Kokousraportti CEN/TC251/JWG-kokouksesta Corkissa 24.-27.5.1998

Yhteenveto

Euroopan standardoimisjärjestön CEN:n teknillisen komitean TC251 kaikkien työryhmien yhteinen kokous pidettiin toukokuun lopussa Corkissa Irlannissa. Kokouksen pääteemana oli käynnissäolevien työkohteiden työn seuranta ja jatkoevästäminen. UML ja XML tulevat todennäköisesti jollain aikavälillä käyttöön TC251:ssä. Terveydenhuollon tietotekniikan ISO-komitealla on todennäköisesti tärkeä linjanvetokokous elokuun lopussa - TC251 ei ole kovin hyvin valmistautunut sitä varten. WGIV:n asioista Analyttisten instrumenttien liitynnän standardin valmistelu etenee hyvin, INTERMED-projektiryhmä on lähtökuopissa. VITAL-standardiehdotus on typografiaa vaille valmis julkaistavaksi. Kuvantamisen standardointiin vaikuttaminen WGIV:n piirissä ei näytä vahvalta. Multimediaraportointiprojektiryhmä on edistynyt, mutta yleisölle avointa dokumenttia ei vielä ole saatavissa. Biosignaalien tiedostontallennusformaatin tuominen viralliseksi työkohteeksi sai WGIV:n tuen. SCP-ECG tarvitsee läpikäynnin ennen muuttumista esistandardista standardiksi. WGIV:n muut työkohteet tuskin edistyivät.

Yleistä

CEN/TC251:n kaikkien uusien työryhmien WG I, II, III ja IV kolmas yhteinen kokous järjestettiin Jurys hotellissa Corkissa Irlannissa. Läsnäolijoita oli melkein 120 eli enemmän kuin edellisessä kokouksessa. Kokouksessa oli selvästi positiivisempi tunnelma kuin edellisellä kerralla, sillä työ eri työkohteissa oli lähtenyt hyvin käyntiin ja kokouksen aikataulu oli osattu laatia edellisiä tehokkaammaksi joten tuloksia pystyttiin saamaan aikaan.

Uutisia TC251:stä

TC251:n sisäinen rakenne alkaa olla nyt järjestyksessä, joten voidaan keskittyä varsinaiseen työhön. Työkohteet, joihin oli suunniteltu projektiryhmää, ovat lähteneet käyntiin lukuunottamatta WGIV:n INTERMEDiä ja WGIII:n tunnistekorttiryhmää. Kokouksen kuluessa näidenkin aiheiden parissa edistyttiin. CEN:n keskussihteeristön aloitteesta tehtyjä esistandardeja ollaan muuttamassa varsinaisiksi standardeiksi.

Kaksi uutta TC251:n rahoittamaa lyhytkestoista strategista tutkimusta on lähdössä liikkeelle. Ne ovat "Systems of concepts for nursing" ja "Strategy for laboratory systems interface". Jälkimmäinen liittyy analyyttisten instrumenttien liitäntöjen standardointiin pitkällä tähtäyksellä ja sitä tekee käytännössä sama projektiryhmä PT-36, joka tekee lyhyen tähtäyksen standardiehdotustakin.

Enabling technologies Short Strategic Study

Kevään aikana TC251:ssä oli käynnissä lyhyt strateginen tutkimus (SSS) aiheina XML/SGML, Unified Modeling Language (UML) ja oliotekniikat COM/DCOM, ActiveX ja CORBA suhteessa TC251:n toimintaan. Tutkimuksen tekivät Andrew Hinchley ja Tim Benson, jotka tuottivat aiheesta kolme miltei valmista raporttia Corkin kokoukseen. Raporttien aihepiiriin pääsee käsiksi myös WWW:n kautta osoitteesta http://dspace.dial.pipex.com/ahinchley Raporttien tekijät laativat ehdotuksia TC251:lle ja tarkoitus olisi, että TC251 ottaisi jossain vaiheessa ehdotuksiin kantaa. Työryhmät kommentoivatkin jo tehtyjä ehdotuksia Corkissa, mutta varsinaisia päätöksiä TC251-tasolla ei tehty. Paikalla oli myös HL7/Kona-ryhmästä Liora Alschuler, joka piti tutoriaalin SGML/XML:stä ja kertoi Kona- arkkitehtuurista, joka on tapa mallintaa terveystietoa. Lisätietoja Konasta saa WWW:llä osoitteesta http://www.mcis.duke.edu:80/standards/HL7/committees/sgml/WhitePapers/KONA/

