Kokousraportti CEN/TC251/JWG-kokouksesta Sevillassa 26.-28.1.1998

Yhteenveto

Euroopan standardoimisjärjestön CEN:n teknillisen komitean TC251 kaikkien työryhmien yhteinen kokous pidettiin tammikuun lopussa Sevillassa Espanjassa. Kokouksen keskeisimmäksi aiheeksi tuntui muodostuvan virallisella työkohdelistalla olevien työkohteiden jatkamismahdollisuuksien kartoitus ja kuluvan vuoden toiminnan suunnittelu ja aikataulutus. Varsinaiselle standardointityölle ei tässäkään kokouksessa jäänyt riittävästi aikaa. WG IV kävi myös työkohteensa läpi tilapäisen puheenjohtajansa Melvin Reynoldsin (MR) johdolla. Työkohteista multimediaraportoinnin kysymyksiin keskittyvä projektiryhmä PT 4.10 aloitti työnsä suunnitelmana saada loppuraportti valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Kliinisten analysaattorien liitynnät (CALM) on saanut suullisen lupauksen 50 kECUn rahoituksesta ja työ käynnistyy heti sopimusmuodollisuuksien valmistuttua Richard Hayesin (Irlanti) johdolla. Tehohoidon laitteiden yhteentoimivuus (INTERMED) projektiryhmälle on suullisesti luvattu 50 kECUa ja aloituskokous järjestetään pian sopimuksen allekirjoituksen jälkeen todennäköisimmin Christoph Zywietzin (Saksa) johdolla. IEEE:n Medical Information Bus komitean P1073 standardiehdotuksen kaapeliliityntää ja sähköisiä ominaisuuksia koskevat osat P1073.3 ja P1073.4 ovat kovaa vauhtia menossa CENin keskussihteeristön kautta kansallisten standardointielinten äänestykseen ja todennäköiseen hyväksyntään ohittaen TC251:n elimet. ISO:n terveydenhuollon tietotekniikan standardointikomitean isäntämaaksi tulee USA.

Yleistä

CEN/TC251:n kaikkien uusien työryhmien WG I, II, III ja IV toinen yhteinen kokous pidettiin Sevillassa Espanjassa. Paikalle oli kokoontunut parhaimmillaan 90 henkeä eli vähemmän kuin viime kokoukseen. Tämä vaikeutti joidenkin työkohteiden eteenpäinvientiä, koska joihinkin työkohteisiin ilmaantui vain pari kiinnostunutta, jos sitäkään. Keskustelua herätti yhteiskokouksen tarpeellisuus ja työmuodot, joihin kaivattiin edelleen parannuksia, sillä ryhmien välinen yhteistyö ei vieläkään täyttänyt odotuksia eikä varsinaiselle standardointityölle jäänyt riittävästi aikaa.

Uutisia TC251:stä

TC251:n puheenjohtaja Gunnar Klein kertoi rahoitustilanteesta, että EU:n komissio oli hyväksynyt rahoituksen jo syyskuussa, mutta TC251:n sihteeristö sai tästä virallisen paperin vasta tammikuussa. Tämä on tuonut epävarmuutta ja viivästyttänyt töiden aloittamista. Työryhmän WG IV (Technology for interoperability) puheenjohtajan haku on meneillään, koska ainoa hakija Christoph Zywietz joutui joulukuussa vetämään hakemuksensa pois Saksan DIN:n kieltäydyttyä tukemasta hänen puheenjohtajuuttaan rahallisesti. WG IV:ssä ja jo aiemmassa WG5:ssä työskennellyt Melvin Reynolds (MR) Englannista on ilmaissut kiinnostuksensa puheenjohtajuuteen. Hakuaika päättyy helmikuun puolivälissä ja päätös tehdään TC251:n kokouksessa maaliskuussa.

