selviytyjistä TC251:n muutoksissa. INTEROP ja CALM on hyväksytty jo varhain WG5:n työohjelmaan ja niille saatiin äänestyksissä laaja tuki CEN:n jäsenmailta hiljakkoin. CZ pyrkii kaikin keinoin saamaan rahoitusta kokoon projektiryhmille eri tahoilta. Eräs tapa jatkaa INTEROPin kanssa on pyrkiä laajentamaan PT-021:n mandaattia tähän suuntaan. Tässäkin tapauksessa matkarahoitusta kuitenkin tarvittaisiin. PT-021 on jo nyt tehnyt paljon enemmän työtä kuin sille on korvattu. CZ kertoi tekevänsä alustavaa työsuunnitelmaa INTEROP-projektiryhmää varten.

Allekirjoittanut otti STAKESin ehdotuksesta esiin mahdollisuuden kansallisten standardointielinten osallistumisen projektiryhmäläisten matkakuluihin. CZ kertoi, että kaikki rahoitus on periaatteessa tervetullutta, mutta eri maiden standardointijärjestöt suhtautuvat asioihin hieman eri tavoilla. Britanniassa BSI rahoittaa joitakin matkoja, mutta Saksassa DIN ei käytännössä ollenkaan. Siksi tästä ei CZ:n mukaan ole yleiseksi ratkaisuksi.

CALMin suhteen CZ ehdotti paikallaolevia CALM-ryhmäläisiä laatimaan talousarvion CALM-projektiryhmän matkakuluista oletuksena aiottua pienempi projektiryhmä. Ryhmä koostuisi WG5:n piirissä CALM-asioiden kanssa tekemisissä olleiden henkilöiden osajoukosta. WG5 voisi sitten ehdottaa CALM-PT:n kokoonpanoa. Norjan Jens Gledish ei ollut tähän aivan tyytyväinen, koska ryhmä kaipaisi myös uutta asiantuntemusta. Jos joku suomalaisista haluaisi mukaan tähän ryhmään, voi ottaa yhteyttä CZ:aan ja tarjota palveluksiaan. Kannattaa mainita myös oma työnantaja, joka toivon mukaan on teollisuus, joka voi myös rahoittaa työtä. Kahdenkeskisessä keskustelussa Jens Gledishin kanssa kävi ilmi, että CALM-ryhmä yrittää sopeutua rahanpuutteeseen pienentämällä tavoitteita. Alun perin tavoitteena olleesta PT-021:n VITAL-yhteensopivuudesta joudutaan tässä yhteydessä ehkä luopumaan kuten ehkä joistain tulevaisuudessa käyttöönottettavien asioiden standardoimisista. Liikeelle lähdetään ottamalla käsittelyyn ASTM ja katsomalla miten sitä voisi täydentää ja parantaa. Tämän kokouksen aikana CALM-ryhmä mallinsi ASTM:ssä dokumentoituja viestejä.

Evaluation of physiological analysis software (EPAS) työkohteen osalta CZ aikoo menetellä seuraavasti: Toukokuussa CZ järjestää Hannoverissa aiheesta workshopin. Tehdään inventaario olemassa olevista menetelmistä ja sen jälkeen ryhdytään hakemaan eksperttejä, jotka voisivat kuulua mahdolliseen projektiryhmään.

Terveydenhuollon tietotekniikkastandardointi ISOssa

USA:ssa on ehdotettu terveydenhuollon tietotekniikan standardointi- komitean perustamista ISO-tasolle. Jan Wittenber, joka on yksi IEEE P1073:n kantavia voimia ja myös PT-021:n jäsen kertoi, että P1073:n johtaja Bob Kennelly on myös ajamassa tätä hanketta. CZ arveli, että ehdotus ei toteudu aivan lähitulevaisuudessa. Jos se toteutuisi, CEN:n työltä menisi osittain pohja pois, koska Eurooppa noudattaisi ennen muuta maailmanlaajuisia ISO-standardeja. Kokouksessa arveltiin, että Japani vastustaa ISO-komitean perustamista, koska se silloin voisi menettää kontrollin alan standardeista omassa maassaan. CZ totesi tämän keskustelun lopuksi, että on parasta, että WG5/PT021 keskittyy tekemään omaa työtään eikä murehdi turhaan ISO-asioita.