XML:n käytöstä ehdotettiin seuraavaa:

XML:stä järjestettiin erillinen iltasessio, jossa pitkän tutoriaalin jälkeen keskusteltiin XML:n soveltamismahdollisuuksista. Ilmeni eriäviä mielipiteitä soveltamisen muodoista, mutta melko laaja yksimielisyys saavutettiin siitä, että jossain muodossa joudutaan XML:n kanssa jatkossakin tekemisiin. Kritiikkiä tuli lähinnä EDIFACT-eksperteiltä, joiden mukaan EDIFACT tarjoaa jo kaikki tarvittavat ominaisuudet. Toinen näkemysero koski sitä, pitäisikö TC251:n soveltaa XML:ää vain dokumenteissa vai pitäisikö se ottaa käyttöön myös viesteissä. Joidenkin mielessä XML olisi ainutlaatuinen tilaisuus häivyttää keinotekoinen ero viestien ja dokumenttien väliltä. XML:ää varten on TC251:ssä olemassa task force, jonka johtajana toimii prof. Joachim Dudek Giessenistä Saksasta.

UML:n suhteen ehdotukset olivat hyvin konkreettisia:

CORBAsta ja COM/DCOM:sta ehdotukset olivat melko yleisluontoisia tyyliin "TC251 saattaisi ehkä harkita, miten nykyiset TC251:n standardit olisivat toteutettavissa middlewarella" tai että TC251:n standardit tulisi laatia niin, että ne ovat toteutettavissa sekä CORBAlla että COM/DCOM:lla suurin piirtein samaan tapaan. Konkreettisin ehdotus oli, että TC251 voisi harkita kiinteämpien suhteiden luomista niihin, lähinnä amerikkalaisiin terveydenhuollon tietotekniikan standardointielimiin, jotka työskentelevät myös komponenttiteknologian parissa.

Terveydenhullon tietotekniikan standardoinnin ISO-komitea TC215

TC215:n työryhmä/alakomitearakenteen ja ensimmäisistä työkohteista päättävä kokous on suunniteltu järjestettäväksi 25.-26.8.1998 Floridassa USAssa. Kokousta isännöi ASTM ja TC215:n väliaikaisena johtajana toimii australialainen Peter Tresender. Eurooppalaisia maita osallistuu kokoukseen todennäköisesti huomattava määrä ja tämän avulla Eurooppa voisi saada paljon vaikutusvaltaa ISOssa, jos yhteinen näkemys löydetään. Corkissa toivottiin työryhmiltä ehdotuksia ISOon vietävistä työkohteista. Jäi kuitenkin sellainen mielikuva, että TC251 ei ole riittävän hyvin valmistautunut kyseiseen kokoukseen. TC251:n johtaja Gunnar Klein mainitsikin, että Euroopasta yritetään siirtää kokousta myöhemmäksi tämän takia, mutta nähtäväksi jää, onnistutaanko siinä. Pienryhmäkeskusteluissa nousi esiin sellaisiakin näkökulmia, että vaikka TC251:llä olisikin tarjota joitain hyviä jo pitkälle valmisteltuja standardiehdotuksia ISO:lle, tarjoamiseen liittyy riski, että ISO:n ottaessa työkohteen haltuunsa kontrolli sen sisältöön menetetään.