TC251:n työsuunnitelma hyväksyttiin CEN BT:ssä, vaikka se sisälsi vanhan seitsemän työryhmän rakenteen. Nyt työsuunnitelma täytyykin uudistaa uuden rakenteen mukaiseksi. Myös TC251:n uusi nimi Healt Informatics on nyt hyväksytty. TC251 rahoittaa kaksi lyhyttä strategista tutkimusta (SSS - strategic short study) aiheina uudet kommunikointi- ym. teknologiat (XML, UML, CORBA, Microsoftin DCOM/COM), ja nimien ja numeroiden käyttö henkilöiden tunnistimena. Näiden tutkimusten tarkoituksena on tuottaa tietoa TC251:lle pohjaksi päätöksille, ottaako nämä teknologiat käyttöön terveydenhulluollossa vaiko ei. Näistä esim. XML kiinnostaa HL7-yhdistystä USA:ssa. XML:stä löytyy lisätietoja WWW-sivuilta http://www.w3.org/pub/WWW/TR/WD-xml.html ja http://www.microsoft.com/standards/xml/ Kävi ilmi, että Microsoftilla on oma "health care users' group", jonka jäseneksi pääsee (ainakin Englannissa) 50 punnalla ja vastineeksi saa Microsofilta tietoa heidän suunnitelmistaan tervydenhuollon tietotekniikassa.

CEN workshoppien eli CEN suosituksia nopeasti tuottavien avoimien kokoussarjojen ISSS - Information Society Standardisation System avaustilaisuus on Brysselissä 24.-25.2.1998. Tästä tilaisuudesta ja periaatteista yleensä saa tietoa CEN:n ylläpitämästä WWW-osoitteesta http://www.cenorm.be/isss/

Terveydenhullon tietotekniikan standardoinnin ISO-komitea

ISO-komitea on perustettu kohtalaisen suuren kannatuksen saattelemana. Sihteeristön sijaintipaikaksi oli lopulta kaksi vaihtoehtoa: USA ja Britannia, koska Ruotsista ei löytynyt tarjouksen taakse riittävää rahallista tukea. 26.1.1998 Genevessä päätettiin, että sijaintipaikaksi tulee USA. Sihteeristöä ryhtyy näin isännöimään ANSI. Muita uutisia ISO-komiteasta ei tässä vaiheessa ollutkaan tarjolla, vaikka työryhmiltä pyydettiinkin ehdotuksia työkohteista, jotka voitaisiin siirtää ISO-tasolle.

IEEE 1073 Medical Information Bus, tärkeää!

WG IV:n kokouksessa ilmoitettiin, että nyt jo lakkautetun EWOSin toimesta oltiin tehty ehdotus CEN:n keskussihteeristölle ottaa IEEE 1073:n lääketieteellisten laiteliityntöjen standardin fyysistä liityntää koskevat osat CEN:n standardiksi. Näin EWOS ohitti TC251:n asian käsittelyssä ja asia tuli useimmille yllätyksenä Sevillan kokouksessa. Jos kansalliset standardointielimet Euroopassa hyväksyvät ehdotuksen, siitä tulee velvoittava eurooppalainen standardi ja mahdollista on, että se viedään myös uuteen ISO-komiteaan tarkoituksena maailmanlaajuinen standardi.

Lisätietoja oli kokouksessa huonosti saatavilla, mutta CEN:n keskussihteeristöstä pystytään varmaankin kertomaan, mikä on standardiehdotuksen katselmuskierroksen (red cover procedure) aikataulu ja miten siihen voi osallistua. Patricia Village (PV) Britannian kansallisesta terveydehoitovirastosta kertoi, että osien 1073.3.1:n ja 1073.4.1:n lisäksi, jotka ovat jo valmiita, IEEE äänestyttää kahta lisäosaa, jotka ovat saatavilla IEEE:n WWW-palvelimelta http://stdsbbs.ieee.org/groups/mib ja lisätietoja voi antaa Mike Glass (glass@linktech.ilcddc.com). PV:n sähköpostiosoite on: /G=Patricia/S=Village/O=nhs_imc/OU1=standards@mhs-imc.attmail.com

Työryhmän WG IV kokousosuus

WG IV:n väliaikaisten (syksy 1997) puheenjohtajien Christoph Zywieztin (CZ) ja Jörgen Bögholmin poissaollessa WG IV kokoontui uuden väliaikaisen puheenjohtajan Melvin Reynoldsin (MR) johdolla. Osa ajasta käyettiin tehtäväkentän rajauslausekkeiden (scope statement) muotoiluun, mutta tätä tärkeämmäksi muodostuu se, löytyykö kullekin esiintulevalle työkohteelle riittävästi aktiivisia tekijöitä. Paikalla oli vain noin 20 henkeä ja jos sama tahti jatkuu tulevissa kokouksissa, useimmat niistä paperilla olevista työkohteista, jotka eivät varsinaisesti saa rahoitusta, edistyvät hitaasti, jos ollenkaan.