WG5:n ja IEEE P1073:n yhteydenpito

Jan Wittember kertoi P1073:n tilanteesta. P1073:n työaiheina ovat tällä hetkellä interoperability-kysymykset ja off-line tiedostoformaatti. P1073:n OSI-mallissa alimpien kerrosten standardit päivitetään lähiaikoina, vaikka viiden vuoden pakollinen päivitysaika ei ole tullutkaan vielä täyteen. Päivityksistä järjestetään uusi äänestyskierros. JW kertoi vielä, että ANSI/HISPP:n toiminta loppui ja että ANSI ryhtyy ISO sihteeristöksi terveydenhuollon tietotekniikan standardoinnissa. Paikallaolijoiden kommenteista sai kuitenkin sen käsityksen, että nämä tiedot eivät välttämättä ole aivan varmoja. P1073 työskentelee laboratoriokoodistojen yhtenäistämiseksi yhdessä HL7:n kanssa. HL7:n koodistot ovat paisuneet aiempia tavoitteita laajemmiksi.

P1073:n ja VITAL-ryhmän koodistoja yritetään edelleen sovittaa yhteen. Joitakin eroavaisuuksia koodistoissa vielä on ja niitä yritetään tasoitella lähiaikoina. Ongelmaksi saattaa muodostua se, että VITAL- dokumentti on tarkoitus saada valmiiksi tammikuun 1997 kokoukseen, jolloin koodistossa on jo oltava numerot kaikille objekteille, attribuuteille, laitteille, mittauksille ym. Jos P1073 ei vielä silloin ole mielestään riittävän valmis oman koodistonsa kanssa, yhteensopivuusongelma voi olla käsillä, vaikka sitä ei halutakaan.

WG5:n ja EWOS/EG MED -yhteydenpito

Martin Whitaker (MW) kertoi EWOS EG/MED:n tilanteesta lyhyesti. TC251:n Rahoituksen ennakoimaton pieneneminen on otettu hämmennyksellä vastaan myös EWOSissa ja toimintasuunnitelmaa täytyy miettiä uudestaan uusien reunaehtojen rajoissa. EWOS on tuottanut dokumentin multimediasta terveydenhuollossa, mutta MW:n mukaan se ei ole kovin tärkeä WG5:n kannalta. EWOSin työkohteena on myös aihe nimeltä "System profiles for bedside medical devices", josta tosin ei keskusteltu edellisessä, kesäkuussa pidetyssä kokouksessa, mutta josta tullaan piakkoin keskustelemaan lisää. EWOS kokoontuu tammikuun loppupuolella 1997 Brysselissä.

Projektiryhmän PT-021 (VITAL) kokous

PT-021:n kokouksen aloitti First Working Document (FWD) 1.6:sta tulleiden kommenttien käsittely. Kommentteja oli kaikkiaan n. 120 kohtaa, joista suurin osa oli helposti korjattavia pieniä muotoseikkoja. Yksi kommenteista ehdotti dokumentin jakamista pienempiin osiin luettavuuden helpottamiseksi. Parhaalta tuntunut ehdotus kokouksessa oli siirtää kohta 7.4 eli objektimäärittelyt omaksi annexikseen. Sen sijaan koko dokumentin osien julkaisemista erillisinä standardeina vastusti etenkin CENELECin entinen johtaja Ron Kirkham.