Työryhmän WGIV kokousosuus

Melvin Reynoldsin puheenjohtajuus WGIV:ssä on virallisesti vahvistettu. Hän oli laatinut Corkin kokouksen WGIV:n osuuden ohjelman ja sitä pidettiin onnistuneena eli aikaa standardointityölle löytyi riittävästi eivätkä päällekkäisyydet haitanneet liikaa. WGIV:n varapuheenjohtajiksi valittiin Thomas Norgal ja Nicholas Brown, jotka johtavat kokouksia Reynoldsin ollessa estyneenä.

WGIV on saanut väliaikaiset WWW-sivut, joita ylläpitää Peter Jackson. Osoite on http://www.standards.nhsia.nhs.uk/centc251/wgiv/

Adrian Stokesin EWOSin puitteissa laatima raportti Standardized Communication for Bedside Medical Devices on kommenttikierroksella Euroopassa. Halukkaat voivat toimittaa mielipiteitään siitä mm. Reynoldsille. Myös IEEE 1073:n perustason standardit ovat kommentoitavana ja niistäkin tullee euorooppalainen esistandardi, jollei tule huomattavaa määrää vastakommentteja ja niiden myötä tappiota TC251:n äänestyksissä.

Analyyttisten instrumenttien liityntärajapintoja käsittelevä CALM-ryhmä työskenteli ahkerasti kokouksen aikana. Koska CALM-ryhmän kokoukset olivat usein päällekkäin muiden WGIV:n tärkeiden työkohteiden kokousten kanssa, tätä työskentelyä ei ollut mahdollista lähemmin seurata. Työryhmässä on mukana suomalaissyntyinen Rauno Heinonen, joka on jo 12 vuoden ajan työskennellyt Saksassa Eppendorf-Nethler-Hinzillä. Jos suomalaiset haluavat lähempiä tietoja aiheesta, hän ilmoitti olevansa valmis pitämään yhteyttä. Hänen sähköpostiosoitteensa on heinonen.r@eppendorf.de, puhelinnumeronsa +49-40-53801321 ja fax-numeronsa +49-40-53801462.

CALM-ryhmä on tähän mennessä tutustunut alan standardeihin, joista oleellisin on ASTM E1394, laatinut muutamia skenarioita ja termien määritelmiä, kehitellyt oliomallia ja pohdiskellut tulevan standardiehdotuksensa vaikutuksia laboratoioiden akkreditointimenettelyyn. Näiden lisäksi standardiehdotuksessa tullaan muokkaamaan ASTM E1394:stä eurooppalaisiin säännöstöihin soveltuva versio ja samalla joudutaan ehkä muuttamaan joitakin itse standardin yksityiskohtia.

Työkohteen VITAL, Vital signs information representation loppuraportti on hyväksytty TC251:ssä. Tällä hetkellä siihen tehdään TC251:n sihteeristössä painoasuun liittyviä korjaustöitä ennen kuin se lähtee julkaistavaksi.

INTERMED-työkohteen (Interoperability of Medical Devices within Acute Care Units) käynnistys on kärsinyt Christoph Zywietzin poissaolosta kokouksissa. Tällä kertaa hän oli ilmoittanut, ettei perhesyistä pääse osallistumaan kokoukseen ja tulee samoista syistä rajoittamaan matkusteluaan jatkossakin. Siksi INTERMEDille valittiin uudeksi projektiryhmän johtajaksi Paul Woolman Glasgowsta, Skotlannista. Corkissa pohdittiin vielä, keitä projektiryhmään kuuluu ja millä panoksella. INTERMED ei tule ottamaan tehtäväkseen VITAL- standardiehdotuksen ylläpitoa, kuten aiemmin kaavailtiin, mutta ylläpidosta tulisi jonkun kuitenkin huolehtia. INTERMEDin tulisi alusta alkaen harmonisoida toimintansa IEEE 1073:n kanssa, jotta yhteentoimivuus olisi mahdollista TC251:n ja 1073:n välillä jatkossakin, kun jo VITALissa päästiin yhteisymmärrykseen koodistoista.