WG5:n esistandardi ENV 1064 Standard communications protocol - computer assisted electrocardiography (SPC-ECG) on vuoden 1998 tulossa siihen vaiheeseen, että se pitäisi joko saattaa (revisioinnin jälkeen) varsinaiseksi standardiksi tai mitätöidä, koska esistandardinaoloika on tulossa umpeen. Tässä esistandardissa voi olla osia, kuten oletus, että dataa siirretään modemilinjaa käyttäen, jotka eivät ole kestäneet tekniikan kehityksen mukana ja siksi olisi saatava kokoon esistandardin tekijöistä riippumaton ryhmä, joka saattaisi standardin nykyajan vaatimalle tasolle. MR ottaa asiassa yhteyttä CZ:aan jatkotoimenpiteitä varten. On myös tarpeen ottaa yhteyttä kansallisiin seurantaryhmiin kommenttien ja korjausehdotusten saamiseksi. Siispä, jos jollakulla suomalaisella organisaatiolla tai henkilöllä on jotain kommentoitavaa SPC-ECG:n suhteen, asiasta voi lähettää postia MR:lle. Koska postia ei todennäköisesti tule kovin paljoa, asiallinen kommentti voi hyvinkin tulla jollain tavalla huomioonotetuksi.

Työkohteen VITAL, Vital signs information representation loppuraportti eli esistandardiehdotus on luovutettu joulukuussa 1997 TC251:lle. Sitä tullaan todennäköisesti käsittelemään ja hyväksymään maaliskuun 1998 TC251:n kokouksessa. IEEE 1073:ssa VITAL-dokumentin perusteella ryhdytään laatimaan profiileja erilaisille laitteille (esim. infuusiopumppu). Niissä määritellään, mitkä attribuutit ja osat koodistoa eri tyyppisten laitteiden tulisi vähintään tuntea.

Jos oletetaan, että IEEE 1073:lta saadaan lääkintälaitteiden kommunikoinnin alimpien tasojen määrittelyt ja VITAL-standardista ylimmän tason määrittelyt, INTERMED-työkohteessa (Interoperability of Medical Devices within Acute Care Units) pitäisi laatia määritykset näiden väliin jäävälle osalle. Projektiryhmä on saanut suullisen hyväksynnän työn aloittamiseksi 50 kECUn rahoituksella ja todennäköisesti CZ:n johdolla. IEEE 1073 -ryhmä työskentelee myös tämän alueen kattamiseksi, mutta tämäkin työ on nyt vielä alkuvaiheessa. Olisikin hyvä, jos WG IV:n projektiryhmä ja 1073-ryhmä pystyisivät tässä yhteistyöhön. Koska CZ ja muutama muu avainhenkilö ei ollut paikalla, INTERMED-ryhmän kokoontuminen oli lähinnä informatiivinen. Francis Cantraine Belgiasta toi esiin, että INTERMEDin täytyy ehkä tehdä laajennuksia VITALin oliomalliin, jotta esim. älykkäät infuusiopumput voitaisiin kattaa mallilla.

INTERMED-työryhmän kokousosuuteen osallistui myös Bernard Hayes (BH) teknisen komitean TC215 edustajana. TC215 määrittelee minimisuorituskykyvaatimuksia hengityskoneille yms. laitteille. BH:n mukaan olisi hyödyllistä, että TC215:n ja TC251:n välillä olisi yhteys, koska esim. turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset liittyvät myös laiteissa käytettäviin ohjelmistoihin, jotka ovat TC251:n alaa. TC215:ssä ei ole kovin paljon tietotekniikkaosaamista ja se saattaa joutua modifioimaan standardejaan TC251-yhteistyön viisastuttamana. ISO/IEC:llä on 25.3.1998 yhteinen kokous hälytyksistä lääketieteellisissä laitteissa. Aiheesta on jo ISO-standardikin olemassa (ISO9703?). Päätettiin ryhtyä järjestelemään muodollista yhteistyösuhdetta TC215:n ja TC251/WGIV:n välillä, mikä mahdollistaisi dokumenttien vaihdon.