Yhdessä kommenteista toivottiin, että VITAL-dokumentti sisältäisi myös "conformance"-osan, jossa kuvattaisiin, mitä ominaisuuksia standardista laitteen tulee täyttää standardista, jotta sen valmistaja voisi väittää laitteen olevan standardin mukainen. Myös JW piti tämän osan mukanaoloa tärkeänä. CZ totesi, että aikaa tämän osan kirjoittamiseen on kovin vähän, kun pidetään tavoitteena, että VITAL-standardiehdotus hyväksytetään WG5:n tammikuun 1997 kokouksessa. CZ oli kuitenkin valmis ottamaan tällaisen osan mukaan, jos joku projektiryhmäläisestä saa aikaiseksi hyvän ehdotuksen aiheesta hyvissä ajoin ennen joulukuun VITAL-kokousta. Toinen ehdotus oli, että todetaan, että standardin noudattaminen ei ole oikeastaan mahdollista ennen kuin INTEROP-standardi on valmistunut. Tätä ehdotusta ei kovasti kannatettu. Eräs conformance-osuuden sisältö voisi olla, että valmistaja velvoitettaisiin toimittamaan laitteen mukana luettelo niistä koodeista ja osista standardia, joita laite noudattaa.

Eräässä kommentissa toivottiin, että VITAL-dokumentin koodiston päivitys järjestettäisiin jollakin sopivalla tavalla, jotta uuden mittauksen tms. kehittäjä saisi tätä varten rekisteröityä koodin standardiin. Sama ongelma on myös WG4:llä ja kokouksessa toivottiin, että CEN:n tai TC251:n sihteeristö järjestäisi tämän asian jollain tavalla.

Toisena VITAL-kokouksen aiheena oli koodistojen sisällön käsittely. Tämä vei huomattavasti aikaa. Tuloksena oli joukko muutosehdotuksia, joiden toteuttaminen jaettiin eri projektiryhmäläisten tehtäväksi. Kokouksessa jaettiin VITAL-dokumentin versio 1.7, joka kokouksen seurauksena vanhentui heti. Siksi CZ ei suositellut sen jakelua julkisesti eikä varsinkaan siihen viittaamista missään yhteydessä. Jos joku suomalaisista sen kuitenkin haluaa, sen sähköpostitusta voi pyytää allekirjoittaneelta (zip-pakattuna MS-Word 6.0) dokumenttina. koodistossa ollaan päätymässä 16-bittisten tunnusten käyttöön olioille ja mittauksille.

Kokouksessa keskusteltiin myös oli biosignaalien ja muiden mittausten tiedostotallennusformaatista. Tätä on valmisteltu alaryhmässä, jonka jäseniä ovat Thomas Penzel, Günther Hellmann, Kim Nielsen, Alberto Macerata, Lars Gottlieb ja allekirjoittanut. Formaatista on valmistunut diagrammi, joka kuvaa mitä osia kyseistä formaattia käyttävä tiedosto voi sisältää ja muutamien yksinkertaisimpien osien kuvaus. Jälkimmäinen joudutaan kuitenkin päivittämään, koska VITALin attribuuttiluetteloa on täydennetty. Tavoitteena on, että joulukuun VITAL-kokouksessa olisi melko lopullisen näköinen ehdotus tarkasteltavana. Tätä varten saattaa alaryhmä joutua pitämään oman kokouksensa marraskuussa. CZ arveli, että jos formaattiehdotus valmistuu, sen täytyy kulkea oman "red cover procedurensa" kautta ennen sen käyttöönottoa.

WG5:n seuraavat kokoukset

Seuraava WG5:n kokous pidetään joko Tessalonikissa Kreikassa, Brysselissä tai Dublinissa Irlannissa tammikuun 23.-26. päivänä 1997. Paikka varmistuu vasta, kun Kreikan edustajaan saadaan uusi yhteys. Keväällä järjestetään taas kaikkien työryhmien yhteiskokous, mutta paikasta ei ollut tässä vaiheessa vielä tietoa kuten ei myöskään tarkasta ajankohdasta. PT-021 kokoontuu seuraavaksi Hannoverissa 12.-14.12.1996. Medica-messujen (20.-23.11.1996) yhteydessä muutama saksalainen PT-021:n jäsen puhuu iltapäivän sessiossa 22.11. VITAL-ryhmän standardista.

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.

Takaisin otsikkosivulle