WG5:n esistandardi ENV 1064 Standard communications protocol - computer assisted electrocardiography (SCP-ECG) on käytössä ja kokouksessa esitettiin kommentti, että USAssa (AMIA) siihen olisi suunnitteilla laajennuksia. WGIV varaa myös seuraavassa kokouksessaan lokakuussa aikaa SCP-ECG:n tarkasteluun, sillä on jo aika saattaa kyseinen esistandardi varsinaiseksi standardiksi. Kokouksessa esitettiin kommentti, että käyttäjiä, mm. Euroopan kardiologista yhdistystä ym. pitäisi kuulla ennen muutosta. Jos suomalaisilla tahoilla, joita asia koskee, on SCP-ECG:hen liittyviä kommentteja tai muutos/laajennusehdotuksia, niitä voi saattaa Melvin Reynoldsin tietoon. Asiallisesti esitetyt kommentit saavat varmasti osakseen huomiota, sillä yleensä kommetteja WGIV:n työhön ei ole tullut läheskään vaivaksi asti.

Biosignaalien ja -mittausten tiedostotallennusformaatista oli oma puolentoista tunnin sessio kokouksessa. Allekirjoittanut esitteli virallisen ehdotuksen ottaa työkohde osaksi TC251:n työohjelmaa. WGIV kannatti sitä ja piti tähän asti tehtyä työtä hyvänä pohjana. Asia saatettiin tiedoksi GK:lle ja Corkin kokouksen päätössession yleisölle. WGIV suositteli, ettei formaatin määrittelyssä edettäisi liiaksi kuvantamisen ja digitaalisen videon tallentamisen puolelle, jottei mentäisi liikaa DICOMin kentälle ja jotta aihe edistyisi nopeammin. Formaattimäärittelyyn pitäisi saada kommentteja alan eurooppalaiselta teollisuudelta (kunhan liitteenä oleva havainnollistava esimerkkiosuus valmistuu). Vaikka aiheesta on tiedotettu konferensseissa ja IFMBE:n uutiskirjeen kautta, on tiedotusta edelleen jatkettava suorilla yhteydenotoilla valmistajiin.

Kuvantamisen standardoinnin tulevaisuudesta WG IV:ssä keskusteltiin. Nicholas Brown esitteli alustuspuheenvuorossaan WGIV:lle DICOMin periaatteita. DICOM-komitea on perustamassa Eurooppaan omaa alaosastoaan, jota tukee mm. Philips. Philipsin Kees Smedema on kriittinen TC251:n työtä kohtaan ja on ilmaissut sen kirjallisesti TC251:lle. WGIV:ssä on tällä hetkellä osin matkarahojen puutteen takia sen verran vähän kuvantamisen asiantuntijoita, että he eivät pysty seuraamaan DICOMin kaikkia uusia kehityspolkuja. Aikeena onkin keskittyä niistä vain muutamiin. Nicholas Brownilla on hyvät suhteet DICOM-komiteaan, joten tieto saadaan tarvittaessa kulkemaan, jos WGIV:llä on jotain arvokasta annettavaa. Euro-DICOMiin on myös tarkoitus ryhtyä pitämään yhteyttä.

WGIV:ssä on toiminut tammikuusta lähtien projektiryhmä PT-34, Medical Multimedia and Related Interoperability Data Format. Projektiryhmän väliraportti oli toimitettu ennen kokousta WGIV:n nähtäville sähköpostilla, mutta siitä muutettiin saadun palautteen ansiosta oleellisia kohtia kokouksen kuluessa. Projektiryhmä keskittyy multimediaraportoinnissa huomioonotettaviin seikkoihin. Ensinnä selvitetään, millaisia tietoelementtejä multimediaraportin pitäisi sisältää (esimerkkeinä sairaalan kuvantamisyksikkö, neurofysiologian laboratorio, tehohoitoyksikkö ja neurokirurgian osasto) ja työn loppuvaiheessa arvioidaan, mitkä olemassaolevista multimediastandardeista soveltuisivat parhaiten tällaisen tiedon välittämiseen. Erityistä mielenkiintoa projektiryhmässä on XML:ää kohtaan. Myös WWW-konsortion Syncronized Multimedia Integration Language on syytä käydä läpi. Siitä löytyy työpaperi osoitteesta http://www.w3.org/TR/WD-smil