Analyyttisten instrumenttien liityntärajapintoja käsittelevä CALM-ryhmä on saanut suullisen lupauksen 50 kECU:n rahoituksesta standardiehdotuksen tekemiseksi. Summasta 10 kECUa tulee muodollisesti pidemmän ajan strategian laatimiseksi alan standardoinnille ja loput 40 kECUa varsinaiseen työhön. Vaikka pitkällä tähtäyksellä ASTM:n laatima alan standardi täytyy korvata jollain uudella, se otetaan nyt lyhyellä tähtäimellä työn pohjaksi. Ryhmän tulee ottaa myös huomioon laatustandardin EN45001 asettamat vaatimukset liitynnöille. Koska projektiryhmäksi haluavat joutuvat nykyään tekemään projektiehdotuksen TC251:lle rahoitussuunnitelmineen ja tämä on kaupallinen tarjouspaperi, CALM-ryhmä oli vaitelias tarkemmista osista ehdotustaan. Kun se hyväksytään, se tulee julkiseksi. Aikataulu työlle on 12 kk virallisesta aloitusajankohdasta eteenpäin ja toukokuuksi 1998 olisi tarkoitus saada aikaan väliraportti.

Työkohde EPAS, Evaluation of physiological analysis systems ei edistynyt Sevillassa, koska mm. Paul Woolman ja Keith Britton, jotka olivat siitä kiinnostuneita Berliinin kokouksessa, eivät olleet paikalla.

Biosignaalien ja -mittausten tiedostotallennusformaatin jatkokehityksestä ja tavoitteesta ottaa se WG IV:n työohjelman viralliseksi osaksi oli sovittu suullisesti CZ:n kanssa WG IV:n edellisessä kokouksessa Berliinissä. Uudelle puheenjohtajalle aihe täytyi tuoda uudestaan esille ja ehkä seuraavassa kokouksessa sille on on myös varattu aikaa esityslistalla.

Kuvantamisen standardoinnin tulevaisuudesta WG IV:ssä keskusteltiin. DICOM-komitea kokoontuu USAssa tiheämmällä kokousaikataululla kuin WG IV ja tuottaa koko ajan uusia osia DICOMiin. Näin WG IV ei tahdo pysyä samassa vauhdissa kuin DICOM-ryhmä. WG IV:n painoarvoa kuvantamisen standardoinnin saralla vähentää myös se, että eurooppalainen alan teollisuus toimii alalla yhteenliittymässä nimeltä COSIRA eikä lähetä edustajiaan WG IV:n kokouksiin ja teollisuudessa on merkittävä osa alan eksperteistä. Eräs mielipide oli, että teollisuus ei edes välitä, tuleeko jostain kuvantamisen standardista CEN-standardi, jos DICOM-ryhmä ja COSIRA pystyvät siitä keskenään sopimaan. Tilanteen näin ollessa ehdotettiin, että WG IV keskittyisi kuvantamisen tulosten raportointiin yms. seikat, joihin valmistajat eivät juuri puutu, ja jättäisi laitteistonläheiset osat DICOMille ja COSIRAlle. Jos WG IV onnistuu tuottamaan hyödyllistä materiaalia, teollisuus ottaa kyllä sen käyttöön, arveltiin. Sevillan perusteella tässä onkin haastetta. Seuraavassa kokouksessa Nicholas Brown (NB) tulee esitelmöimään DICOMista WG IV:lle yleisen tietoisuuden lisäämiseksi. Ryhmä yhdisteli Berliinissä lokakuussa 1997 määriteltyjä työkohteita aiemmasta seitsemästä viideksi:

Entisen WG4:n laatimien kuvantamisen esistandardien kohdalla tulee seurata, etteivät hyvinä pidetyt esistandardit ENV 12052 Medical Image Communication, ENV 12623 Media Interchange in Medical Image Communication ja ENV 12922-1 Medical Image Management - Part 1: Storage Commitment Service Class pääse huomaamatta raukeamaan.

WG IV:ssä toimintansa on käynnistänyt projektiryhmä PT4.10, Medical Multimedia and Related Interoperability Data Format. Projektiryhmän vetäjänä toimii Nicholas Brown Englannista. Hänen näkemyksensä mukaan projektiryhmä keskittyy tuottamaan ehdotuksia seikoista, joita tulee ottaa huomioon, kun ryhdytään multimediamuotoisia raportteja lääketieteellisistä tutkimuksista tai toimenpiteistä. Projektiryhmälle voi lähettää sähköpostia osoitteella pt410@medphys.uclac.uk ja tuoda esiin omia näkökantojaan ja ehdotuksiaan aiheesta. Projektiryhmässä ovat mukana vetäjän lisäksi Bernard Gibaud Ranskasta, Alastair Morgan, Martin Whitacker ja Andrew Hinchley Englannista ja Alpo Värri Tampereelta. Koska kolmella ydinryhmän jäsenellä on aikaisempi tausta lääketieteellisessä kuvantamisessa, voi olla vaarana, että muut multimediaa jatkossa soveltavat terveydenhullon alueet eivät saa riittävää painotusta työssä. Alustavan aikataulun mukaan projektiryhmän tuotos eli CEN raportti valmistuu vuoden 1998 loppuun mennessä.

Työkohteelle HISA, health care information systems architechture - middleware ei löytynyt kuin yksi aktiivinen edistäjä. Hän ehdotti, että potilaan tunnistaminen nimen avulla otettaisiin työstettäväksi, koska siitä on käynnissä lyhyt strateginen tutkimuskin. Jos seuraavaankaan kokoukseen ei ilmesty riittävää kriittistä massaa aktivisia HISAn edistäjiä, WG IV voi joutua raportoimaan TC251:lle, ettei asia edisty WG IV:ssä.

Terveydenhuollossa käytettävien toimikorttien standardoinnista WG IV:lle kuuluvat tietoliikenneprotokollat. Koska tälläkin työkohteella oli vähän edistäjiä WG IV:ssä, kaikkien työryhmien toimikorttiekspertit pitivät kokousta keskenään 13 hengen voimin Frans van Bommelin johdolla. Ryhmä aikoo olla myös yhteistyössä TC224:n WG12:n kanssa. Päätettiin työskennellä seuraavien työkohteiden parissa: WI 7.1, European Administrative Functions Data Sets for Patient Data Cards; WI 7.2, Maintenance for Data Objects for Health Entitlement and Reimbursement using Intermittently Connected Devices; WI 7.3, Intermittently Connected Devices - Coding Schemes; WI 7.4, Intermittently Connected Devices - Standardized Medical Interface - Communication Protocols; WI 6.12 Security Requirements for Intermittently Connected Devices ja WI 6.4 Secure User Identification for Healthcare Strong Authentication using Microprocessor Cards. Korkein prioriteetti tulee olemaan työkohteilla WI 7.4 ja WI 6.4. WGIV:ssä korttiasioita hoitaa Corrado Paganelli Italiasta.

Seuraavat kokoukset

Seuraava kaikkien työryhmien yhteinen kokous järjestetään 25.-27.5.1998. Tämän jälkeen ei ole vielä varmaa, että kaikki työryhmät kokoontuvat yhtä aikaa. Jos kokoontuvat, kokouksiin tulee pääsymaksu kokouskulujen kattamiseksi ja kokous järjestettänee lokakuun alussa. TC251 kokoontuu 25.3. ja 9.9.1998. Projektiryhmä PT4.10 kokoontuu Lontoossa 15.-16.3., mahdollisesti Baltimoressa USAssa HL7-kokouksen yhteydessä 26-30.4.1998 ja Rennesissä Ranskassa kesäkuun lopussa. INTERMED-projektiryhmän aloituskokouksen ajankohta jäi avoimeksi samoinkuin CALM-ryhmän, koska ne riippuvat rahoituksen alkamisesta.

Sevillan kokouksen ulkopuolisia ajankohtaisia asioita

Alpo Värri, TTKK/Signaalinkäsittely, PL 553, 33101 Tampere, Puh. 03-3652575, Fax. 03-3653857, E-mail: varri@cs.tut.fi

Takaisin otsikkosivulle