Multimediaprojektiryhmän väliraportti hyväksyttiin WGIV:n kokouksessa, mutta koska sitä Corkissa parannettiin monella tavalla, raporttia ei nähty tarpeelliseksi saattaa yleiseen jakeluun. Kesäkuun 1998 aikana muutokset toteutetaan seuraavaksi väliraportiksi, joka on tarkoitus asettaa saataville. Tässä vaiheessa raportti ei kuitenkaan vielä sisällä suosituksia siitä, mitä multimediastandardeja terveydenhuollon pitäisi ryhtyä käyttämään.

Työkohde EPAS, Evaluation of physiological analysis systems ei edistynyt Corkissakaan. Vaikka Paul Woolman ja Keith Britton, jotka ovat siitä kiinnostuneita, olivat paikalla, heillä ei ollut yhtään dokumenttia tuotavaksi kokouksen käsiteltäväksi. Siksi ehdotettiin, että seuraavaan kokoukseen tuotetaan aiheesta jokin dokumentti, jota voidaan käsitellä tai koko työkohde voidaan muuttaa epäaktiiviseksi kiinnostuksen/tekijöiden puutteen takia. EPASia sivuavia aiheita tunnutaan käsittelevän WGIII:ssa. Sieltä tuotiin esille ajatus työkohteesta Info-vigilance, jossa pohdittaisiin menetelmiä terveydenhuollon ohjelmistoissa esiintyven vikojen seurannaksi.

Työkohteelle HISA, Health Care Information Systems Architechture - Middleware ei löytynyt yhtään aktiivista edistäjää WGIV:ssä. Joko näitä henkilöitä ei ole lainkaan tai sitten he ovat kiinnostuneempia muiden työryhmien työstä. Näin ollen HISA saattaa jatkossa poistua WGIV:n työohjelmasta.

Terveydenhuollossa käytettävien toimikorttien standardoinnista WGIV:lle kuuluvat tietoliikenneprotokollat. Korttien kanssa TC251:ssä tekemisissä olevat henkilöt pitivät omia sessioitaan kokouksen aikana ja tulivat siihen tulokseen, että koska WGIV:n työkentän piiriin kuuluvalla osalla korttiasioita on jo olemassa riittäviä standardeja, työkohde voidaan lopettaa WGIV:ssä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö TC251 jatkaisi muita kortteihin liittyviä työkohteitaan.

Bernard Hayes CEN/TC215:stä (anestesialaitteet yms.) oli mukana WGIV:n kokouksissa ja näkisi mielellään, että TC251 tarjoaisi ammattiataitoaan TC215:lle tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. Ajankohtainen aihe on hälytysten harmonisointi. Melvin Reynolds tarjoutui olemaan mukana TC215:n niissä kokouksissa, jotka ovat Englanniissa, jotta jotain yhteistyötä saataisiin aikaiseksi.

Seuraavat kokoukset

Seuraava kaikkien työryhmien yhteinen kokous järjestetään 19.-21.10.1998 hotelli Astoria Palacessa, Palermossa (Sisilia) Italiassa. WGIII kokoontuu tämän lisäksi erikseen Ranskassa heinäkuun puolivälissä. TC251:n yhteiskokoukselle varattiin myös aikaa kalentereista ajalle 1.-3.2.1999, mutta ei ole vielä varmaa, toteutuuko tämä kokous. Sitä seuraava kokousaika on 10.-12.5.1999. Multimediaprojektiryhmä kokoontuu Pariisissa 26.-27.6.1998 ja mahdollisesti Lontoossa 16.-17.8.1998.

Corkin kokouksen ulkopuolelta ehkä kiinnostavia tietoja:

Alpo Värri

Signaalinkäsittelyn laitos, Tampereen teknillinen korkeakoulu, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi.

Takaisin otsikkosivulle